Sąd Najwyższy powie, czy sprawy o ustalenie nieważności umów Getin Noble Banku mogą się dalej toczyć

13 marca 2024

Już wkrót­ce Sąd Naj­wyż­szy roz­strzy­gnie, czy moż­na pro­wa­dzić pro­ces o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­to­wej już po ogło­sze­niu upa­dło­ści ban­ku, czy też te spra­wy powin­ny być zawie­sza­ne na czas trwa­nia postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go. Kre­dy­to­bior­cy Getin Noble Bank cze­ka­ją więc na klu­czo­we rozstrzygnięcie.

Sąd Ape­la­cyj­ny w War­sza­wie, zwró­cił się do Sądu Naj­wyż­sze­go o roz­strzy­gnię­cie kwe­stii doty­czą­cej unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­to­wej upa­dłe­go Ban­ku. Spra­wa doty­czy kre­dy­tu fran­ko­we­go zacią­gnię­te­go w Getin Ban­ku przez dwój­kę kre­dy­to­bior­ców w 2007 roku. Sąd Ape­la­cyj­ny pyta, czy w związ­ku z ogło­sze­niem upa­dło­ści Getin Noble Ban­ku, wie­rzy­tel­ność powo­dów, któ­ra pod­le­ga zgło­sze­niu do masy upa­dło­ści, może cze­kać na wynik postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go, co może trwać wie­le lat, czy też może być docho­dzo­na w sądzie cywil­nym (sygn. akt: III 5/24).

Gdy­by Sąd Naj­wyż­szy uznał za pra­wi­dło­wą odpo­wiedź, zgod­nie z któ­rą postę­po­wa­nie pod­le­ga zawie­sze­niu do cza­su roz­po­zna­nia uwzględ­nie­nia zgło­szo­nej wie­rzy­tel­no­ści na liście wie­rzy­tel­no­ści lub odpo­wied­nio — odmo­wy uwzględ­nie­nia wie­rzy­tel­no­ści na liście i wyczer­pa­nia try­bu okre­ślo­ne­go usta­wą, ozna­cza­ło­by to  wydłu­że­nie spraw Fran­ko­wi­czów nawet o kil­ka lat, ponie­waż takie w ocze­ki­wa­niu na zakoń­cze­nie postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go mogło­by trwać lata­mi. Dru­ga opcja, zde­cy­do­wa­nie korzyst­niej­sza dla Kre­dy­to­bior­ców, to uzna­nie, że postę­po­wa­nie o samo usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu powią­za­ne­go z CHF może być kon­ty­nu­owa­ne z udzia­łem syn­dy­ka masy upa­dło­ści bez ocze­ki­wa­nia na wyczer­pa­nie try­bu okre­ślo­ne­go w pra­wie upa­dło­ścio­wym. Taka sytu­acja umoż­li­wia bowiem Kre­dy­to­bior­com uzy­ska­nie w krót­szym cza­sie pra­wo­moc­ne­go wyro­ku usta­la­ją­ce­go nie­waż­ność umo­wy kre­dy­tu, a w kon­se­kwen­cji wykre­śle­nie hipo­te­ki usta­no­wio­nej tytu­łem zabez­pie­cze­nia spła­ty nie­waż­nej umowy.

Dotych­cza­so­wa linia orzecz­ni­cza w tej kwe­stii nie jest jed­no­li­ta, stąd Sąd Naj­wyż­szy ma za zada­nie jasno wyja­śnić kwe­stię, czy kre­dy­to­bior­cy mogą docho­dzić unie­waż­nie­nia umów kre­dy­tów powią­za­nych z CHF przed sądem cywil­nym czy też muszą cze­kać na wynik postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez syn­dy­ka, któ­re z uwa­gi na wiel­kość upa­dłe­go przed­się­bior­stwa oraz licz­bę zgło­szo­nych do uwzględ­nie­nia na liście wie­rzy­tel­no­ści może trwa bar­dzo długo.

Pra­wo upa­dło­ścio­we nie zawie­ra szcze­gó­ło­wych prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny kon­su­men­tów przed sto­so­wa­niem nie­do­zwo­lo­nych posta­no­wień umow­nych przez ban­ki, stąd też wyda­je się zasad­ne roz­strzy­gnię­cie kwe­stii nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu powią­za­ne­go z CHF zawie­ra­ją­ce­go nie­do­zwo­lo­ne posta­no­wie­nia umow­ne w ramach sądu cywil­ne­go. War­to zazna­czyć, że obec­nie toczy się oko­ło 10 tysię­cy spraw doty­czą­cych kre­dy­tów CHF zacią­gnię­tych w Getin Noble Ban­ku, co jed­no­znacz­nie wska­zu­je, że spra­wa ta jest nie­zwy­kle istot­na i pil­na dla wie­lu uwi­kła­nych w kre­dy­ty fran­ko­we kon­su­men­tów, w szcze­gól­no­ści tych, któ­rych postę­po­wa­nia zosta­ły przez sądy zawie­szo­ne wła­śnie z tej przyczyny.

Odpo­wiedź na zada­ne przez sąd ape­la­cyj­ny pyta­nie pozwo­li ujed­no­li­cić prak­ty­kę sądów, roz­po­zna­ją­cych spra­wy tzw. kre­dy­tów fran­ko­wych toczą­cych się z udzia­łem syn­dy­ka masy upa­dło­ści, następ­cy upa­dłe­go Getin Noble Ban­ku. W sytu­acji, gdy sądy nie będą zawie­sza­ły postę­po­wań, Fran­ko­wi­cze będą mogli wnieść o zabez­pie­cze­nie pro­ce­su w posta­ci zawie­sze­nia obo­wiąz­ku dal­szej spła­ty rat, szcze­gól­nie w sytu­acji, gdy kre­dyt jest już nomi­nal­nie spła­co­ny, a któ­rych odzy­ska­nie na póź­niej­szym eta­pie, będzie w zasa­dzie niemożliwe.

Nasza Kan­ce­la­ria tak­że uzy­sku­je dla swo­ich Klien­tów zwie­sze­nia spła­ty rat ws. sądo­wych o usta­le­nie nie­waż­no­ści umów kre­dy­tów CHF toczą­cych się prze­ciw­ko syn­dy­ko­wi masy upa­dło­ści Getin Noble Ban­ku, z któ­ry­mi moż­na się zapo­znać poniżej.

posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu I C 2766.23 SO Warszawa-Praga

posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu I C 1575.23 SO w Siedlcach

Dodat­ko­wo na sku­tek uzy­ska­nia korzyst­ne­go wyro­ku usta­la­ją­ce­go nie­waż­ność umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go w spra­wie cywil­nej, z księ­gi wie­czy­stej będzie mogła zostać wykre­ślo­na hipo­te­ka na rzecz ban­ku i kon­su­ment zyska dodat­ko­we zabez­pie­cze­nie przed ewen­tu­al­ny­mi rosz­cze­nia­mi, jakie może wobec kre­dy­to­bior­ców kie­ro­wać syndyk.

W opi­nii naszej kan­ce­la­rii, jako ści­śle wyspe­cja­li­zo­wa­nej w pro­wa­dze­niu spraw kre­dy­tów fran­ko­wych, w tym kre­dy­tów zawar­tych z Getin Noble Ban­kiem, Sąd Naj­wyż­szy sta­nie po stro­nie kon­su­men­tów i poprze sta­no­wi­sko, pozwa­la­ją­ce sądom cywil­nym orze­kać w przed­mio­cie unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu oraz udzie­la­nia zabez­pie­czeń poprzez wstrzy­ma­nie obo­wiąz­ku spła­ty rat kre­dy­tu bez koniecz­no­ści ocze­ki­wa­nia na roz­strzy­gnię­cie kwe­stii wpi­su wie­rzy­tel­no­ści przez syn­dy­ka na listę. Nie­wąt­pli­wie decy­zja ta będzie mia­ła ogrom­ne zna­cze­nie dla przy­szło­ści Fran­ko­wi­czów i ich moż­li­wo­ści roz­wią­za­nia pro­ble­mów z nie­uczci­wym kredytem.

Cze­ka­my zatem z nie­cier­pli­wo­ścią na roz­strzy­gnię­cie tej kwe­stii przez SN!

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa