WYROK USTALAJĄCY NIEWAŻNOŚĆ UMOWY – BANK BPH

09 lutego 2021

Dro­dzy Pań­stwo, miło nam poin­for­mo­wać, iż w spra­wie nasze­go Klien­ta pro­wa­dzo­nej prze­ciw­ko Ban­ko­wi BPH S.A., a doty­czą­cej kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF, Sąd Okrę­go­wy War­sza­wa-Pra­ga w War­sza­wie, III Wydział Cywil­ny, wyro­kiem z dnia 25 stycz­nia 2021 r.

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU hipo­tecz­ne­go zawar­tej z GE Money Bank S.A. oraz zasą­dził od ban­ku kwo­tę 11.817 zł tytu­łem kosz­tów postępowania.

Spra­wa pro­wa­dzo­na jest pod sygn. akt III C 124/20

Wyrok zapadł po prze­pro­wa­dze­niu dwóch roz­praw, już w rok po wnie­sie­niu pozwu.

W krót­kich ust­nych moty­wach uza­sad­nie­nia Sąd wska­zał, że przy­czy­ną takie­go roz­strzy­gnię­cia były zarów­no brak zacho­wa­nia rów­no­wa­gi kon­trak­to­wej stron, nie­do­sta­tecz­ne poin­for­mo­wa­nie kon­su­men­tów o ryzy­ku zwią­za­nym z zawar­ciem umo­wy kre­dy­tu powią­za­ne­go z walu­tą obcą, nie­uję­cie spre­adu w kosz­tach kre­dy­tu, jak też wystą­pie­nie w umo­wie klau­zul nie­do­zwo­lo­nych (cały mecha­nizm indek­sa­cyj­ny), któ­re są bez­sku­tecz­ne, a w kon­se­kwen­cji zawar­ta mię­dzy stro­na­mi umo­wa jest nie­waż­na. Za abu­zyw­ne Sąd uznał tak­że zapi­sy doty­czą­ce Ubez­pie­cze­nia Niskie­go Wkła­du Własnego.

Wraz z naszy­mi Klien­ta­mi cie­szy­my się z korzyst­ne­go, szyb­ko wyda­ne­go wyroku!

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa