Ważny wyrok TSUE w polskiej sprawie frankowej już pod koniec kwietnia (C‑19/20)

22 kwietnia 2021

Kolej­ny krót­ki wpis przy­bli­ży Pań­stwu zagad­nie­nia zwią­za­ne z kre­dy­ta­mi fran­ko­wy­mi, w któ­rych w naj­bliż­szym cza­sie ma zapaść waż­ne orze­cze­nie. Jest on poświę­co­ny pyta­niom pre­ju­dy­cjal­nym, któ­re TSUE przed­sta­wio­ne zosta­ły przez Sąd Okrę­go­wy w Gdań­sku (C‑19/20). Odpo­wie­dzi na te pyta­nia zosta­ną udzie­lo­ne w wyro­ku, któ­re­go wyda­nie zapla­no­wa­no na dzień 29 kwiet­nia 2021 r. i któ­re z pew­no­ścią będą mia­ły wpływ na treść zapla­no­wa­nej uchwa­ły Izby Cywil­nej Sądu Najwyższego.

Sąd Okrę­go­wy w Gdań­sku skie­ro­wał we wnio­sku do TSUE pięć pytań pre­ju­dy­cjal­nych, z któ­rych naj­istot­niej­sze zna­cze­nie będą mia­ły odpo­wie­dzi na pyta­nia 4. oraz 5. W czwar­tym pyta­niu SO w Gdań­sku pyta TSUE, czy nie­waż­ność wyni­ka­ją­ca z abu­zyw­no­ści posta­no­wień umow­nych skut­ku­je wyro­kiem kon­sty­tu­tyw­nym. Sąd pyta zatem, czy moż­na przy­jąć, iż dopie­ro od wyda­nia wyro­ku usta­la­ją­ce­go nie­waż­ność umo­wy roz­po­czy­na się wyma­gal­ność, a tym samym bieg ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń kon­su­men­ta oraz ban­ku o zwrot świad­czeń z tytu­łu nie­waż­nej umowy. 
Ponad­to w pią­tym pyta­niu SO w Gdań­sku pyta TSUE, czy sąd kra­jo­wy ma obo­wią­zek infor­mo­wa­nia kon­su­men­ta, któ­ry zgło­sił żąda­nie stwier­dze­nia nie­waż­no­ści umo­wy o skut­kach praw­nych roz­strzy­gnię­cia – w tym moż­li­wych rosz­cze­niach ban­ku wyni­ka­ją­cych ze stwier­dze­nia nie­waż­no­ści umo­wy. Roz­strzy­gnię­cie w tym zakre­sie ma przede wszyst­kim udzie­lić odpo­wie­dzi na pyta­nie, czy kon­su­ment powi­nien być infor­mo­wa­ny przez sąd o moż­li­wym rosz­cze­niu ban­ku z tytu­łu wyna­gro­dze­nia za korzy­sta­nie z kapitału.

Odpo­wiedź na wska­za­ne wyżej pyta­nia jest istot­na z tego wzglę­du, iż kwe­stie w nich poru­szo­ne są rów­nież przed­mio­tem pytań przed­sta­wio­nych do roz­strzy­gnię­cia Sądo­wi Naj­wyż­sze­mu. Pyta­nia pre­ju­dy­cjal­ne nr 4 i 
5 przed­sta­wio­ne przez SO w Gdań­sku są bowiem zbież­ne z pyta­nia­mi nr 5 i 6 skie­ro­wa­ny­mi przez Pierw­szą Pre­zes SN w spra­wie o sygn. akt III CZP 11/21, w któ­rej uchwa­łę Sąd Naj­wyż­szy ma wydać w peł­nym skła­dzie Izby Cywilnej.

W wyro­ku, któ­re­go wyda­nie zapla­no­wa­no na dzień 29 kwiet­nia TSUE roz­strzy­gnie ponad­to trzy pozo­sta­łe pyta­nia Sądu Okrę­go­we­go w Gdańsku:

1. Czy sąd kra­jo­wy ma obo­wią­zek stwier­dze­nia nie­uczci­wo­ści posta­no­wie­nia umow­ne­go, jeśli zosta­ło ono zmie­nio­ne aneksem?

2. Czy w umo­wach byłe­go GE Money Ban­ku moż­li­wy jest zabieg pole­ga­ją­cy na „odcię­ciu” mar­ży ban­ku wkal­ku­lo­wa­nej w kurs tabe­la­rycz­ny ban­ku przy jed­no­cze­snym pozo­sta­wie­niu w umo­wie kur­su śred­nie­go NBP, któ­ry był pod­sta­wą do usta­la­nia kur­su tabelarycznego?

3. Czy uchwa­le­nie usta­wy anty­spre­ado­wej może skut­ko­wać tym, iż sąd nie będzie miał obo­wiąz­ku stwier­dze­nia nie­uczci­we­go cha­rak­te­ru posta­no­wie­nia umownego?

Moż­na zatem ocze­ki­wać, iż roz­strzy­gnię­cie, któ­re zosta­nie pod­ję­te przez TSUE będzie mia­ło nie­ba­ga­tel­ny wpływ na treść uchwa­ły Izby Cywil­nej SN, któ­rej wyda­nie pla­no­wa­ne jest na 11 maja.

 

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa