To już piąta podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii!

12 lipca 2023

Pod­wyż­ki stóp pro­cen­to­wych w Szwaj­ca­rii nie są niczym nowym. Jesz­cze nie­daw­no, bo na jesie­ni 2022 r. głów­na sto­pa była ujem­na, a nie­co ponad rok temu wyno­si­ła minus 75 punk­tów bazo­wych. Dodat­ko­wo, od tam­te­go momen­tu, szwaj­car­skie sto­py pro­cen­to­we zosta­ły pod­nie­sio­ne jesz­cze trzy  razy – w grud­niu 2022 roku, w mar­cu 2023 roku i w czerw­cu 2023 roku.

Ta naj­now­sza pod­wyż­ka stóp pro­cen­to­wych zosta­ła ogło­szo­na przez Naro­do­wy Bank Szwaj­ca­rii 22 czerw­ca 2023 r. Głów­na sto­pa ule­gła pod­wyż­sze­niu o 25 punk­tów bazo­wych, do pozio­mu 1,75%. Decy­zja ta ma zna­czą­cy wpływ na wyso­kość rat kre­dy­tów zwią­za­nych z kur­sem szwaj­car­skie­go fran­ka, któ­re na sku­tek pod­wyż­sza­ne­go opro­cen­to­wa­nia rosną. W związ­ku ze wzro­stem sto­py pro­cen­to­wej z 1,50% do 1,75%, według pro­gnoz, może­my się spo­dzie­wać wzro­stu wyso­ko­ści raty odset­ko­wej nawet o jed­ną szó­stą, gdy bank udzie­la­ją­cy kre­dy­tu usta­li opro­cen­to­wa­nie na kolej­ny okres. War­to zauwa­żyć, że to już pią­ta z rzę­du pod­wyż­ka stóp pro­cen­to­wych w tym kra­ju. Mimo to, Szwaj­ca­ria wciąż pozo­sta­je jed­nym z Państw o naj­niż­szych sto­pach pro­cen­to­wych na świe­cie, co może wska­zy­wać, że nie był to ostat­ni wzrost opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tów frankowych.

Naro­do­wy Bank Szwaj­ca­rii wska­zu­je, że to nie koniec pod­wy­żek stóp pro­cen­to­wych w ich kra­ju, a decy­zja ta sta­no­wi złą wia­do­mość dla posia­da­czy kre­dy­tów indek­so­wa­nych i deno­mi­no­wa­nych w walu­cie CHF. Według sza­cun­ków, w Pol­sce obec­nie jest aktyw­nych ponad 340 tysię­cy fran­ko­wych kre­dy­tów miesz­ka­nio­wych o łącz­nej war­to­ści 86 miliar­dów zło­tych. Przy zało­że­niu, że mamy do czy­nie­nia z fran­ko­wym kre­dy­tem hipo­tecz­nym na kwo­tę 300 tysię­cy zło­tych i pozo­sta­ło do spła­ty jesz­cze 15 lat, to tyl­ko czte­ry ostat­nie pod­wyż­ki stóp pro­cen­to­wych w Szwaj­ca­rii, łącz­nie o 2,25 punk­tów bazo­wych, spo­wo­do­wa­ły wzrost mie­sięcz­nej raty o oko­ło 320 zło­tych, a po naj­now­szej pod­wyż­ce rata ta będzie jesz­cze wyższa.

Wzrost licz­by pozwów frankowych?

Fran­ko­wi­cze w ostat­nim cza­sie otrzy­ma­li wie­le pozy­tyw­nych bodź­ców do dzia­ła­nia. Naj­waż­niej­sze to oczy­wi­ście nie­daw­ne, korzyst­ne roz­strzy­gnię­cia TSUE. Opty­mi­zmem napa­wa rów­nież sta­le zwięk­sza­ją­ca się licz­ba wygra­nych spraw Fran­ko­wi­czów prze­ciw­ko ban­kom, czy też umoc­nie­nie zło­te­go. Nie mniej jed­nak, czerw­co­wy wzrost stóp pro­cen­to­wych w Naro­do­wym Ban­ku Szwaj­ca­rii, z pew­no­ścią wpły­nie na sytu­ację kre­dy­to­wą Fran­ko­wi­czów. Pamię­taj­my jed­nak, że nic tak nie moty­wu­je do ure­gu­lo­wa­nia swo­jej sytu­acji z ban­kiem, jak rosną­ce raty i wyso­kie sal­do zadłu­że­nia. Dodat­ko­wo, ewen­tu­al­ne wzmoc­nie­nie fran­ka sza­cun­ko­wo może posta­wić klien­tów ban­ków w jesz­cze trud­niej­szej sytu­acji. Moż­na zatem przy­pusz­czać, że kolej­ni Kre­dy­to­bior­cy CHF zde­cy­du­ją się na wyto­cze­nie spraw sądo­wych ban­kom, w celu stwier­dze­nia nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­to­wej, z uzy­ska­ną uprzed­nio moż­li­wo­ścią zawie­sze­nia spła­ty rat kre­dy­tu przez cały czas trwa­nia pro­ce­su. Przy­po­mnij­my rat, któ­re to za spra­wą rosną­cych stóp pro­cen­to­wych, sta­le rosną.

Nasza Kan­ce­la­ria rów­nież uzy­sku­je dla swo­ich Klien­tów posta­no­wie­nia o zabez­pie­cze­niu, któ­re pozwa­la­ją na nie­spła­ca­nie rosną­cych rat kre­dy­tów fran­ko­wych, przez cały czas trwa­nia postę­po­wa­nia sądo­we­go. O przy­kła­do­wych posta­no­wie­niach infor­mo­wa­li­śmy tutaj

Czy moż­li­we jest zaprze­sta­nie spła­ty rat kre­dy­tu fran­ko­we­go już na począt­ku postę­po­wa­nia? Czy też koniecz­ne jest ocze­ki­wa­nie na pra­wo­moc­ny wyrok?

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa