Przegląd postanowień o zawieszeniu uzyskanych przez Kancelarię

14 listopada 2023

Zasad­ni­czym celem postę­po­wa­nia zabez­pie­cza­ją­ce­go jest zapew­nie­nie stro­nie tym­cza­so­wej ochro­ny praw­nej, bez koniecz­no­ści ocze­ki­wa­nia na pra­wo­moc­ne zakoń­cze­nie postę­po­wa­nia co do isto­ty spra­wy – co jest nie­zmier­nie waż­ne, zwłasz­cza w spra­wach doty­czą­cych ban­ków, któ­rych kon­dy­cja finan­so­wa jest nie­pew­na. W celu uzy­ska­nia zabez­pie­cze­nie, zgod­nie z prze­pi­sa­mi KPC, wnio­sko­daw­ca musi upraw­do­po­dob­nić swo­je rosz­cze­nie oraz wyka­zać inte­res praw­ny w udzie­le­niu zabez­pie­cze­nia. Wnio­sek o zabez­pie­cze­nie może być zło­żo­ny zarów­no przed wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia, w pierw­szym piśmie pro­ce­so­wym, razem z pozwem, jak i na póź­niej­szym eta­pie procesu.

War­to dodać, że w przy­pad­ku Fran­ko­wi­czów, naj­więk­szą szan­sę na uwzględ­nie­nie wnio­sku o zabez­pie­cza­nie mają kre­dy­to­bior­cy, któ­rzy spła­ci­li już co naj­mniej kwo­tę udzie­lo­ne­go im kre­dy­tu.

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Domi­ni­ka Peżyń­ska uzy­ska­ła już bar­dzo wie­le zabez­pie­czeń dla swo­ich Klien­tów, a poni­żej pre­zen­tu­je­my krót­ki prze­gląd naj­cie­kaw­szych spraw.

W jed­nej ze spraw wnio­sek o zabez­pie­cze­nie został zło­żo­ny, gdy spra­wa tra­fi­ła już do II instan­cji, kie­dy to Klien­ci Kan­ce­la­rii spła­ci­li cały kapi­tał udzie­lo­ne­go im kre­dy­tu CHF. Po korzyst­nym wyro­ku Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie, spra­wa tra­fi­ła do Sądu Ape­la­cyj­ne­go w War­sza­wie pod sygn. akt V ACa 770/23. Sąd Ape­la­cyj­ny posta­no­wił udzie­lić powo­dom zabez­pie­cze­nia rosz­cze­nia o usta­le­nie nie­waż­no­ści sto­sun­ku praw­ne­go poprzez wstrzy­ma­nie obo­wiąz­ku doko­ny­wa­nia spłat rat kre­dy­tu do momen­tu orze­cze­nia pra­wo­moc­ne­go zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia w spra­wie, co jed­no­znacz­nie dowo­dzi, że moż­na uzy­skać zabez­pie­cze­nie na dowol­nym eta­pie postępowania. 

postanowienie_zabezpieczenie V ACa 770.23

Co istot­ne, zabez­pie­cza­nie nie musi doty­czyć zawsze tyl­ko kla­sycz­nych umów kre­dy­tu fran­ko­we­go! W spra­wie pro­wa­dzo­nej przez naszą Kan­ce­la­rię o sygn. akt XXVIII C 9963/23 Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie udzie­lił zabez­pie­cza­nia rosz­cze­nia o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy pożycz­ki!

postanowienie_o_zabezpieczeniu_XXVIII C 9963.23

Inne cie­ka­we posta­no­wie­nie doty­czy­ło udzie­le­nia zabez­pie­cza­nia w spra­wie umo­wy indek­so­wa­nej anek­sem prze­lu­to­wu­ją­cym zobo­wią­za­nie na CHF. Mowa tu o spra­wie XXVIII C 11593/23, w któ­rej Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie rów­nież udzie­lił Powo­dom zabez­pie­cze­nia poprzez wstrzy­ma­nie obo­wiąz­ku doko­ny­wa­nia spła­ty rat kre­dy­tu przez cały czas trwa­nia procesu. 

posta­no­wie­nie o zabezpieczeniu_XXVIII C 11593.23

Jaki jest czas ocze­ki­wa­nia na roz­po­zna­nie przez sąd wnio­sku o zabezpieczanie?

Co do zasa­dy sądy roz­po­zna­ją wnio­sek o zabez­pie­cze­nie nie­zwłocz­nie. W prak­ty­ce okres ocze­ki­wa­nia na posta­no­wie­nie sądu jest nie­ste­ty bar­dzo róż­ny – od kil­ku dni do skraj­nych przy­pad­ków nawet kil­ku mie­się­cy.  Naj­czę­ściej sądy roz­po­zna­ją wnio­ski o zabez­pie­cze­nie jed­nak w krót­szym ter­mi­nie. Koszt zło­że­nia wnio­sku o zabez­pie­cze­nie nie jest duży, stan­dar­do­wa opła­ta od wnio­sku wyno­si 100 zł. W sytu­acji, gdy wnio­sek o zabez­pie­cze­nie zło­żo­ny jest w pozwie wsz­czy­na­ją­cym postę­po­wa­nie, za jego zło­że­nie nie musi­my dodat­ko­wo płacić! 

W lip­cu 2023 r. w imie­niu naszej Klient­ki zło­ży­li­śmy pozew wraz z wnio­skiem o udzie­le­nie zabez­pie­cze­nia. Już po tygo­dniu Sąd Okrę­go­wy w Kra­ko­wie posta­no­wił udzie­lić Powód­ce zabez­pie­cza­nia rosz­cze­nia poprzez wstrzy­ma­nie obo­wiąz­ku spłat rat kre­dy­tu, zaka­za­nie pozwa­ne­mu zło­że­nia oświad­cze­nia o wypo­wie­dze­niu umo­wy oraz nali­cza­nia jakich­kol­wiek odse­tek za opóź­nie­nie w płat­no­ści rat kre­dy­tu. Co jed­nak naj­cie­kaw­sze, Sąd odstą­pił od spo­rzą­dze­nia uza­sad­nie­nia, ponie­waż posta­no­wił w cało­ści podzie­lić argu­men­ty Kan­ce­la­rii przy­to­czo­ne w uza­sad­nie­niu wnio­sku o udzie­le­nie zabez­pie­cze­nia zwar­te­go w pozwie.

post. o zabez­pie­cze­niu I C 3147.23

War­to w tym miej­scu wspo­mnieć, że od 1 lip­ca 2023 r. nastą­pi­ła zmia­na w prze­pi­sach o roz­po­zna­wa­niu zaża­leń, któ­ra doty­czy tak­że mię­dzy inny­mi zaża­leń na posta­no­wie­nia doty­czą­ce zabez­pie­czeń. Znik­nę­ły już zaża­le­nia pozio­mie, a zaża­le­nia od posta­no­wień w kwe­stii zabez­pie­cze­nia rosz­czeń roz­po­zna­ją sądy II instan­cji. Nie­wąt­pli­wie jest to korzyst­na zmia­na dla Fran­ko­wi­czów, cze­go efek­ty są zauwa­żal­ne już teraz. Sędzio­wie sądów II instan­cji zde­cy­do­wa­nie chęt­niej uwzględ­nia­ją wnio­ski o udzie­le­nie zabez­pie­cza­nia w spra­wach kre­dy­tów frankowych.

Istot­ną kwe­stią jest rów­nież to, że w przy­pad­ku gdy­by sąd nie uwzględ­nił począt­ko­we­go wnio­sku o zabez­pie­cze­nie, wnio­sek taki moż­na zło­żyć ponow­nie w toku postę­po­wa­nia sądo­we­go. Wymo­giem w takim wypad­ku jest wyka­za­nie w uza­sad­nie­niu kolej­ne­go wnio­sku, że doszło od momen­tu odda­le­nia poprzed­nie­go wnio­sku, do istot­nej zmia­ny oko­licz­no­ści fak­tycz­nych np. spła­ta kapi­ta­łu kredytu.

Zmia­na sta­no­wi­ska sądów nastą­pi­ła tak­że na sku­tek tre­ści wyda­ne­go wyro­ku TSUE z dnia 15 czerw­ca 2023 r. (C‑287/22), zgod­nie z któ­rym sąd kra­jo­wy powi­nien umoż­li­wić kon­su­men­to­wi zasto­so­wa­nie na jego wnio­sek środ­ka tym­cza­so­we­go w posta­ci zawie­sze­nia wyko­ny­wa­nia spor­nej umo­wy kre­dy­to­wej, gdy zacho­dzi praw­do­po­do­bień­stwo, że umo­wa ta, po wyeli­mi­no­wa­niu z niej kwe­stio­no­wa­nych przez powo­da klau­zul abu­zyw­nych, zosta­nie uzna­na za nie­waż­ną. W efek­cie sędzio­wie, któ­rzy wcze­śniej takich zabez­pie­czeń nie udzie­la­li, aktu­al­nie przy­chy­la­ją się do wnio­sków Kan­ce­la­rii. Taka sytu­acja mia­ła miej­sce w jed­nej z naszych spraw o sygn. akt II C 459/22, doty­czą­cej usta­le­nia nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go, w któ­rej zabez­pie­cze­nie uda­ło się uzy­skać dopie­ro przy dru­gim podejściu.

posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu II C 459.22

W ostat­nim cza­sie sędzio­wie róż­nych sądów w całym kra­ju maso­wo wyda­ją korzyst­ne dla Kre­dy­to­bior­ców posta­no­wie­nia w spra­wie udzie­la­nia zabez­pie­cze­nia. Dowo­dem na to mogą być na przy­kład posta­no­wie­nia Sądu Okrę­go­we­go w Zie­lo­nej Górze. W spra­wach pro­wa­dzo­nych przez naszą Kan­ce­la­rię o sygn. akt I C 672/22 oraz I C 647/23 sądy przy­chy­li­ły się do wnio­sków Kan­ce­la­rii o zabez­pie­cze­nie, decy­du­jąc się na udzie­le­nie Kre­dy­to­bior­com zabez­pie­cze­nia rosz­czeń. Dzię­ki temu Klien­ci mają pew­ność, że ich rosz­cze­nie o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy zosta­ło upraw­do­po­dob­nio­ne i ze spo­ko­jem mogą ocze­ki­wać na korzyst­ny wyrok usta­la­ją­cy nie­waż­ność umo­wy kre­dy­tu frankowego.

posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu I C 672.22

posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu I C 647.23

Podob­ne roz­strzy­gnię­cie zapa­dło w Sądzie Okrę­go­wym w Elblą­gu, spra­wa o sygn. akt I C 825/23, w któ­rej już po 4 dniach od wpły­wu pozwu Sąd udzie­lił naszym Klien­tom zabez­pie­cze­nia wstrzy­mu­jąc obo­wią­zek płat­no­ści rat przez cały czas trwa­nia procesu.

posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu I C 825.23

Korzyst­nych posta­no­wień w spra­wie udzie­le­nia zabez­pie­cza­nia jest jesz­cze wię­cej, zachę­ca­my do śle­dze­nia blo­ga i naszej stro­ny na Face­bo­oku, gdzie na bie­żą­co publi­ku­je­my bie­żą­ce infor­ma­cje ze świa­ta kre­dy­tów fran­ko­wych oraz naj­now­sze orze­cze­nia sądów uzy­ska­ne w spra­wach naszych Klientów!

 

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa