Wygrana z Bankiem Millennium — wyrok SO Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 9 marca 2023 r., sygn. akt III C 123/21

19 marca 2023

Dziś chce­my się z Pań­stwem podzie­lić kolej­nym korzyst­nym dla Klien­tów Kan­ce­la­rii wyro­kiem, tym razem uzy­ska­nym w spra­wie prze­ciw­ko Ban­ko­wi Mil­len­nium. Dnia 9 mar­ca 2023 r. Sąd Okrę­go­wy War­sza­wa-Pra­ga w War­sza­wie w skła­dzie SSO Karol Kop­ce­wicz, wydał wyrok ws. akt III C 123/21, w któ­rym uznał rosz­cze­nia Klien­tów Kan­ce­la­rii zgło­szo­ne w pozwie za uza­sad­nio­ne w całości.

 W powyż­szym wyro­ku Sąd usta­lił, że:

- umo­wa kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF zawar­ta w 2005 r. pomię­dzy Klien­ta­mi Kan­ce­la­rii, a pozwa­nym Ban­kiem Mil­len­nium S.A. jest nie­waż­na,

- zasą­dził od Pozwa­ne­go na rzecz każ­de­go z Powo­dów po 109 054,70 zł wraz z odset­ka­mi usta­wo­wy­mi za opóź­nie­nie od dnia 3 lute­go 2023 r. do dnia zapłaty,

- zasą­dził od Ban­ku na rzecz każ­de­go z Powo­dów po 8 667 zł z tytu­łem zwro­tu kosz­tów procesu.

wyrok_SO War­sza­wa-Pra­ga w War­sza­wie III_C_123_21_20230309_watermarked

Powyż­sza spra­wa zna­la­zła swo­je roz­strzy­gnię­cie po odby­ciu dwóch ter­mi­nów roz­pra­wy. Pod­czas pierw­sze­go z nich Sąd prze­słu­chał Powo­dów, któ­rzy zezna­li, że chcąc uzy­skać finan­so­wa­nie na zakup miesz­ka­nia uda­li się do dorad­cy finan­so­we­go, celem uzy­ska­nia ofer­ty naj­lep­sze­go i naj­ko­rzyst­niej­sze­go dla nich pro­duk­tu ban­ko­we­go. W efek­cie dorad­ca zapre­zen­to­wał kre­dyt indek­so­wa­ny do walu­ty CHF, przed­sta­wia­jąc go jako kre­dyt znacz­nie korzyst­niej­szy niż kre­dyt zło­tów­ko­wy, bez jed­no­cze­sne­go poin­for­mo­wa­nia o nie­ogra­ni­czo­nym ryzy­ku, jakie wią­za­ło się z zawar­ciem umo­wy powią­za­nej z kur­sem CHF. Infor­ma­cje o ryzy­ku walu­to­wym ogra­ni­cza­ły się do zapre­zen­to­wa­nia wykre­sów CHF i PLN, z zapre­zen­to­wa­niem jak zmie­ni się rata kre­dy­tu, gdy kurs CHF nie­znacz­nie wzro­śnie. Zabra­kło jed­nak rze­tel­ne­go i sze­ro­kie­go poucze­nia o nie­ogra­ni­czo­nym co do wyso­ko­ści ryzy­ku kur­so­wym, któ­re obcią­ża wyłącz­nie Kre­dy­to­bior­ców przez cały czas kredytowania.

Jed­no­cze­śnie Sąd posta­no­wił pomi­nąć wnio­sek Pozwa­ne­go o prze­słu­cha­nie pra­cow­ni­ków ban­ku, któ­rzy nie bra­li udzia­łu w pro­ce­sie udzie­la­nia kre­dy­to­bior­com kre­dy­tów, a o któ­rych prze­słu­cha­nie Bank Mil­len­nium nie­stru­dze­nie wno­si w zasa­dzie w każ­dej spra­wie toczą­cej się z jego udziałem.

Dru­gi ter­min roz­pra­wy słu­żył do wysłu­cha­nia sta­no­wisk koń­co­wych stron pro­ce­su, a tak­że do pomi­nię­cia wnio­sku o dopusz­cze­nie dowo­du z opi­nii bie­głe­go. Sąd uznał powyż­szy wnio­sek za zbęd­ny, wska­zu­jąc, że dla usta­le­nia nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu i zasą­dze­nia zwro­tu wszyst­kich uisz­czo­nych w wyko­na­niu tej umo­wy kwot, wystar­cza­ją­ce jest zsu­mo­wa­nie doko­na­nych przez Powo­dów wpłat, co nie wyma­ga wia­do­mo­ści specjalnych.

Dnia 9 mar­ca 2023 r. Sąd wydał wyrok, poda­jąc jed­no­cze­śnie ust­ne moty­wy uza­sad­nie­nia roz­strzy­gnię­cia, w któ­rych wska­zał, że:

- umo­wa zawie­ra jed­no­stron­nie usta­lo­ne przez przed­się­bior­cę nie­do­zwo­lo­ne zapi­sy umow­ne, umoż­li­wia­ją­ce Ban­ko­wi usta­la­nie wyso­ko­ści zobo­wią­za­nia Kre­dy­to­bior­ców, przy zasto­so­wa­niu kur­sów walut z tabe­li kur­so­wej banku,

- Powo­do­wie posia­da­li inte­res praw­ny w doma­ga­niu się usta­le­nia nie­waż­no­ści umo­wy, albo­wiem ist­niał pomię­dzy stro­na­mi spór, co do tego, czy ist­niał waż­ny sto­su­nek prawny,

- Kre­dy­to­bior­cy nie zosta­li poin­for­mo­wa­ni przez bank o rze­czy­wi­stym ryzy­ku kur­so­wym, jakie wią­że się w dłu­go­ter­mi­no­wej per­spek­ty­wie z zacią­gnię­ciem kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF,

- skut­kiem wyeli­mi­no­wa­nia klau­zul prze­li­cze­nio­wych z umo­wy jest koniecz­ność usta­le­nia jej nie­waż­no­ści od począt­ku, ponie­waż żad­na ze stron nie zawar­ła­by umo­wy kre­dy­tu PLN opro­cen­to­wa­ne­go staw­ką LIBOR.

Cie­ka­wost­ki procesowe:

✅ w spra­wie odby­ły się dwie roz­pra­wy i publi­ka­cja wyroku,

✅ Sąd pomi­nął wnio­sek ban­ku o prze­słu­cha­nie dwóch świad­ków, pra­cow­ni­ków banku,

✅ Sąd posta­no­wił pomi­nąć wnio­ski stron o prze­pro­wa­dze­nie dowo­du z opi­nii bie­głe­go sądowego,

✅ Kre­dy­to­bior­cy ocze­ki­wa­li na wyrok 25 miesięcy,

✅ docho­dzo­ne przez Powo­dów kwo­ty zosta­ły zasą­dzo­ne na ich rzecz po poło­wie, ponie­waż nie pozo­sta­ją oni małżeństwem.

Wyrok nie jest pra­wo­moc­ny, ocze­ku­je­my na ape­la­cję banku.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa