Możliwe jest unieważnienie umowy tzw. POLISOLOKATY.

26 stycznia 2021

Odzy­ska­nie opła­ty likwi­da­cyj­nej z UFK, czy może unie­waż­nie­nie umo­wy tzw. POLISOLOKATY?

Dziś już orga­ny spra­wie­dli­wo­ści nie mają wąt­pli­wo­ści, że Ubez­pie­cze­nia na życie z ubez­pie­cze­nio­wym fun­du­szem kapi­ta­ło­wym, któ­re były sprze­da­wa­ne kon­su­men­tom jako ubez­pie­cze­nia, w rze­czy­wi­sto­ści są umo­wa­mi inwe­sty­cyj­ny­mi (mis­sel­ling). Sąd Naj­wyż­szy w posta­no­wie­niu z 21 maja 2020 r. (I CSK 772/19) wska­zał wprost, że umo­wy UFK muszą gwa­ran­to­wać typo­we ubez­pie­cze­nie na życie, tym­cza­sem w rze­czy­wi­sto­ści wie­le z zawar­tych poli­so­lo­kat stwa­rza jedy­nie pozo­ry takie­go ubez­pie­cze­nia. W takim wypad­ku moż­na sku­tecz­nie doma­gać się stwier­dze­nia ich nieważności. 

Co cie­ka­we pró­by roz­wią­za­nia pro­ble­mu pod­jął zarów­no UOKiK, któ­ry zawarł z ubez­pie­czy­cie­la­mi w 2016 r. poro­zu­mie­nie, na mocy któ­re­go obni­żo­no opła­ty likwi­da­cyj­ne — z 95, a nawet 100 proc. war­to­ści wyku­pu na 5–10 proc., jak rów­nież KNF, któ­ry zapo­wie­dzia­ła wyco­fa­nie z ofert TU polis z UFK, jed­nak wciąż do tego nie doszło.

Obec­nie jedy­nym sku­tecz­nym roz­wią­za­niem na odzy­ska­nie nie tyl­ko opła­ty likwi­da­cyj­nej, ale tak­że cało­ści wpła­co­nych środ­ków jest wyłącz­nie stwier­dze­nie przez sąd, że zawar­ta z TU umo­wa jest nie­waż­na.

Zachę­ca­my do kon­tak­tu, war­to wziąć spra­wy w swo­je ręce i pod­jąć kro­ki w kie­run­ku odzy­ska­nia „zain­we­sto­wa­nych” w UFK pieniędzy.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa