SARON zamiast LIBOR‑u – co to oznacza dla Frankowiczów?

24 października 2021

Z koń­cem roku prze­sta­ną być publi­ko­wa­ne staw­ki LIBOR, tak­że dla kre­dy­tów fran­ko­wych. Komi­sja Euro­pej­ska opu­bli­ko­wa­ła roz­po­rzą­dze­nie wyko­naw­cze doty­czą­ce wyzna­cze­nia zamien­ni­ków dla sto­py CHF LIBOR. Na jego mocy od 1 stycz­nia 2022 r. wskaź­ni­ki LIBOR dla fran­ka szwaj­car­skie­go zosta­ną zastą­pio­ne przez wskaź­ni­ki SARON, publi­ko­wa­ne przez SIX Swiss Exchan­ge Finan­cial Infor­ma­tion AG (SIX).

Jako man­ka­men­ty SARON wska­zu­je się, że jest on wskaź­ni­kiem jed­no­dnio­wym (obli­cza­nym na jeden dzień, a nie jak to ma miej­sce przy LIBOR CHF 3M – na trzy mie­sią­ce). Stąd do wyli­cze­nia wskaź­ni­ka posłu­żyć mają dane o trans­ak­cjach histo­rycz­nych, a SARON będzie sto­pą skła­da­ną. Według roz­po­rzą­dze­nia KE 1‑miesięczną sto­pę CHF LIBOR zastą­pi 1‑miesięczna sto­pa skła­da­na SARON, odno­to­wa­na w 1‑miesięcznym okre­sie poprze­dza­ją­cym dany okres odset­ko­wy, a 3‑miesięczną sto­pę CHF LIBOR zastą­pi 3‑miesięczna sto­pa skła­da­na SARON, odno­to­wa­na w 3‑miesięcznym okre­sie poprze­dza­ją­cym dany okres odset­ko­wy. Dla okre­sów 6- i 12-mie­sięcz­nych rów­nież będzie sto­so­wa­na 3‑miesięczna sto­pa skła­da­na SARON, odno­to­wa­na w 3‑miesięcznym okre­sie poprze­dza­ją­cym dany okres odsetkowy.

KE zauwa­ża też, że ist­nie­je róż­ni­ca mię­dzy sto­pą LIBOR CHF a sto­pą skła­da­ną SARON. Przy­kła­do­wo, obec­nie LIBOR CHF 3M wyno­si minus 0,7634%, a 3‑miesięczny skła­da­ny SARON 3M to minus 0,7195%. Celem uwzględ­nie­nia tej róż­ni­cy i ogra­ni­cze­nia eko­no­micz­nych skut­ków wpro­wa­dze­nia zamien­ni­ka, do sto­py skła­da­nej SARON będzie doda­wa­ny sta­ły spre­ad kory­gu­ją­cy w odnie­sie­niu do każ­de­go z zastę­po­wa­nych przez nią ter­mi­nów zapa­dal­no­ści sto­py CHF LIBOR.

Publi­ka­cja roz­po­rzą­dze­nia ozna­cza, że od przy­szłe­go roku opro­cen­to­wa­nie wszyst­kich kre­dy­tów deno­mi­no­wa­nych lub indek­so­wa­nych do fran­ka szwaj­car­skie­go, któ­re obec­nie mają wpi­sa­ne w umo­wach staw­ki LIBOR CHF, będzie liczo­ne na pod­sta­wie wskaź­ni­ków SARON. Zmia­na wej­dzie w życie z mocy same­go pra­wa, a więc nie będzie koniecz­ne anek­so­wa­nie obo­wią­zu­ją­cych obec­nie umów.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa