NASZE SPECJALIZACJE / Odszkodowania

Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód powstałych na osobie i na mieniu, zarówno w postępowaniach przed zakładami ubezpieczeń, jak i w postępowaniach sądowych.

Świadczenia, które mogą być skutecznie dochodzone od ubezpieczyciela lub sprawcy zdarzenia, mogą być różne i uzależnione są od rodzaju odpowiedzialności, jaką dana osoba ponosi za zdarzenie. Odpowiedzialność ta może być kontraktowa lub deliktowa. Może się także zdarzyć zbieg różnych rodzajów odpowiedzialności.

W przypadku odpowiedzialności kontraktowej, zazwyczaj to ogólne warunki zawartej umowy ubezpieczenia (tzw. OWU) regulują zakres odpowiedzialności i wysokość wypłacanych należnych świadczeń. W związku z czym, do właściwej oceny roszczeń konieczna jest nie tylko odpowiednia wykładnia OWU, ale także umiejętność prawidłowej oceny roszczeń w korelacji z doznanym uszczerbkiem oraz warunkami zawartej umowy ubezpieczenia.

W przypadku szkód na osobie wynikających z odpowiedzialności deliktowej (np. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) ubezpieczyciel lub sprawca zdarzenia odpowiada na zasadach ogólnych tj. wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Odpowiedzialność ta jest szersza i obejmuje szereg świadczeń, które mogą należeć się Poszkodowanym.

Często zdarza się, że wypłacone przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie nie pozwala na naprawienie szkody powstałej w majątku poszkodowanego. Szczególnie jaskrawe przypadki zaniżania wysokości przyznawanych odszkodowań można zauważyć analizując rynek ubezpieczeń komunikacyjnych. W związku z powyższym, obowiązek naprawienia szkody w pełnej wysokości - ciążący na ubezpieczycielu z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, któremu została wyrządzona szkoda - nie zostaje zrealizowany.

Nasz zespół poza pełną obsługą prawną, występuje w imieniu naszych Klientów m.in. o:

  • zwrot kosztów leczenia, lekarstw, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji
  • zwrot zarobków utraconych w wyniku zdarzenia i późniejszego leczenia
  • rentę na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką, a także rentę uzupełniającą
  • jednorazowe świadczenie
  • zadośćuczynienie za doznana krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne
  • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Dodatkowo zapewniamy naszym Klientom:

  • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
  • pomoc rzeczoznawców przy weryfikacji stanowiska zakładów ubezpieczeń
  • właściwe określenie rozmiaru szkody
  • analizę treści umowy ubezpieczenia

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa