Zwycięstwo z Bankiem Millennium S.A. w 9 miesięcy — umowa kredytu CHF przesłankowo nieważna!

26 lutego 2024

Wspa­nia­ły począ­tek roku dla Klien­tów naszej Kan­ce­la­rii. W dniu 19 stycz­nia 2024 roku Sąd Okrę­go­wy War­sza­wa-Pra­ga w War­sza­wie, I Wydział Cywil­ny, w oso­bie SSO Rafa­ła Zgliń­skie­go, w spra­wie o sygn. akt I C 1138/23, z powódz­twa Klien­tów Kan­ce­la­rii prze­ciw­ko Bank Mil­len­nium S.A., wydał wyrok, w którym:

- zasą­dził od Ban­ku Mil­len­nium S.A. w War­sza­wie na rzecz Powo­dów kwo­tę 401 232,90 zł wraz z odset­ka­mi usta­wo­wy­mi za opóź­nie­nie liczo­ny­mi od dnia 23 maja 2023 roku do dnia zapłaty,

- zasą­dził od Ban­ku Mil­len­nium S.A. w War­sza­wie na rzecz Powo­dów kwo­tę 11 834 zł tytu­łem zwro­tu kosz­tów pro­ce­su, w tym kwo­tę 10 800 zł tytu­łem zwro­tu kosz­tów zastęp­stwa pro­ce­so­we­go wraz z odset­ka­mi usta­wo­wy­mi za opóź­nie­nie liczo­ny­mi od dnia upra­wo­moc­nie­nia się niniej­sze­go orze­cze­nia do dnia zapłaty.

wyrok SO War­sza­wa-Pra­ga I C 1138.23

Powo­do­wie w stycz­niu 2008 r. zawar­li z Ban­kiem Mil­len­nium S.A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie umo­wę o kre­dyt hipo­tecz­ny na kwo­tę 150 000,00 zł indek­so­wa­ną kur­sem CHF. Kwo­ta ta na mocy anek­su z kwiet­nia 2008 r. zosta­ła dodat­ko­wo zwięk­szo­na do kwo­ty 180 000,00 zł. Celem kre­dy­tu było finan­so­wa­nie budo­wy domu, celem zaspo­ko­je­nia potrzeb miesz­ka­nio­wych Kon­su­men­tów. Kre­dy­to­bior­cy spła­ci­li w cało­ści kre­dyt w stycz­niu 2023 r.

Pozew w powyż­szej spra­wie został zło­żo­ny przez Kan­ce­la­rią do Sądu Okrę­go­we­go War­sza­wa-Pra­ga w War­sza­wie 3 kwiet­nia 2023 r. W imie­niu Klien­tów Kan­ce­la­rii w pozwie doma­ga­li­śmy się prze­słan­ko­we­go usta­le­nia nie­waż­no­ści umo­wy i zasą­dze­nia na rzecz Kre­dy­to­bior­ców zwro­tu wszyst­kich kwot wpła­co­nych na rzecz Ban­ku wraz z odset­ka­mi usta­wo­wy­mi za opóź­nie­nie. Z uwa­gi na fakt cał­ko­wi­tej spła­ty kre­dy­tu pozew obej­mo­wał wyłącz­nie rosz­cze­nie o zapła­tę, nato­miast zawar­ta w pozwie sze­ro­ka argu­men­ta­cja wska­zu­ją­ca na przy­czy­ny prze­słan­ko­wej nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF prze­ko­na­ła Sąd, że rosz­cze­nia Powo­dów były uza­sad­nio­ne w całości.

Jako pod­sta­wę prze­słan­ko­wej nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu powią­za­ne­go z fran­kiem szwaj­car­skim wska­zy­wa­li­śmy w pozwie przede wszyst­kim sprzecz­ność umo­wy z prze­pi­sa­mi pra­wa tj. art. 69 usta­wy Pra­wo ban­ko­we, jak też naru­sze­nie przez bank zasad współ­ży­cia spo­łecz­ne­go i dobrych oby­cza­jów poprzez nie­po­in­for­mo­wa­nie Kre­dy­to­bior­ców o rze­czy­wi­stym ryzy­ku walu­to­wym, jakie wią­za­ło się z zawar­ciem umo­wy kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do walu­ty obcej. Brak nale­ży­te­go poin­for­mo­wa­nia o cha­rak­te­rze kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF, a tak­że o rze­czy­wi­stych ryzy­kach, jakie pocią­ga­ło zacią­gnię­cie umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go, w opi­nii Sądu orze­ka­ją­ce­go sta­no­wi­ło tak­że istot­ną przy­czy­nę korzyst­ne­go dla Kre­dy­to­bior­ców rozstrzygnięcia.

Dodat­ko­wo w pismach pro­ce­so­wych wska­zy­wa­li­śmy rów­nież, że Bank wyko­rzy­stał sto­so­wa­ne w swo­ich wzo­rach klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne, któ­re zosta­ły wpi­sa­ne do reje­stru klau­zul nie­do­zwo­lo­nych pod nume­ra­mi 3178 oraz 3179. Skut­kiem uzna­nia klau­zul prze­li­cze­nio­wych za bez­sku­tecz­ne jest rów­nież usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu w cało­ści, ponie­waż żad­na ze stron nie zawar­ła­by umo­wy kre­dy­tu PLN opro­cen­to­wa­ne­go staw­ką LIBOR.

Bank odpo­wie­dział na pozew pismem z dnia 12 czerw­ca 2023 r. kwe­stio­nu­jąc, że umo­wa kre­dy­to­wa zawie­ra jakie­kol­wiek nie­do­zwo­lo­ne posta­no­wie­nia, a tak­że naru­sza prze­pi­sy pra­wa oraz zasa­dy współ­ży­cia spo­łecz­ne­go. Zda­niem ban­ku w tej, jak i w innych ana­lo­gicz­nych spra­wach pro­wa­dzo­nych przez Kan­ce­la­rię, umo­wy kre­dy­tów CHF są waż­ne i skuteczne.

Po zale­d­wie 9 mie­sią­cach od wnie­sie­nia pozwu w spra­wie odby­ła się jedy­na w niniej­szej spra­wie roz­pra­wa, pod­czas Sąd szcze­gó­ło­wo prze­słu­chał Powo­dów oraz pouczył ich o skut­kach stwier­dze­nia nie­waż­no­ści umo­wy. Dodat­ko­wo został prze­słu­cha­ny świa­dek o któ­re­go wnio­sko­wał Bank, jed­nak jego zezna­nia były nie­zna­czą­ce dla roz­strzy­gnię­cia, ponie­waż świa­dek nie miał żad­nej wie­dzy na temat Powo­dów oraz pro­ce­su udzie­la­nia im kre­dy­tu fran­ko­we­go. Po odby­ciu nara­dy, bez­po­śred­nio po roz­pra­wie Sąd ogło­sił wyrok usta­la­ją­cy, że Powo­dom nale­ży się zwrot wszyst­kich wpła­co­nych na rzecz ban­ku kwot, ponie­waż zawar­ta przez nich umo­wa kre­dy­tu jest prze­słan­ko­wo nie­waż­na w całości!

Cie­ka­wost­ki procesowe:

✅ spra­wa zosta­ła zaini­cjo­wa­na pozwem w kwiet­niu 2023 r., a więc postę­po­wa­nie w I instan­cji trwa­ło tyl­ko 9 miesięcy,

✅ Sąd prze­pro­wa­dził jed­ną roz­pra­wę, pod­czas któ­rej prze­słu­chał świad­ka i Kredytobiorców,

✅ Sąd posta­no­wił pomi­nąć wnio­ski stron o prze­pro­wa­dze­nie dowo­du z opi­nii bie­głe­go sądowego,

✅ bez­po­śred­nio po roz­pra­wie Sąd ogło­sił wyrok i podał ust­ne moty­wy jego uzasadnienia,

✅ spra­wa doty­czy­ła kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF spła­co­ne­go w całości.

Wyrok jest nie­pra­wo­moc­ny, a bank zapew­ne swo­im zwy­cza­jem wnie­sie od nie­go ape­la­cję. Nie­mniej jed­nak, zna­jąc sta­no­wi­sko sądów ape­la­cyj­nych, ape­la­cja ban­ku nie przy­nie­sie zmia­ny roz­strzy­gnię­cia stąd pra­wo­moc­ne zwy­cię­stwo to tyl­ko kwe­stia czasu.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa