Jakie są prognozy dla kursu franka szwajcarskiego?

04 sierpnia 2021
Z „Rapor­tu o sta­bil­no­ści sys­te­mu finan­so­we­go” opu­bli­ko­wa­ne­go przez Naro­do­wy Bank Pol­ski w czerw­cu tego roku wyni­ka, że bank cen­tral­ny zakła­da moż­li­wość spad­ku war­to­ści zło­te­go wzglę­dem innych walut nawet o 30 procent.
 
Z pew­no­ścią będzie to mia­ło prze­ło­że­nie na bie­żą­cą sytu­ację finan­so­wą Fran­ko­wi­czów, któ­rych zobo­wią­za­nia powią­za­ne są z kur­sem CHF.
 
Spa­dek war­to­ści zło­te­go ozna­cza kolej­ny wzrost war­to­ści fran­ka szwaj­car­skie­go, któ­ry może się­gnąć nawet 5,5 zło­te­go! Wów­czas raty kre­dy­tów fran­ko­wych i suma zadłu­że­nia Fran­ko­wi­czów wzro­śnie o jed­ną trze­cią w sto­sun­ku do aktu­al­nej wartości.
 
Bank cen­tral­ny zakła­da dwa moż­li­we sce­na­riu­sze dla przy­szło­ści pol­skiej waluty:
 
1️⃣ Według sce­na­riu­sza refe­ren­cyj­ne­go gospo­dar­ka po zakoń­cze­niu pan­de­mii wró­ci na daw­ne tory, a pol­ska walu­ta nie ule­gnie zna­czą­ce­mu osłabieniu.
 
2️⃣ Dru­gi sce­na­riusz (szo­ko­wy) zakła­da ostrzej­szy prze­bieg pan­de­mii, co wpły­nie na trwa­ły uby­tek poten­cja­łu wytwór­cze­go pol­skiej gospo­dar­ki i depre­cja­cję zło­te­go nawet o 30 pro­cent. Bio­rąc pod uwa­gę aktu­al­ny śred­ni kurs fran­ka szwaj­car­skie­go oscy­lu­ją­cy wokół 4,20 zł, w tym warian­cie CHF kosz­to­wał­by bli­sko 5,50 zł.
 
War­tość CHF przez wszyst­kie mie­sią­ce pan­de­mii kształ­to­wa­ła się w gra­ni­cach od 4,10 do 4,30 – nigdy nie spa­dła poni­żej sym­bo­licz­ne­go pozio­mu 4 złotych.
 
Jak pozbyć się ryzy­ka kur­so­we­go? Obec­nie jedy­nym sku­tecz­nym spo­so­bem jest zaini­cjo­wa­nie spra­wy w sądzie poprzez zło­że­nie pozwu prze­ciw­ko ban­ko­wi. Umo­wy tzw. kre­dy­tów fran­ko­wych zawie­ra­ją licz­ne wady, co skut­ku­je naj­czę­ściej wyda­wa­niem przez sądy wyro­ków unie­waż­nia­ją­cych lub odfran­ko­wu­ją­cych takie umo­wy. Zapo­wia­da­na depre­cja­cja zło­te­go dopro­wa­dzi do kolej­ne­go wzro­stu comie­sięcz­nych zobo­wią­zań kre­dy­to­bior­ców, a tak­że wzro­stu całej sumy ich zadłu­że­nia. Patrząc na pro­gno­zy NBP, war­to więc tym bar­dziej pod­jąć dzia­ła­nia, któ­re pozwo­lą uwol­nić się od tok­sycz­ne­go pro­duk­tu, jakim jest kre­dyt “fran­ko­wy”.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa