Wynagrodzenie

Standardowo w sprawach kredytów frankowych wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest w dwóch częściach, a więc ryczałtowo za prowadzenie sprawy w pierwszej i w drugiej instancji oraz w formie prowizji za wygraną sprawę. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu.

Wynagrodzenie obejmuje całe postępowanie sądowe, jest niezależne od czasu jego trwania, jak również gwarantuje, że nie pojawią się nieprzewidziane umową koszty związane z obsługą prawną.

Z uwagi na fakt, że siedziba większości banków mieści się w Warszawie, nie zachodzi konieczność ponoszenia kosztów dojazdu prawnika do sądu.

Celem kancelarii jest osiągnięcie wzajemnej satysfakcji ze współpracy z Klientem, stąd możliwe jest także indywidualne ustalenie zasad współpracy, przy uwzględnieniu rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanej czasochłonności.

W pozostałych sprawach oferujemy możliwości rozliczenia powierzonych nam zadań między innymi na zasadzie:

  1. wynagrodzenia godzinowego – honorarium adwokata pobierane jest w wysokości odpowiadającej liczbie przepracowanych godzin, na pierwszym spotkaniu z Klientem ustalana jest wysokość stawki godzinowej. Ostateczna wysokość za realizację usługi zostanie uzgodniona na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz ustalonej stawki godzinowej
  2. wynagrodzenia ryczałtowego – Kancelaria wykonuje umówioną z Klientem usługę za określoną z góry kwotę wynagrodzenia, w ramach której adwokat np. udziela porady prawnej, sporządza opinię prawną, pismo procesowe, projekt umowy, zastępuje przed sądem lub urzędem
  3. wynagrodzenia z premią za sukces – ten system wynagradzania jest możliwy w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych oraz ich egzekwowaniem. Honorarium obejmuje wówczas odpowiednio zredukowane wynagrodzenie ryczałtowe oraz tzw. premię za sukces, która podlega zapłacie wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy
  4. wynagrodzenia mieszanego – ustalenie wynagrodzenia może nastąpić przy łącznym zastosowaniu wszystkich metod wskazanych powyżej.

    Kancelaria stosuje elastyczną politykę rozliczeń z Klientami, dlatego jesteśmy otwarci na ustalenie satysfakcjonującego sposobu rozliczenia.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa