Ponownie wygrywamy z Raiffeisen Bank International — umowa kredytu CHF nieważna w całości po 17 miesiącach procesu.

15 maja 2024

W dniu 20 mar­ca 2024 roku Sąd Okrę­go­wy War­sza­wa-Pra­ga w War­sza­wie, II Wydział Cywil­ny, pod prze­wod­nic­twem SSO Han­ny Waw­rzy­niak, wydał wyrok w spra­wie o sygn. akt II C 1734/22, prze­ciw­ko Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG, w którym:

- usta­lił nie­waż­ność umo­wy o kre­dyt hipo­tecz­ny zawar­tej w 2006 r. pomię­dzy Klien­ta­mi Kan­ce­la­rii a EFG Euro­bank Erga­sias S.A. Spół­ka Akcyj­na Oddział w Pol­sce z sie­dzi­bą w War­sza­wie, poprzed­ni­kiem praw­nym pozwa­ne­go Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG z sie­dzi­bą w Wied­niu i zasą­dził od pozwa­ne­go ban­ku na rzecz powo­dów kwo­tę 117 306,84 zł wraz z odset­ka­mi usta­wo­wy­mi za opóź­nie­nie liczo­ny­mi od dnia 29 listo­pa­da 2022 roku do dnia zapłaty;

- zasą­dził od pozwa­ne­go Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG z sie­dzi­bą w Wied­niu na rzecz powo­dów kwo­tę 6 417 zł tytu­łem zwro­tu kosz­tów pro­ce­su, w tym kwo­tę 5 400 zł tytu­łem zwro­tu kosz­tów zastęp­stwa pro­ce­so­we­go wraz z odset­ka­mi usta­wo­wy­mi za opóź­nie­nie liczo­ny­mi od dnia upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku do dnia zapłaty.

wyrok SO War­sza­wa-Pra­ga w War­sza­wie II C 1734.22 z 20.03.2024

Oma­wia­na spraw zosta­ła zaini­cjo­wa­na pozwem o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu i zwrot wszyst­kich wpła­co­nych w wyko­na­niu tej umo­wy kwot, wnie­sio­nym do Sądu Okrę­go­we­go War­sza­wa-Pra­ga w War­sza­wie w paź­dzier­ni­ku w 2022 r. Pozew opar­ty był o teo­rie dwóch kon­dyk­cji i zawie­rał wnio­sek o zabez­pie­cze­nie, poprzez zawie­sze­nie obo­wiąz­ku dal­szej spła­ty rat kre­dy­tu. Pier­wot­nie Sąd posta­no­wił odda­lić wnio­sek, kwe­stio­nu­jąc upraw­do­po­dob­nie­nie inte­re­su praw­ne­go w udzie­le­niu zabez­pie­cze­nia. Z uwa­gi na wyda­nie w czerw­cu 2023 r. przez TSUE istot­ne­go wyro­ku w spra­wie C‑287/22 stwier­dza­ją­ce­go, że sąd kra­jo­wy powi­nien umoż­li­wić kon­su­men­to­wi zasto­so­wa­nie na jego wnio­sek środ­ka tym­cza­so­we­go w posta­ci zawie­sze­nia wyko­ny­wa­nia spor­nej umo­wy kre­dy­to­wej, gdy zacho­dzi praw­do­po­do­bień­stwo, że umo­wa ta, po wyeli­mi­no­wa­niu z niej kwe­stio­no­wa­nych przez powo­da klau­zul abu­zyw­nych, zosta­nie uzna­na za nie­waż­ną – posta­no­wi­li­śmy pono­wić wnio­sek o udzie­le­nie Powo­dom zabez­pie­cze­nia. Tym razem Sąd nie miał wąt­pli­wo­ści w kwe­stii inte­re­su praw­ne­go Powo­dów i posta­no­wił udzie­lić Klien­tom Kan­ce­la­rii zabez­pie­cze­nia ich rosz­cze­nia na cały czas trwa­nia postę­po­wa­nia! Poza wstrzy­ma­niem obo­wiąz­ku doko­ny­wa­nia przez Powo­dów spłat rat kre­dy­tu, Sąd zaka­zał pozwa­ne­mu zło­że­nia oświad­czeń o wypo­wie­dze­niu umo­wy oraz prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji o zadłu­że­niu Powo­dów do Biu­ra Infor­ma­cji Kre­dy­to­wej lub Sys­te­mu Ban­ko­wy Rejestr.

Z koń­cem roku 2022 Kan­ce­la­ria ode­bra­ła odpo­wiedź Ban­ku na pozew, w któ­rym pod­nie­sio­ny został zarzut zatrzy­ma­nia oraz zarzut błęd­ne­go okre­śle­nia war­to­ści przed­mio­tu spo­ru, a tak­że zakwe­stio­no­wa­ne zosta­ło zarów­no umiesz­cze­nie w umo­wie nie­do­zwo­lo­nych klau­zul prze­li­cze­nio­wych, jak i rów­nież inte­res praw­ny po stro­nie Kre­dy­to­bior­ców w doma­ga­niu się unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu powią­za­ne­go z walu­tą obcą CHF. Ponad­to bank zawnio­sko­wał o prze­słu­cha­nie świad­ków – aktu­al­nych pra­cow­ni­ków ban­ku, któ­rzy ani nie uczest­ni­czy­li w spo­tka­niach z kre­dy­to­bior­ca­mi, ani nie byli w cza­sie zawie­ra­nia umo­wy nawet pra­cow­ni­ka­mi ban­ku. Sąd wska­zu­jąc na bez­ce­lo­wość prze­pro­wa­dze­nia zgło­szo­nych przez bank wnio­sków dowo­do­wych posta­no­wił je pomi­nąć.

Roz­pra­wa w niniej­szej spra­wie odby­ła się dnia 24 lute­go 2024 r., pod­czas któ­rej Sąd posta­no­wił dopu­ścić dowód z prze­słu­cha­nia stron ogra­ni­cza­jąc go wyłącz­nie do prze­słu­cha­nia jed­ne­go z Powo­dów. Z zeznań zło­żo­nych przez Kre­dy­to­bior­cę jed­no­znacz­nie wyni­ka, że przy zawie­ra­niu umo­wy kre­dy­tu nie wyja­śnio­no im na czym pole­ga mecha­nizm powią­za­nia kre­dy­tu z CHF, w jaki spo­sób będą odby­wa­ły się prze­li­cze­nia, jak bank będzie usta­lał kur­sy w tabe­li kur­so­wej ban­ku, a tak­że przede wszyst­kim, nie poin­for­mo­wa­no ich o nie­ogra­ni­czo­nym ryzy­ku kur­so­wym zwią­za­nym z zacią­gnię­ciem kre­dy­tu powią­za­ne­go z CHF. Wręcz prze­ciw­nie, dorad­cy, pra­cow­ni­cy ban­ku zapew­nia­li o sta­bil­no­ści i bez­pie­czeń­stwie CHF, a tak­że wska­zy­wa­li na zale­ty kre­dy­tu fran­ko­we­go, któ­ry umoż­li­wiał sko­rzy­sta­nie z niż­sze­go opro­cen­to­wa­nia niż kre­dyt zło­tów­ko­wy. Nie­ste­ty dorad­cy nie infor­mo­wa­li w ogó­le o ryzy­kach, jakie nio­sło za sobą powią­za­nie zobo­wią­za­nia z fran­kiem szwaj­car­skim ani o fak­cie, że ryzy­ko to obcią­ża wyłącz­nie kredytobiorców.

Po prze­pro­wa­dze­niu roz­pra­wy, Sąd uznał wnio­sko­wa­ny dowód z opi­nii bie­głe­go za zbęd­ny i posta­no­wił go pomi­nąć, a w dniu 20 mar­ca 2024 roku ogło­sił wyrok usta­la­ją­cy nie­waż­ność zawar­tej przez Klien­tów Kan­ce­la­rii umo­wy kre­dy­tu i zasą­dza­ją­cy zwrot wszyst­kich docho­dzo­nych kwot!

Cie­ka­wost­ki procesowe:

✅ Sąd posta­no­wił pomi­nąć wnio­sek o prze­słu­cha­nie świad­ków – obec­nych pra­cow­ni­ków Banku,

✅ Sąd posta­no­wił pomi­nąć wnio­sek stron o prze­pro­wa­dze­nie dowo­du z opi­nii bie­głe­go sądowego,

✅ Sąd udzie­lił Powo­dom zabez­pie­cze­nia, zawie­sza­jąc obo­wią­zek spła­ty rat kre­dy­tu na czas trwa­nia postę­po­wa­nia, mimo że pierw­szy wnio­sek został oddalony,

✅ Sąd prze­pro­wa­dził jed­ną roz­pra­wę, pod­czas któ­rej prze­słu­chał tyl­ko jed­ne­go z Kredytobiorców,

✅ Sąd nie uwzględ­nił zgło­szo­ne­go przez bank zarzu­tu zatrzy­ma­nia i zasą­dził odset­ki za cały czas trwa­nia postępowania,

✅ postę­po­wa­nie sądo­we trwa­ło zale­d­wie 17 mie­się­cy, a Klien­ci Kan­ce­la­rii odzy­ska­li pra­wie 120 tys. zł.

Wyrok jest nie­pra­wo­moc­ny, bank zło­żył wnio­sek o spo­rzą­dze­nie jego uza­sad­nie­nia, co sta­no­wi zapo­wiedź wnie­sie­nia apelacji.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa