NASZE SPECJALIZACJE / Kredyty frankowe

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy kredytu frankowego, zmierzającą do unieważnienia umowy CHF w całości:

 • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu niezbędnych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonego prawnika, ponieważ Kancelaria jest ściśle wyspecjalizowana w unieważnianiu kredytów frankowych.
 • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew, a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując Klienta o toku procesu i zaawansowaniu sprawy sądowej.
 • Jako główne formułujemy roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych w walucie obcej.
 • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argumenty o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul niedozwolonych i żądamy zapłaty na skutek tzw. odfrankowienia.
 • Wnosimy o zabezpieczenie roszczeń naszych klientów na czas trwania postępowania sądowego - dzięki temu Klienci Kancelarii nie muszą płacić już rat nieuczciwego kredytu CHF i mogą oczekiwać na decyzję Sądu o unieważnieniu umowy frankowej w całości.
 • Każdy klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z mec. Dominiką Peżyńską, która występowała na ponad 500 rozprawach oraz aktualnie prowadzi ok. 400 spraw z zakresu niedozwolonych klauzul umownych.

Od czego zacząć?

W celu dokonania bezpłatnej analizy umowy frankowej z oszacowaniem kwot, jakie można odzyskać oraz informacji o koszcie prowadzenia przez Kancelarię procesu należy wypełnić formularz poniżej lub wysłać skan umowy kredytu z razem z załącznikami, regulamin oraz zawarte aneksy na adres kancelaria@pezynska.pl Wysyłając maila, prosimy o podanie Państwa nazwiska oraz danych kontaktowych. 

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  TAK
  NIE
  Czy nieruchomość była wynajmowana?
  TAKNIE
  Czy kredyt był nadpłacany?
  TAKNIE
  Czy zostały zawarte aneksy do umowy?
  TAKNIE
  Czy w nieruchomości była prowadzona działaność gospodarcza?
  TAKNIE
  Czy mieli Państwo inne kredyty indeksowane/denominowane w walucie obcej?
  TAKNIE


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelaria Adwokacka Dominika Peżyńska w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest Kancelaria Adwokacka Dominika Peżyńska ul. Giełdowa 4D lok. 4, 01-211 Warszawa, posiadająca NIP: 8491474176, REGON: 365819243

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy kancelaria@pezynska.pl

   

  Analiza dokumentów
  Wbrew pozorom każda umowa kredytowa jest inna, stąd konieczna jest indywidualna analiza Państwa sprawy. Po maksymalnie 3 dniach otrzymają Państwo wiadomość mailową zawierającą następujące informacje:

  • analizę umowy pod kątem zawartych w nich klauzul niedozwolonych,
  • roszczenia z jakimi można wystąpić w stosunku do banku – unieważnienie umowy bądź jej odfrankowienie
  • strategię procesową
  • ocenę skutków procesowych, głównie finansowych
  • wysokość honorarium kancelarii oraz kosztów procesu
  • wytyczne w zakresie dalszych kroków

  Umowa z kancelarią i uruchomienie działań
  Jeśli po zapoznaniu się z przygotowaną przez nas analizą i ofertą Kancelarii, zdecydują się Państwo na powierzenie nam do prowadzenia Państwa sprawy, przygotujemy umowę papierową zawierającą szczegółowe warunki dalszej współpracy, uzyskamy także od Państwa pełnomocnictwa, które będą niezbędne do działania w Państwa imieniu oraz uruchomimy działania prawne zmierzające do zainicjowania procesu.

  Z uwagi na to, że z naszego bogatego doświadczenia wynika, że banki nie są zainteresowane polubownym rozwiązywaniem spraw kredytów frankowych, nie wzywamy banku do dobrowolnego uznania roszczeń i nie podejmujemy z nim rokowań. Od razu rozpoczynamy przygotowania do procesu sądowego przekazując klientom wzór wniosku, jaki należy skierować do banku celem uzyskania danych finansowych niezbędnych do dokonania wyliczeń kwot, jakich będziemy dochodzili w pozwie, a następnie wysyłamy przygotowany przez profesjonalnego pełnomocnika pozew prosto do sądu.

   

  Pytania i odpowiedzi

  Jakie są korzyści z wytoczenia powództwa?
  Skutkiem unieważnienia umowy kredytu frankowego jest konieczność rozliczenia się z bankiem w ten sposób, że każda ze stron zwraca drugiej tylko to co otrzymała, a więc Państwo zwracają bankowi kwotę uzyskanego kredytu bez dodatkowych kosztów w postaci odsetek czy prowizji, a bank jest zobowiązany dokonać zwrotu wszystkich środków, jakie Państwo wpłacili tytułem spłaty kredytu, jest to więc rozwiązanie najkorzystniejsze dla kredytobiorcy. Dodatkowo na skutek unieważnienia umowy kredytu CHF Kredytobiorca może dokonać wykreślenia hipoteki wpisanej jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Unieważnienie umów frankowych stanowi obecnie 98% wszystkich rozstrzygnięć sądów. Natomiast w przypadku odfrankowienia zyskują Państwo zwrot nadpłaty, jaka powstała na skutek płatności zawyżonych rat kredytowych, a także obniżenie pozostałego do spłaty kapitału, co przełoży się również na obniżenie każdej z comiesięcznych rat. Takie rozwiązanie jest aktualnie już rzadko spotykane, gdyż przeważa unieważnienie umów CHF w całości.

  Czy można wytoczyć powództwo w sprawie frankowej pomimo sprzedaży mieszkania/domu?
  Tak, ponieważ przedmiotem sporu jest umowa, a właściwie zawartej w niej niedozwolone klauzule umowne, a nie nieruchomość. Sprzedaż nieruchomości na zakup której zaciągnięto kredyt frankowy, nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu skutecznego powództwa przeciwko bankowi. Po sprzedaży nieruchomości i spłacie całkowitej kredytu można z powodzeniem domagać się w sądzie "przesłankowego" ustalenia, że umowa kredytu indeksowanego/ denominowanego jest nieważna w całości oraz zwrotu nadpłaty nad spłaconym kapitałem kredytu, co jest dla Klientów rozwiązaniem bardzo korzystnym. 

  Czy można wystąpić z powództwem w sprawie frankowej w przypadku, gdy kredyt został spłacony?
  Tak, spłata kredytu nie uniemożliwia wytoczenia powództwa przeciwko bankowi, które w takim przypadku będzie wyłącznie powództwem o zapłatę. Dzięki takiej sprawie, Frankowicze mogą domagać się od banku zwrotu wszystkich kwot, które przekraczają kapitał kredytu udostępniony im przez bank. Kancelaria uzyskała już liczne wyroki ustalające "przesłankowo" nieważność spłaconego kredytu CHF i zasądzające zwrot na rzecz Kredytobiorców znacznych, nienależnie wpłaconych bankowi sum.

  Ile średnio trwa postępowanie sądowe?
  Postępowanie sądowe przed sądem I instancji trwa zazwyczaj od roku do około 3 lat i w tym czasie - po wymianie pism procesowych między stronami - odbywają się najczęściej jedna rozprawa sądowa, po której wydawany jest wyrok. Nie jest to jednak regułą, bo zdarza się, że sąd wydaje rozstrzygnięcie np. na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron. Nasza Kancelaria uzyskała też takie wyroki. Jeżeli którakolwiek ze stron postępowania zdecyduje się na wniesienie apelacji, to czas oczekiwania na prawomocne orzeczenie wydłuża się o kolejny rok.

  Czy można odzyskać składki pobrane tytułem Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego?
  Kredyty waloryzowane kursem CHF (frankowe) to nie tylko kwestia indeksacji/denominacji do kursu waluty z tabeli kursowej banku, ale także konieczność ponoszenia kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW). Często jednym z warunków udzielenia kredytu frankowego było bowiem zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W konsekwencji klient musiał uiszczać dodatkową składkę przez okres co najmniej 3 lat. W ugruntowanym orzecznictwie wskazuje się, że bank nie miał podstaw, aby żądać tego typu zabezpieczenia, a postanowienia umowy obligujące kredytobiorców do ponoszenia kosztu UNWW nie wiążą stron, dlatego wszelkie uiszczone pod tym tytułem składki podlegają zwrotowi. Aby odzyskać środki zapłacone tytułem składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, należy wystąpić na drogę sądową. Nasza kancelaria od lat reprezentuje Frankowiczów, również w tego typu procesach sądowych i uzyskuje dla swoich Klientów zwrot wpłaconych składek UNWW.

  Jakie są koszty postępowania sądowego?
  Koszty procesu za pierwszą instancję obejmują przede wszystkim opłatę od pozwu (max. 1000 zł), koszty opinii biegłego sądowego (około 2000 - 3000 zł), koszty zastępstwa procesowego. Wynagrodzenie pobierane przez Kancelarię za unieważnienie umowy kredytu frankowego wyceniane jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od tego, na jaką kwotę był zaciągnięty kredyt, a także od wysokości potencjalnego zysku Kredytobiorcy z unieważnienia umowy kredytu frankowego w całości lub jej "odfrankowienia". Wynagrodzenie Kancelarii podlega negocjacji.

  Prowadzimy sprawy w których:
  - umowa kredytu frankowego jest spłacana, ale Kredytobiorca nie godzi się na bankowe bezprawie i chce domagać się unieważnienia umowy frankowej w całości
  - bank wypowiedział umowę kredytu CHF, ale nie podjął jeszcze żadnych kroków sądowych
  - bank wypowiedział umowę kredytu CHF i skierował sprawę do sądu/ewentualnie toczy się już egzekucja komornicza

  Kancelaria prowadzi sprawy umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych m.in. następujących banków:

  • Bank Ochrony Środowiska
  • BNP Paribas (w tym d. Fortis Bank)
  • BPH (w tym dawny GE MONEY BANK)
  • Deutsche Bank
  • DNB Bank Polska
  • Euro Bank
  • Getin Noble Bank (w tym dawny Dom Bank)
  • mBank
  • Millennium
  • PEKAO oraz PEKAO Bank Hipoteczny
  • PKO BP (w tym dawny Nordea Bank)
  • Raiffeisen (w tym dawny Polbank EFG)
  • Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK, w tym dawny Kredyt Bank)
  • Santander Consumer Bank

  Siedziba Kancelarii mieści się w Warszawie, w sąsiedztwie Wydziału Frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie, jednakże prowadzimy sprawy Frankowiczów w całej Polsce. Kancelaria uzyskała już korzystne dla Frankowiczów rozstrzygnięcia wydane m.in. przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie czy Zielonej Górze.

  Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju, a na spotkanie z mec. Dominiką Peżyńską można umówić się w prestiżowej lokalizacji w biznesowym centrum Warszawy, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Konsultacje w sprawie kredytów frankowych odbywają się także telefonicznie oraz on-line.

  KANCELARIA ADWOKACKA
  DOMINIKA PEŻYŃSKA

  Adres:
  ul. Giełdowa 4D/4
  Adres
  01–211 Warszawa