Wygrywamy nie tylko sprawy tzw. kredytów frankowych

29 stycznia 2021

Sza­now­ni Pań­stwo, poza licz­ny­mi spra­wa­mi zwią­za­ny­mi z tzw. kre­dy­ta­mi fran­ko­wy­mi, pro­wa­dzi­my tak­że inne spra­wy, zwią­za­ne z sze­ro­ko rozu­mia­nym pra­wem cywil­nym i na tym polu rów­nież odno­si­my kolej­ne sukcesy.

W związ­ku z tym, chce­my się pochwa­lić kolej­nym, pra­wo­moc­nym roz­strzy­gnię­ciem wyda­nym w spra­wie o zasie­dze­nie udzia­łu rów­ne­go we wła­sno­ści nie­ru­cho­mo­ści poło­żo­nej w War­sza­wie, na sku­tek któ­re­go Uczest­nicz­ka — Klient­ka naszej kan­ce­la­rii — wciąż jest wła­ści­ciel­ką czę­ści nieruchomości.

Spra­wa trwa­ła 3 lata i była trud­na głów­nie dla­te­go, że zaist­nia­ły mię­dzy stro­na­mi spór był bar­dzo emo­cjo­nal­ny oraz tra­fił pod roz­strzy­gnię­cie Sądu na sku­tek trwa­ją­ce­go od daw­na kon­flik­tu rodzin­ne­go. Wnio­sko­daw­czy­ni wnio­sła o zasie­dze­nie udzia­łu we wła­sno­ści domu jed­no­ro­dzin­ne­go na sku­tek upły­wu 30-let­nie­go okre­su zasie­dze­nia, jed­nak Sąd I instan­cji uznał — z korzy­ścią dla naszej Klient­ki — że do zasie­dze­nia nie doszło, uza­sad­nia­jąc sze­ro­ko swo­je sta­no­wi­sko. Sąd pod­dał oce­nie boga­ty mate­riał dowo­do­wy – kil­ku­na­stu prze­słu­cha­nych świad­ków oraz zezna­nia stron postę­po­wa­nia. Peł­no­moc­nik Wnio­sko­daw­czy­ni wniósł ape­la­cję. Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie w dniu 1 paź­dzier­ni­ka 2020 r. (sygna­tu­ra akt XXVII Ca 1685/19) odda­lił tę ape­la­cję, wska­zu­jąc, że roz­strzy­gnię­cie Sądu I instan­cji było pra­wi­dło­we, a nasza Klient­ka, Uczest­nicz­ka w dal­szym cią­gu pozo­sta­je wła­ści­ciel­ką udzia­łu rów­ne­go w odzie­dzi­czo­nej nieruchomości.

Powyż­sze było moż­li­we, ponie­waż bar­dzo wni­kli­wie zapo­zna­li­śmy się z powie­rzo­ną spra­wą i zwró­ci­li­śmy uwa­gę Sądu, na zda­rze­nia jakie mia­ły miej­sce, a spo­wo­do­wa­ły na pewien krót­ki czas zawie­sze­nie bie­gu ter­mi­nu zasie­dze­nia. Z tej przy­czy­ny, nie upły­nął wyma­ga­ny usta­wo­wo 30-let­ni ter­min zasie­dze­nia. Gdy­by nie to, Sąd posta­no­wił­by, że doszło do zasie­dze­nia, a Uczest­nicz­ka zosta­ła­by pozba­wio­na nale­żą­ce­go do niej pra­wa wła­sno­ści. W związ­ku z tym radość z wygra­nej spra­wy jest tym większa!

Posta­no­wie­nie z dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2020 r. (sygn. akt XXVII Ca 1685/19) jest prawomocne.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa