Statystyki w sprawach frankowych – stale rosnąca liczba spraw i wydawanych wyroków.

06 sierpnia 2022

W I kwar­ta­le 2022 r. do sądów wpły­nę­ło 16 tys. nowych spraw fran­ko­wych, tj. pra­wie o 3 tys. wię­cej niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie 2021 roku. Naj­wię­cej spraw przy­by­ło w SO w War­sza­wie (7293), w Gdań­sku (1160), w Pozna­niu (952), we Wro­cła­wiu (633), w War­sza­wie-Pra­dze (583) oraz w Kato­wi­cach (507). Nato­miast według danych z sądów okrę­go­wych w I poło­wie br. wpły­nę­ło do nich łącz­nie ok. 29,5 tys. spraw fran­ko­wych, co ozna­cza spa­dek o 1,3 proc. w porów­na­niu do tego same­go cza­su w 2021 r, gdy było ich ok 29,9 tys. Ten nie­wiel­ki spa­dek pozo­sta­je jed­nak bez żad­ne­go zna­cze­nia dla utrzy­mu­ją­cej się bar­dzo wyso­kiej ten­den­cji zain­te­re­so­wa­nia kre­dy­to­bior­ców w ini­cjo­wa­niu postę­po­wań o usta­le­nie nie­waż­no­ści umów kre­dy­tów fran­ko­wych, co jest zro­zu­mia­łe bio­rąc pod uwa­gę wzrost stóp pro­cen­to­wych w Szwaj­ca­rii oraz kurs CHF oscy­lu­ją­cych w gra­ni­cach 5 zł. Te oko­licz­no­ści bowiem spra­wia­ją, że comie­sięcz­ne raty kre­dy­tów sta­no­wią dla Fran­ko­wi­czów duże obcią­że­nie, co z pew­no­ścią moty­wu­je ich do skła­da­nia pozwów prze­ciw­ko ban­kom. W sądach znaj­du­je się obec­nie ok. 130–150 tys. spraw, co sta­no­wi ok. 15–20% wszyst­kich zawar­tych umów kredytowych.

Od dłuż­sze­go cza­su nie­zmien­nie odno­to­wy­wa­ne jest ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie skła­da­niem pozwów fran­ko­wych do Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie. Od ponad roku w sądzie tym funk­cjo­nu­je tzw. Wydział Fran­ko­wy (XXVIII Wydział Cywil­ny) zaj­mu­ją­cy się wyłącz­nie orze­ka­niem na grun­cie kre­dy­tów walo­ry­zo­wa­nych kur­sem CHF. Linia orzecz­ni­cza Wydzia­łu Fran­ko­we­go jest kla­row­na i zde­cy­do­wa­nie pro­kon­su­menc­ka. Fran­ko­wi­cze nie­rzad­ko wolą dłu­żej pocze­kać na roz­strzy­gnię­cie sądo­we, ale mieć pew­ność, że spra­wa będzie roz­po­zna­wa­na przez sędziów posia­da­ją­cych dobre przy­go­to­wa­nie merytoryczne.

Dla­te­go do SO w War­sza­wie wpły­wa nie­mal poło­wa spo­śród wszyst­kich pozwów fran­ko­wych skła­da­nych w kra­ju. W I kwar­ta­le 2022 r. wpły­nę­ły tam 7293 nowe pozwy, czy­li bli­sko 2 tys. wię­cej niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie 2021, kie­dy zano­to­wa­no ich 5445. Wzrost w wymia­rze rok do roku wyniósł zatem 34 proc. Nato­miast w I poło­wie 2022 r. do SO w War­sza­wie wpły­nę­ło 13 266 pozwów.

Nie­za­leż­nie od powyż­sze­go, Fran­ko­wi­cze coraz licz­niej decy­du­ją się na skła­da­nie pozwów w sądach poza War­sza­wą, wła­ści­wych ze wzglę­du na miej­sce swo­je­go zamiesz­ka­nia. Umoż­li­wi­ła to nowe­li­za­cja kodek­su postę­po­wa­nia cywil­ne­go z listo­pa­da 2019 roku. Orzecz­nic­two sądów kra­jo­wych w spra­wach fran­ko­wych tak­że jest już jed­no­rod­ne i pro­kon­su­menc­kie, a czas ocze­ki­wa­nia na wyrok w innych mia­stach Pol­ski może być krót­szy niż w sto­li­cy. Z tego wzglę­du rów­nież inne sądy notu­ją rekor­do­we przy­ro­sty nowych spraw frankowych.

Wyro­ki w spra­wach fran­ko­wych – w 98,82% korzyst­ne dla Frankowiczów

Według danych por­ta­lu Stop Ban­ko­we­mu Bez­pra­wiu (SBB) w pierw­szym kwar­ta­le 2022 r. nastą­pił sko­ko­wy wzrost roz­strzy­gnięć spraw o kre­dy­ty fran­ko­we (I instan­cja) do 2142 wyro­ków. Ozna­cza to, że w sto­sun­ku do pierw­sze­go kwar­ta­łu 2021 r. licz­ba wyro­ków ws. kre­dy­tów CHF wzro­sła aż pię­cio­krot­nie. Ze sta­ty­styk uzy­ska­nych w try­bie dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej wyni­ka, że w samym Wydzia­le Fran­ko­wym od 1 kwiet­nia 2021 r. do 22 lip­ca 2022 r. zapa­dły 2034 wyro­ki, w tym 2 010 wyro­ków uwzględ­nia­ją­cych powódz­twa kre­dy­to­bior­ców w cało­ści albo w czę­ści oraz tyl­ko 24 wyro­ki, w któ­rych odda­lo­no powódz­twa skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko ban­ko­wi. Powyż­sze ozna­cza, że w cią­gu 15 mie­się­cy funk­cjo­no­wa­nia wydzia­łu powo­ła­ne­go do roz­po­zna­wa­nia spraw kre­dy­tów fran­ko­wych, aż 98,82 % orze­czeń było korzyst­nych dla kredytobiorców.

Z naszych obser­wa­cji wyni­ka, że Wydział Fran­ko­wy funk­cjo­nu­je spraw­nie, nato­miast inną spra­wą są kolej­ki, któ­re nie­za­leż­nie od tem­pa pra­cy sędziów wydłu­ża­ją się, z uwa­gi na rosną­cą licz­bę spraw, jaka przy­pa­da na refe­rat poszcze­gól­nych sędziów. Aktu­al­nie bowiem refe­ra­ty sędziów orze­ka­ją­cych w Wydzia­le Fran­ko­wym liczą po ok. 1,5 tys. spraw, któ­re wciąż cze­ka­ją na roz­po­zna­nie. To spra­wia, że Fran­ko­wi­cze ini­cju­ją­cy obec­nie swo­je spra­wy w sądach win­ni liczyć się z ok. 3–4 let­nim cza­sem ocze­ki­wa­nia na pra­wo­moc­ne roz­po­zna­nie ich spra­wy. Tak­że zapro­po­no­wa­ny przez Komi­sję Nad­zo­ru Finan­so­we­go pro­gram ugód nie przy­niósł dużej ulgi wymia­ro­wi spra­wie­dli­wo­ści, ponie­waż jak poda­ła KNF przez osiem mie­się­cy reali­za­cji pro­gra­mu ugód sfi­na­li­zo­wa­no zale­d­wie ok. 20 tys. postę­po­wań media­cyj­nych, z cze­go tyl­ko w 15 tys. przy­pad­ków doszło do pod­pi­sa­nia ugody.

Korzyst­ne pół­ro­cze dla Klien­tów naszej Kancelarii

Mimo, iż Sądy wyda­ją korzyst­ne dla kre­dy­to­bior­ców wyro­ki, to jed­nak duża licz­ba wygry­wa­nych przez Fran­ko­wi­czów postę­po­wań nie­ste­ty powo­du­je, że część z nich tra­ci czuj­ność i pró­bu­je na wła­sną rękę popro­wa­dzić pro­ces sądo­wy. Kre­dy­to­bior­cy cza­sem sądzą, że uzy­ska­nie korzyst­ne­go wyro­ku usta­la­ją­ce­go nie­waż­ność umo­wy CHF to czy­sta for­mal­ność, choć w rze­czy­wi­sto­ści są to trud­ne spra­wy, doty­czą­ce nie tyl­ko kwe­stii praw­nych, ale tak­że eko­no­mii i ryn­ku finan­so­we­go. To z kolei wyma­ga sze­ro­kiej wie­dzy, bie­żą­ce­go śle­dze­nia wyro­ków wyda­wa­nych nie tyl­ko przez sądy powszech­ne, Sąd Naj­wyż­szy, ale tak­że przez Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej, a tak­że choć­by współ­pra­cę w ana­li­ty­kiem, któ­ry przy­go­tu­je szcze­gó­ło­we wyli­cze­nie wyso­ko­ści rosz­czeń. Zatem zde­cy­do­wa­nie czę­ściej z korzyst­ne­go wyro­ku cie­szą się Fran­ko­wi­cze, któ­rzy w pro­ce­sie posta­no­wi­li sko­rzy­stać ze spraw­dzo­nej kan­ce­la­rii fran­ko­wej. Listę takich zwe­ry­fi­ko­wa­nych i pole­ca­nych w spra­wach fran­ko­wych kan­ce­la­rii przy­go­to­wa­ło SBB i nasza kan­ce­la­ria rów­nież się na niej znaj­du­je https://nawigator.bankowebezprawie.pl/wizytowki-kancelarii/

Pierw­sza poło­wa bie­żą­ce­go roku rów­nież u nas owo­co­wa­ła w dobre dla Klien­tów wia­do­mo­ści. Kan­ce­la­ria nie tyl­ko uzy­ska­ła korzyst­ne wyro­ki usta­la­ją­ce nie­waż­ność umów kre­dy­tów CHF w I instan­cji w spra­wach prze­ciw­ko róż­nym ban­kom (Mil­len­nium, Raif­fe­isen, BNP Pari­bas), ale tak­że wygra­ła przed Sądem II instan­cji, uzy­sku­jąc pra­wo­moc­ny wyrok ws. prze­ciw­ko Ban­ko­wi BPH S.A. Dnia 5 kwiet­nia 2022 r. Sąd Ape­la­cyj­ny w War­sza­wie, VI Wydział Cywil­ny w spra­wie o sygn. akt VI ACa 198/21, prze­ciw­ko BPH S.A. z sie­dzi­bą w Gdań­sku, odda­lił ape­la­cję wnie­sio­ną przez bank od korzyst­ne­go dla kre­dy­to­bior­ców wyro­ku. Sąd Ape­la­cyj­ny w peł­ni przy­chy­lił się do argu­men­ta­cji stro­ny powo­do­wej, dzię­ki cze­mu obec­nie kre­dy­to­bior­cy – po uzy­ska­niu zgo­dy ban­ku na wykre­śle­nie hipo­te­ki – ocze­ku­ją na doko­na­nie zmia­ny w księ­dze wieczystej.

Jak wyni­ka z powyż­sze­go, bar­dzo istot­nym czyn­ni­kiem deter­mi­nu­ją­cym wpływ nowych pozwów jest nie­pew­na sytu­acja geo­po­li­tycz­na i gospo­dar­cza, ale zde­cy­do­wa­ne dzia­ła­nia Fran­ko­wi­czów i uspraw­nia­nie pra­cy sądów, pro­wa­dzą do wyda­wa­nia kolej­nych, licz­nych i korzyst­nych dla kre­dy­to­bior­ców wyro­ków uwal­nia­ją­cych ich od kre­dy­tów frankowych.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa