PRAWOMOCNA WYGRANA W NIEWIELE PONAD 2 LATA OD WNIESIENIA POZWU — BANK BPH S.A. POKONANY – UMOWA NIEWAŻNA

08 kwietnia 2022
W dniu 5 kwiet­nia 2022 roku Sąd Ape­la­cyj­ny w War­sza­wie, VI Wydział Cywil­ny, w oso­bie SSA Mar­ci­na Stro­bel, w spra­wie z powódz­twa Klien­tów Kan­ce­la­rii prze­ciw­ko Ban­ko­wi BPH S.A., sygn. akt VI ACa 198/21, wydał wyrok, w któ­rym utrzy­mał w mocy wyrok Sądu Okrę­go­we­go War­sza­wa-Pra­ga w War­sza­wie z dnia 25 stycz­nia 2021 r., sygn. akt III C 124/20 — o wyro­ku I instan­cji pisa­li­śmy tutaj 👉 http://pezynska.pl/wyrok-ustalajacy-niewaznosc-umowy…/
 
Sąd Okrę­go­wy usta­lił, że:
✅Umo­wa kre­dy­tu zawar­ta przez Klien­tów Kan­ce­la­rii w 2007 roku z ówcze­snym GE Money Bank S.A. jest NIEWAŻNA,
✅ obcią­żył pozwa­ny Bank kosz­ta­mi pro­ce­su w cało­ści (11.817,00 PLN).
 
Sąd Ape­la­cyj­ny w War­sza­wie odda­lił ape­la­cję ban­ku i dodat­ko­wo obcią­żył pozwa­ny Bank kosz­ta­mi pro­ce­su za II instan­cję w wyso­ko­ści 8.100,00 PLN.
 
Sąd Ape­la­cyj­ny w War­sza­wie podzie­lił sta­no­wi­sko Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie i pod­trzy­mał sta­no­wi­sko co do tego, że spor­na Umo­wa kre­dy­tu jest nie­waż­na. Na nic zda­ło się prze­ko­ny­wa­nie, że kre­dy­to­bior­cy zosta­li dosta­tecz­nie poin­for­mo­wa­ni o ryzy­ku kur­so­wym, umo­wa nie zawie­ra nie­do­zwo­lo­nych klau­zul indek­sa­cyj­nych, kur­sy usta­la­ne przez bank są ryn­ko­we. SA nie podzie­lił tak­że argu­men­ta­cji Ban­ku, jako­by orze­cze­nie TSUE z dnia 29 kwiet­nia 2021 r. ws. C‑19/20 umoż­li­wia­ło doko­ny­wa­nie podzia­łu klau­zu­li walo­ry­za­cyj­nej na dwa skład­ni­ki, a utrzy­ma­nie w mocy tyl­ko jed­ne­go z nich było zgod­ne z pra­wem UE.
 
 
Cie­ka­wost­ki procesowe:
✅ spra­wa wpły­nę­ła do Sądu w stycz­niu 2020 roku, a więc postę­po­wa­nie w obu instan­cjach trwa­ło 27 mie­się­cy, co jest tem­pem eks­pre­so­wym, jak na warun­ki ape­la­cji warszawskiej,
✅ w spra­wie odby­ły się 3 roz­pra­wy – 2 w I instan­cji i 1 w II instancji,
✅ SA posta­no­wie­niem z dnia 17 maja 2021 r. zawie­sił postę­po­wa­nie ape­la­cyj­ne na pod­sta­wie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. do cza­su roz­strzy­gnię­cia przez skład całej Izby Cywil­nej Sądu Naj­wyż­sze­go zagad­nień praw­nych przed­sta­wio­nych we wnio­sku BSA I‑4110–4/20 Pierw­sze­go Pre­ze­sa Sądu Naj­wyż­sze­go w spra­wie ozna­czo­nej sygn. akt III CZP 11/21,
✅ w postę­po­wa­niu ape­la­cyj­nym dwu­krot­nie nastą­pi­ła zmia­na sędzie­go referenta,
✅ po zło­żo­nym we wrze­śniu 2021 r. wnio­sku o pod­ję­cie zawie­szo­ne­go postę­po­wa­nia, SA posta­no­wił w stycz­niu 2022 r. uchy­lić posta­no­wie­nie o zawie­sze­niu oraz wyzna­czył ter­min roz­pra­wy apelacyjnej.
 
Wyrok jest PRAWOMOCNY i WYKONALNY

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa