Rozprawa sądowa on-line?

25 stycznia 2021

Roz­praw sądo­wa on-line? Pierw­szą mamy już za sobą! Pan­de­mia wymu­si­ła roz­po­czę­cie pro­wa­dze­nia przez sądy roz­praw sądo­wych zdal­nie. Jak prze­bie­ga taka rozprawa?

Sąd pro­wa­dzą­cy postę­po­wa­nie na kil­ka dni przed wyzna­czo­nym ter­mi­nem roz­pra­wy poin­for­mo­wał mailo­wo peł­no­moc­ni­ków, że roz­pra­wa odbę­dzie się zdal­nie i prze­słał link do spo­tka­nia na jed­nej z powszech­nie dostęp­nych plat­form. Roz­pra­wa odby­ła się nie bez małych pro­ble­mów tech­nicz­nych – sła­by inter­net w sądzie spo­wo­do­wał roz­łą­cze­nie połą­cze­nia Sędzie­go… któ­re powró­ci­ło po 20 min. oczekiwania. 

Pomi­mo tego, uwa­ża­my, że prze­pro­wa­dza­nie roz­praw zdal­nych, zwłasz­cza w przy­pad­ku roz­praw, co do któ­rych wia­do­mo, że nie­wie­le się na nich wyda­rzy — bo nie są wezwa­ni świad­ko­wie czy stro­ny do oso­bi­ste­go sta­wien­nic­twa, lecz pla­no­wa­ne jest np. dopusz­cze­nie dowo­dów, mowy koń­co­we — przy­czy­ni się do oszczęd­no­ści cza­su i kosz­tów. Jed­no­cze­śnie roz­pra­wa zdal­na w naszej opi­nii nie wpły­wa nega­tyw­nie na jej aspekt mery­to­rycz­ny, więc mamy nadzie­ję, że prak­ty­ka ta się przyj­mie i po udo­sko­na­le­niu tech­nicz­ne­go przy­go­to­wa­nia sądów będzie czę­ściej i z powo­dze­niem prak­ty­ko­wa­na, zwłasz­cza w celu odby­cia tych krót­szych rozpraw.

Nie mniej bar­dzo lubi­my sądo­wy kli­mat, spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi peł­no­moc­ni­ka­mi na kory­ta­rzach sądo­wych, czy wspól­ną kawę po roz­pra­wie w sądo­wych bufe­cie, więc z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­je­my na powrót do normalności!

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa