Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

07 marca 2021
Zle­ca­jąc Kan­ce­la­rii pro­wa­dze­nie spra­wy doty­czą­cej kre­dy­tu fran­ko­we­go, czę­sto pyta­ją Pań­stwo – czy po usta­le­niu przez sąd, że umo­wa kre­dy­tu jest nie­waż­na, bank będzie mógł wystą­pić w sto­sun­ku do Pań­stwa z rosz­cze­niem o zapła­tę? Odpo­wia­da­my – takiej oko­licz­no­ści nie moż­na jed­no­znacz­nie wyklu­czyć, co nie ozna­cza, że ist­nie­ją pod­sta­wy praw­ne do żąda­nia przez bank takiej zapłaty.
 
War­to wska­zać na gło­śną spra­wę Pań­stwa Dziu­ba­ków, w któ­rej w 2019 r. wypo­wie­dział się TSUE, a następ­nie Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie (sygn. akt: XXV C 2514/19) usta­lił, że zawar­ta z Raif­fe­isen Bank umo­wa kre­dy­tu jest nie­waż­na. Pomi­mo że wyrok jest nie­pra­wo­moc­ny, a więc umo­wa dalej obo­wią­zu­je obie stro­ny, a kre­dy­to­bior­cy regu­lu­ją zadłu­że­nie zgod­nie z umo­wą, Raif­fe­isen Bank pozwał kre­dy­to­bior­ców o kwo­tę 800 tys. zł. Bank wska­zał, że kwo­ta ta sta­no­wi sumę war­to­ści zubo­że­nia ban­ku wsku­tek wypła­ce­nia środ­ków pie­nięż­nych na pod­sta­wie umo­wy kre­dy­tu, kosz­tów ponie­sio­nych przez bank w związ­ku z udzie­le­niem pozwa­nym finan­so­wa­nia oraz kwo­ty wyni­ka­ją­cej z walo­ry­za­cji wsku­tek istot­nej zmia­ny siły nabyw­czej środ­ków wypła­co­nych pozwa­nym od daty ich przekazania.
 
Bio­rąc pod uwa­gę, że rosz­cze­nie sfor­mu­ło­wa­ne przez Bank jest co naj­mniej przed­wcze­sne (wyrok w spra­wie nie­waż­no­ści nie jest jesz­cze pra­wo­moc­ny) i pozba­wio­ne pod­staw praw­nych – w tej tema­ty­ce wypo­wia­dał się już choć­by Rzecz­nik Finan­so­wy, czy Pre­zes UOKiK – nie spo­sób odnieść wra­że­nia, że dzia­ła­nie Ban­ku zmie­rza wyłącz­nie do znie­chę­ce­nia Fran­ko­wi­czów do docho­dze­nia swo­ich praw w sądzie. W dniu 25 mar­ca 2021 r. rów­nież Sąd Naj­wyż­szy odpo­wie na pyta­nie czy, jeże­li w przy­pad­ku nie­waż­no­ści lub bez­sku­tecz­no­ści umo­wy kre­dy­to­wej któ­rej­kol­wiek ze stron przy­słu­gu­je rosz­cze­nie o zwrot świad­cze­nia speł­nio­ne­go w wyko­na­niu takiej umo­wy, to stro­na ta może rów­nież żądać wyna­gro­dze­nia z tytu­łu korzy­sta­nia z jej środ­ków pie­nięż­nych przez dru­gą stro­nę? Nale­ży pamię­tać, że jeśli Ban­ko­wi takie rosz­cze­nie mia­ło­by przy­słu­gi­wać, to będzie ono przy­słu­gi­wa­ło tak­że kre­dy­to­bior­com, z któ­rych kapi­ta­łu korzy­stał Bank.
 
Tym­cza­sem zachę­ca­my do kon­tak­tu i korzy­sta­nia w umiesz­czo­ne­go na stro­nie kan­ce­la­rii for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, celem prze­sła­nia doku­men­ta­cji kre­dy­to­wej, któ­rą prze­ana­li­zu­je­my pod kątem umiesz­cze­nia w umo­wie kre­dy­tu klau­zul niedozwolonych.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa