Nieautoryzowane transakcje płatnicze

23 lutego 2021

Nie­au­to­ry­zo­wa­ne trans­ak­cje płat­ni­cze. Co zro­bić, gdy bank odmó­wi zwro­tu pieniędzy?

Wspie­ra­my kon­su­men­tów w spo­rach z pod­mio­ta­mi ryn­ku finan­so­we­go powsta­ły­mi na tle reali­za­cji tzw. kre­dy­tów fran­ko­wych, poli­so­lo­kat, kre­dy­tów kon­su­menc­kich i hipo­tecz­nych, ale tak­że w przy­pad­ku trud­no­ści w odzy­ska­niu kosz­tów po wcze­śniej­szej spła­cie kre­dy­tu kon­su­menc­kie­go czy też wte­dy, gdy doszło do nie­au­to­ry­zo­wa­nej trans­ak­cji płat­ni­czej.

W ostat­nim cza­sie coraz czę­ściej zwra­ca­ją się do nas klien­ci, któ­rzy padli ofia­ra­mi oszu­stów i na sku­tek pod­ję­tych przez nich pod­stęp­nych dzia­łań, udo­stęp­ni­li dane uwie­rzy­tel­nia­ją­ce i auto­ry­zu­ją­ce, tra­cąc wszyst­kie zgro­ma­dzo­ne na rachun­ku ban­ko­wym środ­ki. Popu­lar­ne są m.in. dopła­ty do zamó­wio­nych paczek kurier­skich, czy zmia­na kar­ty z któ­rej pobie­ra­na jest opła­ta za dostęp do Net­flix czy HBO GO. Rów­nież do Biu­ra Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go wpły­wa coraz wię­cej wnio­sków o inter­wen­cję doty­czą­cych nie­au­to­ry­zo­wa­nych trans­ak­cji płatniczych.

Przy­czy­ną dla któ­rej kon­su­men­ci zwra­ca­ją się do kan­ce­la­rii z proś­bą o pomoc, jest nie­sto­so­wa­nie się przez ban­ki do Dyrek­ty­wy 2015/2366 z 25.11.2015 r. w spra­wie usług płat­ni­czych oraz usta­wy o usłu­gach płat­ni­czych, któ­re wpro­wa­dza­ją tzw. zasa­dę D+1. Zgod­nie z nią zwrot środ­ków pie­nięż­nych utra­co­nych w wyni­ku nie­au­to­ry­zo­wa­nych trans­ak­cji powi­nien tra­fić na kon­to klien­ta nie­zwłocz­nie, nie póź­niej jed­nak niż do koń­ca dnia robo­cze­go nastę­pu­ją­ce­go po dniu stwier­dze­nia wystą­pie­nia nie­au­to­ry­zo­wa­nej transakcji.

Poma­ga­my oso­bom, któ­re padły ofia­ra­mi cyber­prze­stęp­stwa w odzy­ska­niu środ­ków finan­so­wych. Zachę­ca­my do kon­tak­tu tel. 510–750-390.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa