Restrukturyzacja Getin Noble Banku — co oznacza dla Frankowiczów?

02 listopada 2022

Zapew­nie­nie sobie oraz swo­jej rodzi­nie bez­pie­czeń­stwa finan­so­we­go powin­no być jed­ną z waż­niej­szych rze­czy, decy­zji finan­so­wych, któ­re mają na celu sta­bi­li­za­cję finan­so­wą, nie war­to odkła­dać na póź­niej. Sło­wa te mają szcze­gól­ne zna­cze­nie w kon­tek­ście ogło­sze­nia przy­mu­so­wej restruk­tu­ry­za­cji Getin Noble Ban­ku. Sytu­acja finan­so­wa tego ban­ku nie była sta­bil­na już od daw­na, mimo to wie­lu kre­dy­to­bior­ców wstrzy­my­wa­ło się z podej­mo­wa­niem dzia­łań, któ­re zmie­rza­ły­by do unie­waż­nie­nia umo­wy posia­da­ne­go kre­dy­tu fran­ko­we­go. Kre­dy­tu, któ­re­go przy­po­mnij­my, aktu­al­ne sal­do zadłu­że­nia nie­jed­no­krot­nie prze­kra­cza udo­stęp­nio­ny przez bank kapi­tał. Spać spo­koj­nie mogą obec­nie jedy­nie oso­by, któ­re posia­da­ją już pra­wo­moc­ny wyrok unie­waż­nia­ją­cy kre­dyt i zdą­ży­ły go wyeg­ze­kwo­wać. Nie muszą się mar­twić tak­że oso­by, któ­re przed przy­mu­so­wą restruk­tu­ry­za­cją Getin Noble Ban­ku zdą­ży­ły uzy­skać zabez­pie­cze­nie postę­po­wa­nia poprzez wstrzy­ma­nie dal­szej spła­ty rat kre­dy­tu. A co z pozo­sta­ły­mi Frankowiczami?

Przy­mu­so­wa restruk­tu­ry­za­cja Getin Noble Banku

30 wrze­śnia 2022 r. Ban­ko­wy Fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny ogło­sił przy­mu­so­wą restruk­tu­ry­za­cję Getin Noble Ban­ku. Decy­zja ta spo­wo­do­wa­ła nie­ma­łe zamie­sza­nie, zwłasz­cza wśród Fran­ko­wi­czów toczą­cych spo­ry z tym ban­kiem, któ­rzy nabra­li wąt­pli­wo­ści odno­śnie dal­sze­go bie­gu postę­po­wań sądo­wych. Jak mogli­śmy się dowie­dzieć z komu­ni­ka­tów w mediach, cała dzia­łal­ność GNB zosta­ła prze­nie­sio­na do Ban­ku BFG, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest BFG oraz Sys­tem Ochro­ny Ban­ków Komer­cyj­nych, utwo­rzo­ny przez 8 naj­więk­szych ban­ków. Prze­nie­sio­ne nie zosta­ły jed­nak kre­dy­ty hipo­tecz­ne indek­so­wa­ne lub deno­mi­no­wa­ne do walu obcych, w tym głów­nie CHF, pozo­sta­jąc w Getin Noble Ban­ku. Zgod­nie z zale­ce­nia­mi BGF, kre­dy­to­bior­cy powin­ni nadal spła­cać zobo­wią­za­nia na dotych­cza­so­wych warun­kach. Ale czy na pew­no? Pyta­nie bowiem, co się sta­nie z wpła­co­ny­mi środ­ka­mi, w sytu­acji gdy doko­na­no już zwro­tu całe­go kapi­ta­łu, a Sąd stwier­dzi, że umo­wa kre­dy­tu jest nie­waż­na? Czy kre­dy­to­bior­cy odzy­ska­ją nad­pła­ty? Czy będą mogli egze­kwo­wać uzy­ska­ny wyrok?

  • Kre­dy­to­bior­cy będą­cy już w spo­rze sądo­wym z Getin Noble Bank, któ­rzy mie­li zapla­no­wa­ne roz­pra­wy na kolej­ne dni po ogło­sze­niu restruk­tu­ry­za­cji, otrzy­mu­ją czę­sto infor­ma­cje, że roz­pra­wy się nie odbę­dą, ponie­waż wyga­sły peł­no­moc­nic­twa udzie­lo­ne­go przez bank.
  • W toczą­cych się spra­wach sądo­wych BFG może i z dużym praw­do­po­do­bień­stwem wystą­pi o zawie­sze­nie postę­po­wań pro­wa­dzo­nych z udzia­łem Getin Noble Ban­ku, a sądy roz­po­zna­ją­ce spra­wy, będą musia­ły nie­ste­ty taki wnio­sek uwzględnić.
  • W pato­wej sytu­acji są rów­nież kre­dy­to­bior­cy, posia­da­ją­cy już pra­wo­moc­ne wyro­ki unie­waż­nia­ją­ce umo­wy kre­dy­tów CHF, gdyż w cza­sie restruk­tu­ry­za­cji, nie ma moż­li­wo­ści skie­ro­wa­nia spra­wy do komor­ni­ka i egze­ku­cji roszczeń.
  • Toczą­ce się aktu­al­nie postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne, praw­do­po­dob­nie zosta­ną w nie­da­le­kiej przy­szło­ści umorzone.

Decy­zja o restruk­tu­ry­za­cji GNB wzbu­dzi­ła nie­ma­łe zamie­sza­nie wśród posia­da­czy tzw. kre­dyt fran­ko­wy. Zaist­nia­ła sytu­acja powin­na poskut­ko­wać zde­cy­do­wa­nie więk­szą czuj­no­ścią wśród kre­dy­to­bior­ców, któ­rzy w poro­zu­mie­niu ze swo­imi peł­no­moc­ni­ka­mi win­ni mini­ma­li­zo­wać ryzy­ka zwią­za­ne z restruk­tu­ry­za­cją i zbli­ża­ją­cą się upa­dło­ścią ban­ku. War­to zwró­cić uwa­gę na koniecz­ność doko­na­nia roz­li­cze­nia z ban­kiem poprzez potrą­ce­nie wza­jem­ne świad­czeń, celem unik­nię­cia pozwa­nia przez bank o zwrot wypła­co­ne­go kapi­ta­łu kre­dy­tu. Osob­ną kwe­stią jest tak­że wąt­pli­wość doty­czą­ca zasad­no­ści dal­szej spła­ty kre­dy­tu, w sytu­acji, gdy nastą­pił już zwrot kwo­ty rów­nej udo­stęp­nio­ne­mu przez bank kapi­ta­ło­wi – ta nad­wyż­ka bowiem, praw­do­po­dob­nie nigdy nie zosta­nie już kre­dy­to­bior­com zwró­co­na. War­to więc wystą­pić do sądu z wnio­skiem o zabez­pie­cze­nie poprzez zawie­sze­nie dal­szej spła­ty rat kre­dy­tu. I choć sędzio­wie nie są w tej spra­wie jed­no­myśl­ni – otrzy­mu­je­my zarów­no posta­no­wie­nia udzie­la­ją­ce zabez­pie­czeń, jak i te odrzu­ca­ją­ce wnio­ski o zabez­pie­cze­nie z uwa­gi na ich nie­do­pusz­czal­ność w toku postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go — to war­to z takim wnio­skiem wystą­pić. Nie­uzy­ska­nie posta­no­wie­nia o zabez­pie­cze­niu ozna­cza nato­miast, że Fran­ko­wi­cze muszą nadal spła­cać raty kre­dy­tu, przy czym część z nich roz­wa­ża samo­wol­ne zaprze­sta­nie dal­szych spłat, nara­ża­jąc się jed­nak na wszyst­kie zwią­za­ne z tym nega­tyw­ne kon­se­kwen­cje w posta­ci zgło­sze­nia do BIK, wypo­wie­dze­nia umo­wy, a tak­że pozwa­nia przez bank.

Jak wyni­ka z powyż­sze­go sytu­acja kre­dy­to­bior­ców posia­da­ją­cych kre­dy­ty fran­ko­we w Getin Noble Bank nie nale­ży do łatwych i nie nastra­ja opty­mi­zmem, stąd stra­te­gia pro­ce­so­wa ich dzia­ła­nia powin­na być sta­ran­nie prze­my­śla­na, a ewen­tu­al­na decy­zja o zaprze­sta­niu spła­ty pod­ję­ta dopie­ro po kon­sul­ta­cji z praw­ni­kiem i zapo­zna­niu się ze wszyst­ki­mi zwią­za­ny­mi z nią skutkami.

 

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa