SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZYSKAĆ — Dziś weźmiemy pod lupę przykładowy tzw. kredyt frankowy i pokażemy, jak mogą wyglądać rozliczenia z bankiem w przypadku nieważnienia umowy kredytu lub jej „odfrankowienia”.

21 września 2022

Para­me­try przy­kła­do­wej umo­wy — Umo­wa kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF zosta­ła zawar­ta w lutym 2007 r., na kwo­tę 350 tys. zł. Usta­lo­no, że spła­ta zobo­wią­za­nia nastą­pi w 360 ratach male­ją­cych. Mar­ża w całym okre­sie kre­dy­to­wa­nia wyno­si­ła 1,3 %.

Aktu­al­na wyso­kość zadłu­że­nia kre­dy­to­bior­cy wyno­si wg ban­ku ok. 73 500 CHF, co daje ok. 365 tys. zł, a więc kwo­tę nawet wyż­szą od udo­stęp­nio­ne­go mu kapi­ta­łu, pomi­mo doko­ny­wa­nia regu­lar­nej spła­ty kre­dyt od ponad 15 lat. To ozna­cza, że pomi­mo upły­wu poło­wy cza­su trwa­nia umo­wy, kre­dy­to­bior­ca ma w sto­sun­ku do ban­ku obec­nie zadłu­że­nie wyż­sze od wypła­co­nej kwo­ty kapitału (!).

  • Unie­waż­nie­nie umo­wy kredytu

W przy­pad­ku usta­le­nia przez sąd, że umo­wa kre­dy­tu jest nie­waż­na oraz przy­ję­ciu zało­że­nia, że stro­ny mają sobie zwró­cić wza­jem­nie to co otrzy­ma­ły w wyko­na­niu tej umo­wy, oka­zu­je się, że klient doko­nał już nad­pła­ty udo­stęp­nio­ne­go mu kapi­ta­łu, bowiem wpła­cił do ban­ku kwo­tę 354 tys. zł, dla­te­go też bank winien mu zwró­cić nad­wyż­kę w kwo­cie 4 tys. zł. Jed­no­cze­śnie nastę­pu­je wyze­ro­wa­nie sal­da ewi­den­cjo­no­wa­ne­go obec­nie przez bank w kwo­cie 365 tys. zł.

Na sku­tek usta­le­nia przez sąd, że umo­wa jest nie­waż­na łącz­na korzyść kre­dy­to­bior­cy wyno­si więc 369 tys. zł.

  • Odfran­ko­wie­nie umo­wy kre­dy­tu CHF

Jeśli sąd stwier­dzi, że umo­wa jest co praw­da waż­na, ale nie­upraw­nio­na jest indek­sa­cja do CHF, tj. nastą­pi odfran­ko­wie­nie kre­dy­tu (wariant kre­dyt PLN + sto­pa refe­ren­cyj­na LIBOR CHF), to zasą­dzi jed­no­cze­śnie od ban­ku na rzecz kre­dy­to­bior­cy kwo­tę 115 tys. zł. Kwo­ta nad­pła­ty powsta­ła bowiem w wyni­ku sto­so­wa­nia przez bank nie­do­zwo­lo­ne­go mecha­ni­zmu indek­sa­cji, czy­li prze­li­czeń wypła­co­nej w PLN kwo­ty na CHF przy zasto­so­wa­niu kur­su kup­na usta­lo­ne­go przez bank, a tak­że spła­ca­nych rat – przy zasto­so­wa­niu kur­su sprze­da­ży usta­lo­ne­go przez bank. Dodat­ko­wo przy takim roz­strzy­gnię­ciu sal­do zadłu­że­nia ule­gło­by obni­że­niu o 194 tys. zł (z obec­nych 365 tys. zł do 171 tys. zł).

Łącz­na korzyść kre­dy­to­bior­cy z „odfran­ko­wie­nia” umo­wy kre­dy­tu CHF to 309 tys. zł.

Powyż­szy przy­kład dosko­na­le obra­zu­je, jakie rze­czy­wi­ście ryzy­ko wią­za­ło się z zawar­ciem umo­wy kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF – sal­do zadłu­że­nia po 15 latach spła­ty kre­dy­tu, prze­wyż­sza kwo­tę udo­stęp­nio­ne­go przez bank kre­dy­to­bior­cy kapi­ta­łu kre­dy­tu. O takim ryzy­ku kre­dy­to­bior­cy nie byli przez ban­ki infor­mo­wa­ni, co sta­no­wi jed­ną z pod­staw usta­le­nia przez sąd nie­waż­no­ści zawar­tych umów CHF. Oko­licz­ność zawar­cia w umo­wach fran­ko­wych tzw. klau­zul abu­zyw­nych, któ­re nie wią­żą stron, nie pozo­sta­wia już w zasa­dzie żad­nych wąt­pli­wo­ści, a zgod­nie z bie­żą­cym orzecz­nic­twem, naj­częst­szym skut­kiem ich usu­nię­cia, jest usta­le­nie, że cała umo­wa od począt­ku uzna­wa­na jest za nieważną.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa