Postanowienia o zabezpieczeniu postępowań ws. kredytów CHF

20 stycznia 2022

Sądy przy­chy­la­ją się do naszych wnio­sków i wstrzy­mu­ją obo­wią­zek regu­lo­wa­nia przez Kre­dy­to­bior­ców rat kre­dy­tu przez cały czas trwa­nia pro­ce­su. To ozna­cza, że nasi Klien­ci posia­da­ją­cy tzw. kre­dy­ty CHF są zwol­nie­ni z wpła­ty dal­szych rat kre­dy­tu, któ­rych pod­sta­wą są kwe­stio­no­wa­ne w pro­ce­sach sądo­wych umo­wy kre­dy­tów „fran­ko­wych”. Dzię­ki temu bez comie­sięcz­ne­go obcią­że­nia finan­so­we­go, mogą oni ocze­ki­wać na mery­to­rycz­ne roz­po­zna­nie swo­ich spraw i wyrok. Oczy­wi­ście uzna­nie wnio­sku o zabez­pie­cze­nie za uza­sad­nio­ny, potwier­dza upraw­do­po­dob­nie­nie rosz­czeń sfor­mu­ło­wa­nych w pozwach, w któ­rych doma­ga­my się usta­le­nia, że zawar­te z Ban­kiem BPH S.A. umo­wy kre­dy­tów indek­so­wa­nych do walu­ty obcej są nie­waż­ne. Cie­szy tak­że szyb­kość dzia­ła­nia sędziów zarów­no Wydzia­łu Fran­ko­we­go w Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie, jak i Sądu Okrę­go­we­go w Elblą­gu, ponie­waż posta­no­wie­nia zosta­ły wyda­ne w zale­d­wie kil­ka dni od wpły­wu wnio­sków o zabez­pie­cze­nie rosz­czeń konsumentów.

posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu I C 495.21

posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu XXVIII C 16958.21

 

 

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa