Szwajcaria podnosi stopy procentowe, co to oznacza dla Frankowiczów?

04 lipca 2022

Nie tyl­ko Pol­ska pró­bu­je wal­czyć z wyso­ką infla­cją, któ­ra przy­bie­ra na sile z powo­du pan­de­mii Covid-19 oraz woj­ny na Ukra­inie, cze­go następ­stwem jest tak­że utra­ta połą­czeń dostaw, co oddzia­łu­je w spo­sób glo­bal­ny na gospo­dar­kę. Szwaj­car­ski Bank Naro­do­wy wbrew prze­wi­dy­wa­niom eks­per­tów, poin­for­mo­wał o pod­nie­sie­niu stóp pro­cen­to­wych o 50 punk­tów bazo­wych, zna­czą­co pogor­sza­jąc sytu­ację Fran­ko­wi­czów. Szwaj­car­ski Bank Naro­do­wy w oświad­cze­niu po pod­ję­ciu decy­zji poin­for­mo­wał, że decy­zja była podyk­to­wa­na rosną­cą pre­sją infla­cyj­ną. Przy­po­mnij­my, że rów­nież w Pol­sce infla­cja w czerw­ca się­gnę­ła 13,9 %.

Czy decy­zja Szwaj­car­skie­go Ban­ku Naro­do­we­go ozna­cza kolej­ny czar­ny czwar­tek dla Frankowiczów?

W dniu 16 czerw­ca 2022 r. Szwaj­car­ski Bank Naro­do­wy ogło­sił decy­zję w kwe­stii pod­nie­sie­nia stóp pro­cen­to­wych. Szwaj­car­ski Bank Cen­tral­ny pod­niósł sto­py pro­cen­to­we o 0,5 pkt proc. co natych­miast poskut­ko­wa­ło pod­wyż­sze­niem kur­su CHF/PLN o 10 gro­szy. Powyż­sze prze­kła­da się oczy­wi­ście na pod­wyż­sze­nie rat kre­dy­tów indeksowanych/ deno­mi­no­wa­nych dla Fran­ko­wi­czów, bowiem na wyso­kość mie­sięcz­nych obcią­żeń wpływ ma nie tyl­ko wyso­kość kur­sów walut, ale tak­że opro­cen­to­wa­nie kre­dy­tów. Ana­li­ty­cy ryn­ko­wi pro­gno­zu­ją kurs fran­ka nawet na pozio­mie 6 zł, choć w 2015 r. wyda­wa­ło się, że kurs na pozio­mie 4 zł to abso­lut­ne maksimum.

W efek­cie głów­na sto­pa pro­cen­to­wa wzro­sła z ‑0,75 proc. do ‑0,25 proc. To pierw­sza pod­wyż­ka stóp Szwaj­ca­rii od 15 lat. Takim dzia­ła­niem Szwaj­car­ski Bank Cen­tral­ny dołą­czył do pozo­sta­łych ban­ków cen­tral­nych z całe­go świa­ta (w USA pod­wyż­szo­no sto­py pro­cen­to­we do pozio­mu 1,75% jak rów­nież Bank of England zde­cy­do­wał o pod­nie­sie­niu stóp, do pozio­mu 1,25%. ), któ­re w ostat­nim cza­sie pod­no­szą sto­py w celu zwal­cza­nia nie­bez­piecz­nej dla gospo­dar­ki infla­cji. Tym samym frank szwaj­car­ski po decy­zji SBN wyniósł 4,64 zł. Kolej­ne kro­ki prze­ciw­in­fla­cyj­ne Szwaj­ca­rii (pla­no­wa­ne na wrze­sień) naj­praw­do­po­dob­niej spo­wo­du­ją, że frank jesz­cze bar­dziej będzie umac­niał się wzglę­dem zło­tów­ki. W kon­se­kwen­cji comie­sięcz­ne obcią­że­nia kre­dy­to­bior­ców CHF ponow­nie wzrosną.

Eks­per­ci nie­ste­ty prze­wi­du­ją nie­ko­rzyst­ne pro­gno­zy dla Fran­ko­wi­czów. Każ­da pod­wyż­ka stóp pro­cen­to­wych odbi­ja się na wyso­ko­ści rat kre­dy­to­bior­ców, któ­re rosną już nie tyl­ko za spra­wą wyso­kie­go kur­su, ale tak­że rosną­ce­go opro­cen­to­wa­nia. Obser­wu­jąc gospo­dar­kę i wyda­rze­nia na świe­cie nie moż­na mieć nadziei, że w naj­bliż­szym cza­sie sytu­acja gospo­dar­cza się usta­bi­li­zu­je i sto­py pro­cen­to­we będą spa­dać. Jeśli Szwaj­car­ski Bank Naro­do­wy pod­nie­sie sto­py pro­cen­to­we o wię­cej niż 0,25 punk­tu pro­cen­to­we­go, to może­my spo­dzie­wać się zna­czą­ce­go waha­nia kur­su CHF/PLN (rów­nież kro­ki podej­mo­wa­ne przez Pol­skę oraz spo­sób dzia­ła­nia z infla­cją prze­kła­da się na kurs i war­tość zło­te­go). Ozna­cza to wzrost kur­su walu­ty, co bez­po­śred­nio prze­kła­da się na wyż­sze mie­sięcz­ne raty oraz zna­czą­ce zwięk­sze­nie war­to­ści sal­da zadłu­że­nia. Nale­ży mieć na uwa­dze, iż przy­pad­ku wnie­sie­nia pozwu prze­ciw­ko Ban­ko­wi i roz­po­czę­ciu pro­ce­su sądo­we­go o unie­waż­nie­nie umo­wy ist­nie­je moż­li­wość wystą­pie­nia z wnio­skiem o zabez­pie­cze­nie, poprzez wstrzy­ma­nie obo­wiąz­ku płat­no­ści rat kre­dy­tu do cza­su zakoń­cze­nia pro­ce­su. Takie zabez­pie­cze­nie pozwa­la zni­we­lo­wać skut­ki infla­cji na ryn­ku szwaj­car­skim, a war­to wie­dzieć, że sza­cun­ki mówią nawet o wzro­ście infla­cji do 3% w cią­gu naj­bliż­szych kil­ku mie­się­cy. Dla więk­szej czę­ści kre­dy­to­bior­ców i ich umów kre­dy­to­wych we fran­ku szwaj­car­skim ban­ki aktu­ali­zu­ją har­mo­no­gra­my spłat co trzy mie­sią­ce, rza­dziej co sześć mie­się­cy. Dla­te­go też część Fran­ko­wi­czów, a na pew­no ta znacz­na, może zapła­cić wyż­sze raty już obec­nie i w spo­sób real­ny odczuć skut­ki decy­zji SBN. Co istot­ne SBN przy­znał, że nie wyklu­cza dal­szych pod­wy­żek stóp pro­cen­to­wych, aby zapo­biec roz­sze­rza­niu się infla­cji na towa­ry i usłu­gi w Szwaj­ca­rii, co ma pozwo­lić usta­bi­li­zo­wać infla­cję w kra­ju, ale nie­ste­ty będzie sta­no­wi­ło obcią­że­nie dla kre­dy­to­bior­ców frankowych.

Kre­dyt powią­za­ny z CHF to w obec­nych cza­sach duże obcią­że­nie finan­so­we i psy­chicz­ne, głów­nie z powo­du rosną­cych rat kre­dy­tu oraz zmien­no­ści sal­da zadłu­że­nia kre­dy­to­bior­ców. Nie jest to jed­nak­że sytu­acja, z któ­rej było­by wyj­ścia, bowiem moż­na cał­ko­wi­cie pozbyć się zadłu­że­nia w CHF na sku­tek postę­po­wa­nia sądo­we­go o usta­le­nie nie­waż­no­ści takiej umo­wy kre­dy­to­wej. W tym celu koniecz­ne jest jed­nak wystą­pie­nie z pozwem do sądu. Orzecz­nic­two sądo­we jest już dość moc­no ukształ­to­wa­ne, gdyż ok. 95% wyro­ków, jakie zapa­dły w 2021 r. mia­ło korzyst­ny dla kre­dy­to­bior­ców finał. Nie­ste­ty z uwa­gi na znacz­ną licz­bę spraw sądo­wych na pra­wo­moc­ne roz­strzy­gnię­cie trze­ba pocze­kać, jed­nak­że moż­li­we jest legal­ne zawie­sze­nie obo­wiąz­ku spła­ty rat kre­dy­tu na cały czas trwa­nia spra­wy w sądzie.

Rów­nież w Kan­ce­la­rii wnio­sku­je­my o zabez­pie­cze­nie postę­po­wań dla naszych Klien­tów i uzy­sku­je­my pra­wo­moc­ne zabez­pie­cze­nia, o któ­rych pisa­li­śmy m.in. w poniż­szych sprawach:

https://www.facebook.com/pezynska/photos/a.758785284535892/1494638657617214/

Pra­wo­moc­ne zabez­pie­cze­nie rosz­czeń Fran­ko­wi­czów na czas trwa­nia postę­po­wa­nia, w któ­rym docho­dzą usta­le­nia nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa