Klienci Kancelarii nie muszą uiszczać rat kredytu — kolejne postanowienie o zabezpieczeniu ws. GE Money Bank S.A.

25 listopada 2022

Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie przy­chy­lił się do wnio­sku Kan­ce­la­rii o udzie­le­nie zabez­pie­cze­nia kolej­nym Fran­ko­wi­czom pro­wa­dzą­cym spór o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF. W skła­da­nym wnio­sku o udzie­le­nie zabez­pie­cze­nia Kan­ce­la­ria wyka­za­ła, iż uza­sad­nio­ne było zapew­nie­nie ochro­ny praw kre­dy­to­bior­ców na cały czas postę­po­wa­nia w niniej­szej spra­wie, któ­re przy obec­nym obło­że­niu sądów może potrwać nawet kil­ka lat. Takie roz­strzy­gnię­cie jest bar­dzo korzyst­ne dla Klien­tów Kan­ce­la­rii, bowiem brak unor­mo­wa­nia praw i obo­wiąz­ków stron na czas trwa­nia postę­po­wa­nia mógł­by nara­zić Kre­dy­to­bior­ców na stra­ty finan­so­we, zwa­żyw­szy zarów­no na fakt, że Klien­ci doko­na­li już spła­ty całe­go udo­stęp­nio­ne­go im tytu­łem kre­dy­tu kapi­ta­łu, jak też na nie­pew­ną sytu­ację finan­so­wą pozwa­ne­go Ban­ku BPH S.A.

W dniu 4 listo­pa­da 2022 r. Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie (sygn. akt: XXVIII C 5894/21) w skła­dzie orze­ka­ją­cym Sędzia Alek­san­dra Orze­chow­ska wydał posta­no­wie­nie w spra­wie z powódz­twa Klien­tów Kan­ce­la­rii prze­ciw­ko Ban­ko­wi BPH S.A. obej­mu­ją­cej rosz­cze­nie o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy zawar­tej z GE Money Bank S.A. i zapłatę. 

posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu XXVIII C 5894.21_watermarked

Sąd posta­no­wił udzie­lić zabez­pie­cze­nia w ten spo­sób, że udzie­lił Klien­tom Kan­ce­la­rii zabez­pie­cze­nia rosz­cze­nia o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu zawar­tej z GE Money Bank S.A. z sie­dzi­bą w Gdań­sku, będą­cym poprzed­ni­kiem praw­nym Pozwa­ne­go Ban­ku BPH S.A., poprzez wstrzy­ma­nie obo­wiąz­ku doko­ny­wa­nia spłat rat kre­dy­tu przez Powo­dów w ter­mi­nach okre­ślo­nych ww. umo­wą — w okre­sie od dnia 4 listo­pa­da 2022 roku do dnia upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku w niniej­szej sprawie.

Obser­wu­jąc coraz bar­dziej ugrun­to­wa­ne orzecz­nic­two sądów z dużym praw­do­po­do­bień­stwem moż­na przy­jąć, iż zawar­ta umo­wa kre­dy­to­wa zosta­nie uzna­na za nie­waż­ną. Tym samym dal­sze spła­ca­nie rat, na rzecz pozwa­ne­go ban­ku mogło­by dopro­wa­dzić do obcią­że­nia mająt­ku Powo­dów i dal­sze­go bez­pod­staw­ne­go wzbo­ga­ce­nia Pozwa­ne­go, zwięk­sza­jąc ska­lę roz­li­czeń w przy­pad­ku stwier­dze­nia nie­waż­no­ści umowy.

Pod­su­mo­wu­jąc, uzy­ska­ne posta­no­wie­nie o zaprze­sta­niu uisz­cza­niu rat kre­dy­tu jest jed­nym z pierw­szych kro­ków, któ­ry pozwa­la Kre­dy­to­bior­com uwol­nić się od comie­sięcz­ne­go, wyso­kie­go zobo­wią­za­nia w posta­ci rosną­cych rat tzw. kre­dy­tów fran­ko­wych i ze spo­ko­jem ocze­ki­wać na uzy­ska­nie osta­tecz­ne­go roz­strzy­gnię­cia w posta­ci unie­waż­nie­nia łączą­cej ich z ban­kiem wadli­wej i nie­uczci­wej umo­wy kredytu.

Kre­dy­to­bior­ców posia­da­ją­cych kre­dy­ty fran­ko­we zawar­te z GE Money Bank, ale tak­że z inny­mi ban­ka­mi zachę­ca­my do zle­ce­nia ich ana­li­zy, celem uzy­ska­nia infor­ma­cji zwrot­nej o tym jak moż­na taką umo­wę unie­waż­nić i nie pła­cić dalej rat kre­dy­tu frankowego.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa