Wydział Frankowy unieważnia umowę mBanku w 14 miesięcy, a Klienci Kancelarii zyskują 340 tys. zł

09 kwietnia 2024

Dnia 14 mar­ca 2024 r. Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie, XXVIII Wydział Cywil­ny „Fran­ko­wy”, pod prze­wod­nic­twem sędzie­go Toma­sza Nie­wia­dom­skie­go, ogło­sił wyrok w spra­wie o sygn. akt. XXVIII C 1753/23, unie­waż­nia­jąc w cało­ści umo­wę kre­dy­tu CHF zawar­tą przez Klien­tów Kan­ce­la­rii z BRE Bank (obec­nie mBank S.A.)!

W oma­wia­nym wyro­ku Sąd usta­lił, że:

- umo­wa o kre­dyt hipo­tecz­ny dla osób fizycz­nych „mPlan” walo­ry­zo­wa­ny kur­sem CHF zawar­ta w 2005 roku przez powo­dów z BRE Bank S.A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie (obec­nie mBank S.A.) – jest w cało­ści nieważna;

- zasą­dził od pozwa­ne­go mBank S. A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie na rzecz powo­dów łącz­nie kwo­tę 342 832,04 zł z usta­wo­wy­mi odset­ka­mi za opóź­nie­nie od dnia 1 mar­ca 2023 r. do dnia zapłaty;

- zasą­dził od pozwa­ne­go mBank S. A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie na rzecz powo­dów łącz­nie kwo­tę 11 834 zł z usta­wo­wy­mi odset­ka­mi za opóź­nie­nie liczo­ny­mi od dnia upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku do dnia zapła­ty – tytu­łem zwro­tu kosz­tów procesu.

wyrok SO w War­sza­wie z 14.03.2024 ws. XXVIII C 1753.23

Spra­wa ta jest wyjąt­ko­wa, cho­ciaż­by z tego wzglę­du, że Klien­ci Kan­ce­la­rii mie­li już wcze­śniej do czy­nie­nia z kre­dy­ta­mi walu­to­wy­mi, ponie­waż zawar­li wcze­śniej inną umo­wę kre­dy­tu CHF, stąd bank oczy­wi­ście pró­bo­wał wyka­zać, że ich świa­do­mość doty­czą­ca cha­rak­te­ru takie­go kre­dy­tu, a przede wszyst­kim ryzyk z nim zwią­za­nych, była ponad­prze­cięt­na i kwe­stio­no­wa­na umo­wa nie powin­na zostać uzna­na za nie­waż­ną w cało­ści. Wyrok Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie po raz kolej­ny jed­nak udo­wod­nił, że nawet posia­da­nie przez kon­su­men­tów innych kre­dy­tów walu­to­wych nie stoi na prze­szko­dzie temu, by unie­waż­nić umo­wę kre­dy­tu fran­ko­we­go w całości!

Kolej­ną inte­re­su­ją­cą kwe­stią jest oko­licz­ność posia­da­nia przez Kre­dy­to­bior­ców wyż­sze­go wykształ­ce­nia eko­no­micz­ne­go. Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie, zgod­nie z wyro­kiem TSUE z dnia 21 wrze­śnia w spra­wie o sygn. akt C‑139/22, potwier­dził że wykształ­ce­nie eko­no­micz­ne nie sta­no­wi prze­szko­dy w docho­dze­niu rosz­czeń z tytu­łu nie­uczci­wej umo­wy fran­ko­wej. Na ban­ku spo­czy­wa bowiem obo­wią­zek poin­for­mo­wa­nia każ­de­go kon­su­men­ta o ryzy­ku kur­so­wym w per­spek­ty­wie dłu­go­ter­mi­no­wej, tak aby mógł on zro­zu­mieć, na co może być nara­żo­ny przez cały czas obo­wią­zy­wa­nia umo­wy kre­dy­tu. Posia­da­nie przez kon­su­men­tów wykształ­ce­nia eko­no­micz­ne­go, czy praw­ni­cze­go, nie zwal­nia ban­ku z obo­wiąz­ku rze­tel­ne­go, sze­ro­kie­go poin­for­mo­wa­nia kre­dy­to­bior­ców o cechach dane­go pro­duk­tu ban­ko­we­go i tego obo­wiąz­ku bank w niniej­szej spra­wie nie dopełnił.

Pozew wraz z wnio­skiem o udzie­le­nie zabez­pie­cza­nia w niniej­szej spra­wie został zło­żo­ny w war­szaw­skim sądzie w stycz­niu 2023 r. W pozwie Kan­ce­la­ria w imie­niu Klien­tów zgło­si­ła rosz­cze­nie o usta­le­nie nie­waż­no­ści całej umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go i zwro­tu wszyst­kich wpła­co­nych w jej wyko­na­niu kwot, zgod­nie z teo­rią dwóch kon­dyk­cji. Po nie­speł­na mie­sią­cu od wnie­sie­nia pozwu, w lutym 2023 r., Sąd wydał posta­no­wie­nie o udzie­le­niu Powo­dom zabez­pie­cze­nia, w posta­ci wstrzy­ma­nia obo­wiąz­ku spła­ty rat kre­dy­tu na czas trwa­nia postę­po­wa­nia. Bank w odpo­wie­dzi na pozew z czerw­ca 2023 r. zane­go­wał zasad­ność rosz­czeń stro­ny powo­do­wej, kwe­stio­nu­jąc umiesz­cze­nie w umo­wie nie­do­zwo­lo­nych klau­zul prze­li­cze­nio­wych, jak też nie­do­zwo­lo­nych klau­zul doty­czą­cych zmia­ny opro­cen­to­wa­nia. Na uwa­gę zasłu­gu­je rów­nież fakt, że umo­wa kre­dy­tu doty­czy­ła tzw. Sta­re­go Port­fe­la, co ozna­cza że w umo­wie zawar­ta tak­że wła­śnie nie­do­zwo­lo­na klau­zu­la zmien­ne­go opro­cen­to­wa­nia, pozwa­la­ją­ca kre­dy­to­daw­cy na jed­no­stron­ne kształ­to­wać jego wysokości.

Dnia 29 lute­go br. , w for­mie zdal­nej za pośred­nic­twem MS Teams, odby­ła się jedy­na w niniej­szej spra­wie roz­pra­wa, pod­czas któ­rej sąd prze­słu­chał Powo­dów, a tak­że posta­no­wił pomi­nąć wnio­ski stron o prze­pro­wa­dze­nie dowo­du z opi­nii bie­głe­go sądo­we­go oraz odro­czył publi­ka­cję orze­cze­nia.  Po trwa­ją­cym nie­speł­na 14 mie­się­cy pro­ce­sie, 14 mar­ca 2024 r. Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie wydał wyrok, w któ­rym uznał rosz­cze­nia Klien­tów Kan­ce­la­rii zgło­szo­ne w pozwie za w peł­ni uzasadnione.

Cie­ka­wost­ki procesowe:

✅ wyrok zapadł po 14 mie­sią­cach od dnia wnie­sie­nia pozwu,

✅ Sąd udzie­lił Powo­dom zabez­pie­cze­nia, zawie­sza­jąc im obo­wią­zek spła­ty rat kredytu,

✅ Klien­ci mie­li już wcze­śniej inny kre­dyt w powią­za­ny z CHF,

✅ Kre­dy­to­bior­cy posia­da­ją wyż­sze wykształ­ce­nie ekonomiczne,

✅ umo­wa doty­czy tzw. sta­re­go port­fe­la mBan­ku – klau­zu­la zmien­ne­go oprocentowania,

✅ w spra­wie odby­ła się tyl­ko jed­na roz­pra­wa (zdal­na), a następ­nie publi­ka­cja wyroku

Wyrok nie jest pra­wo­moc­ny, mBank zapew­ne zło­ży wnio­sek o uza­sad­nie­nie wyro­ku i następ­nie wnie­sie ape­la­cję. Nie­mniej jed­nak, zwa­żyw­szy na inne roz­strzy­gnię­cia podob­nych spraw sądo­wych, mamy prze­ko­na­nie, że pra­wo­moc­ny wyrok będzie dla Klien­tów Kan­ce­la­rii rów­nie korzyst­ny. Obec­nie Kre­dy­to­bior­cy wygry­wa­ją bowiem aż 99 proc. spraw w sądach II instancji!

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa