W SO w Warszawie powstanie „Wydział Frankowy”.

26 stycznia 2021

Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści wyda­ło zgo­dę na utwo­rze­nie w Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie wydzia­łu dedy­ko­wa­ne­go do roz­pa­try­wa­nia tzw. spraw frankowych.

Do tego sądu kie­ro­wa­nych jest aż 70 pro­cent wszyst­kich spraw fran­ko­wych z całe­go kra­ju, a obec­nie czas ocze­ki­wa­nia na pierw­szą roz­pra­wę wydłu­żył się do ponad 2 lat. Oprócz przy­spie­sze­nia roz­strzy­ga­nia spraw, plan utwo­rze­nia wydzia­łu do spraw fran­ko­wych, zakła­da rów­nież infor­ma­ty­za­cję i digi­ta­li­za­cję akt, któ­re w tego rodza­ju skom­pli­ko­wa­nych spra­wach są bar­dzo obszer­ne. Obec­nie nie zapa­dły jed­nak jesz­cze decy­zje doty­czą­ce ter­mi­nu powo­ła­nia wydzia­łu, licz­by sędziów, zasad ich kie­ro­wa­nia czy też funk­cji prze­wod­ni­czą­ce­go. Zwa­żyw­szy na nie­jed­no­li­tość orzecz­nic­twa spo­wo­do­wa­ną cho­ciaż­by bra­kiem zde­cy­do­wa­ne­go sta­no­wi­ska same­go Sądu Naj­wyż­sze­go wyłącz­nie sędzio­wie, któ­rzy zgłę­bi­li pro­ble­ma­ty­kę spraw kre­dy­tów fran­ko­wych oraz orzecz­nic­two kra­jo­we i euro­pej­skie, będą w sta­nie spraw­nie roz­strzy­gać, wzra­sta­ją­cą lawi­no­wo licz­bę spraw, któ­ra w 2021 r. na pew­no się nie zatrzyma.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa