Wakacje kredytowe nie dla Frankowiczów. W jaki sposób zatem Frankowicze mogą zaprzestać spłaty kredytu?

19 lipca 2022

Pre­zy­dent Andrzej Duda 14 lip­ca 2022 r. pod­pi­sał usta­wę doty­czą­cą wspar­cia kre­dy­to­bior­ców prze­wi­du­ją­cą m.in. waka­cje kre­dy­to­we i zwięk­sze­nie środ­ków Fun­du­szu Wspar­cia Kre­dy­to­bior­ców. Ze wspar­cia sko­rzy­sta­ją jed­nak wyłącz­nie kre­dy­to­bior­cy zło­tów­ko­wi. Przy­go­to­wy­wa­na usta­wa w osta­tecz­nym brzmie­niu nie prze­wi­du­je bowiem tego rodza­ju pomo­cy dla Frankowiczów. 

W pier­wot­nym brzmie­niu, pro­jekt usta­wy o finan­so­wa­niu spo­łecz­no­ścio­wym dla przed­się­wzięć gospo­dar­czych i pomo­cy kre­dy­to­bior­com, wska­zy­wał, że waka­cje kre­dy­to­we mają doty­czyć wszyst­kich kre­dy­tów udzie­lo­nych w walu­cie PLN. Arty­kuł 77 ust. 1 sta­no­wił, iż na wnio­sek kon­su­men­ta w rozu­mie­niu art. 4 pkt 7 usta­wy zmie­nia­nej w art. 66 kre­dy­to­daw­ca, o któ­rym mowa w art. 4 pkt 8 tej usta­wy, zawie­sza wyko­na­nie umo­wy o kre­dyt hipo­tecz­ny w rozu­mie­niu usta­wy zmie­nia­nej w art. 66, udzie­lo­ny w walu­cie pol­skiej, zwa­nej dalej „umo­wą”.

Z uza­sad­nie­nia pro­jek­tu usta­wy wyni­ka­ło, że waka­cje kre­dy­to­we będą doty­czy­ły kre­dy­tów, któ­re nie są kre­dy­ta­mi „walu­to­wy­mi”, a więc tak­że kre­dy­tów indek­so­wa­nych i deno­mi­no­wa­nych do walu­ty obcej, w tym do CHF. Kre­dy­ty indek­so­wa­ne i deno­mi­no­wa­ne nie są bowiem kre­dy­ta­mi „walu­to­wy­mi” – są to kre­dy­ty udzie­la­ne w PLN, lecz walo­ry­zo­wa­ne kur­sem CHF. Wypła­ta kre­dy­tów fran­ko­wych nastę­po­wa­ła w PLN, rów­nież raty – przy­naj­mniej w począt­ko­wym okre­sie spła­ty kre­dy­tów – były przez kre­dy­to­bior­ców regu­lo­wa­ne w PLN.

War­to pod­kre­ślić, że kwa­li­fi­ko­wa­nie umów fran­ko­wych do umów kre­dy­tów walu­to­wych było­by błęd­ne. W przy­pad­ku kre­dy­tów indek­so­wa­nych zarów­no wypła­ta kre­dy­tu, jak i spła­ta kre­dy­tu nastę­po­wa­ły w walu­cie pol­skiej. Nie­jed­no­krot­nie, kwa­li­fi­ka­cja kre­dy­tów powią­za­nych z walu­tą obcą jako kre­dy­tów zło­to­wych, wyni­ka wprost z tre­ści samej umo­wy kre­dy­to­wej. Czę­sto umo­wa kre­dy­tu wska­zy­wa­ła, że: „kre­dyt udzie­la­ny jest w zło­tych”. W przy­pad­ku kre­dy­tów indek­so­wa­nych kwo­ta kre­dy­tu udzie­lo­ne­go umo­wą wyra­żo­na jest zawsze w walu­cie PLN. Co wię­cej, spła­ta poszcze­gól­nych rat nastę­po­wa­ła naj­czę­ściej, aż do wpro­wa­dze­nia tzw. usta­wy anty­spre­ado­wej rów­nież w walu­cie pol­skiej. Kre­dy­ty indeksowane/denominowane są więc jedy­nie kre­dy­ta­mi walo­ry­zo­wa­ny­mi walu­tą obcą, lecz nie są kre­dy­ta­mi walutowymi.

Inter­pre­tu­jąc treść pro­jek­tu usta­wy w jej pier­wot­nym brzmie­niu moż­na było zatem dojść do wnio­sku, iż pro­jekt doty­czą­cy waka­cji kre­dy­to­wych, nie pozba­wiał rów­nież Fran­ko­wi­czów pra­wa do sko­rzy­sta­nia z moż­li­wo­ści zawie­sze­nia spła­ty rat kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go.

Nie­ste­ty osta­tecz­ny kształt usta­wy uwzględ­nił popraw­ki reko­men­do­wa­ne przez Zwią­zek Ban­ków Pol­skich, któ­ry ape­lo­wał do rzą­du, by z bene­fi­cjen­tów pro­gra­mu wyklu­czyć posia­da­czy kre­dy­tów indek­so­wa­nych lub deno­mi­no­wa­nych do walu­ty obcej. Zwią­zek Ban­ków Pol­skich pod­kre­ślał, że treść pro­jek­tu jest nie­pre­cy­zyj­na i może powo­do­wać swo­bod­ną inter­pre­ta­cję, co w prak­ty­ce może spo­wo­do­wać, że o pra­wo do waka­cji kre­dy­to­wych będą się ubie­gać rów­nież Frankowicze.

Osta­tecz­nie po uwzględ­nie­niu popra­wek Sena­tu wpro­wa­dzo­no nastę­pu­ją­ce brzmie­nie arty­ku­łu 73 ust.1: Na wnio­sek kon­su­men­ta kre­dy­to­daw­ca zawie­sza spła­tę kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go udzie­lo­ne­go w walu­cie pol­skiej, z wyłą­cze­niem kre­dy­tów indek­so­wa­nych lub deno­mi­no­wa­nych do walu­ty innej niż walu­ta polska.„

Przy­ję­cie popraw­ki jed­no­znacz­nie prze­są­dzi­ło o bra­ku moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia przez Fran­ko­wi­czów z waka­cji kre­dy­to­wych, co ozna­cza, że po raz kolej­ny sta­no­wią oni gru­pę pomi­nię­tą w rzą­do­wych pro­gra­mach wspar­cia. Nie spo­sób zna­leźć uza­sad­nie­nia dla takie­go dzia­ła­nia, w sytu­acji, gdy raty kre­dy­tów fran­ko­wych rosną nie tyl­ko z uwa­gi na bar­dzo wyso­ki kurs CHF, ale tak­że na sku­tek pod­nie­sie­nia przez Szwaj­ca­rię stóp pro­cen­to­wych, o czym pisa­li­śmy we wcze­śniej­szym wpi­sie  https://pezynska.pl/szwajcaria-podnosi-stopy-procentowe-co-to-oznacza-dla-frankowiczow/

Czy Fran­ko­wi­cze mogą zatem legal­nie nie spła­cać rat kredytu?

Dla Fran­ko­wi­czów real­ną pomo­cą w trud­no­ściach ze spła­tą rosną­cych zobo­wią­zań jest ich wła­sna decy­zja o pod­ję­ciu spo­ru sądo­we­go z ban­kiem. Jedy­nym moż­li­wym i sku­tecz­nym roz­wią­za­niem jest wystą­pie­nie do sądu z pozwem o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go wraz z wnio­skiem o zabez­pie­cze­nie poprzez zawie­sze­nie obo­wiąz­ku spła­ty comie­sięcz­nych rat kre­dy­tu przez cały czas trwa­nia pro­ce­su sądo­we­go. Posia­da­jąc pra­wo­moc­ne posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu Fran­ko­wi­cze mogą ze spo­ko­jem ocze­ki­wać na osta­tecz­ne roz­po­zna­nie przez Sąd spra­wy unie­waż­nie­nia kre­dy­tu indeksowanego/ deno­mi­no­wa­ne­go w walu­cie CHF.

O zabez­pie­cze­niach postę­po­wań pro­wa­dzo­nych na rzecz Klien­tów Kan­ce­la­rii pisa­li­śmy tutaj

Posta­no­wie­nia o zabez­pie­cze­niu postę­po­wań ws. kre­dy­tów CHF

Zawie­sze­nie obo­wiąz­ku spła­ty rat kre­dy­tu fran­ko­we­go na czas pro­ce­su sądo­we­go jest roz­wią­za­niem zde­cy­do­wa­nie korzyst­niej­szym niż moż­li­wość zawie­sze­nia spła­ty rat w for­mie waka­cji kre­dy­to­wych. Waka­cje kre­dy­to­we pole­ga­ją na tym, że nie­opła­co­ne raty kre­dy­tu wydłu­żą okres kre­dy­to­wa­nia, choć zawie­sze­nie rat obec­nie nie będzie skut­ko­wa­ło nali­cza­niem dodat­ko­wych odse­tek. Tym­cza­sem zawie­sze­nie spła­ty rat kre­dy­tu fran­ko­we­go w przy­pad­ku zabez­pie­cze­nia postę­po­wa­nia ma zapo­bie­gać zwięk­sze­niu ska­li roz­li­czeń pomię­dzy stro­na­mi – kon­su­men­tem i ban­kiem — po usta­le­niu nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu. Jeśli więc kre­dy­to­bior­cy doko­na­li zwro­tu na rzecz ban­ku kwo­ty udo­stęp­nio­ne­go im kapi­ta­łu kre­dy­tu, to dal­sza spła­ta rat jest zbęd­na, zwłasz­cza, że kwe­stio­no­wa­ne przez kon­su­men­tów umo­wy kre­dy­tów CHF maso­wo są już uzna­wa­ne przez sądy za nieważne.

Moż­li­wość legal­ne­go zaprze­sta­nia spła­ty kre­dy­tu to bar­dzo istot­na kwe­stia, zwa­żyw­szy na rosną­cy wciąż kurs CHF, a tak­że prze­dłu­ża­ją­ce się postę­po­wa­nia sądo­we, bowiem mimo utwo­rze­nia w Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie XXVIII Wydzia­łu Cywil­ne­go tzw. „fran­ko­we­go” roz­po­zna­wa­nie spraw CHF w dal­szym cią­gu jest wydłu­żo­ne. Dzię­ki zawie­sze­niu obo­wiąz­ku spła­ty rat Fran­ko­wi­cze mogą — nie przej­mu­jąc się rosną­cym kur­sem CHF oraz pod­wyż­sze­niem stóp pro­cen­to­wych przez Szwaj­ca­rię — ocze­ki­wać na pra­wo­moc­ny wyrok usta­la­ją­cy nie­waż­ność wadli­wej umo­wy kredytu.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa