Jakie możliwości radzenia sobie z rosnącymi zobowiązaniami mają Frankowicze?

29 lipca 2021

Kurs CHF sys­te­ma­tycz­nie się umac­nia, a real­ne zadłu­że­nie kre­dy­to­bior­ców w prze­li­cze­niu na zło­tów­ki jest czę­sto nawet o kil­ka­dzie­siąt pro­cent wyż­sze od tego, któ­re zacią­gnę­li przed kil­ku­na­sto­ma laty — jakie moż­li­wo­ści radze­nia sobie z rosną­cy­mi zobo­wią­za­nia­mi mają zatem Frankowicze?

Fran­ko­wi­cze mogą m.in.:
✔️ Doko­nać prze­wa­lu­to­wa­nia kre­dy­tu: ist­nie­je moż­li­wość prze­wa­lu­to­wa­nia kre­dy­tu z fran­ków na zło­tów­ki. Nie będzie to jed­nak korzyst­ne z uwa­gi na wyso­ki obec­nie kurs fran­ka szwaj­car­skie­go. Rów­nież ugo­dy przy­go­to­wy­wa­ne przez ban­ki, to roz­wią­za­nie zapro­po­no­wa­ne przez KNF, zgod­nie z któ­rym klien­ci ban­ków zaczę­li­by roz­li­czać się z ban­ka­mi tak, jak gdy­by ich kre­dy­ty od począt­ku były kre­dy­ta­mi zło­to­wy­mi, opro­cen­to­wa­ny­mi według odpo­wied­niej sto­py WIBOR powięk­szo­nej wte­dy o mar­żę. Zawar­cie ugo­dy na takich warun­kach nie jest nie­ste­ty korzyst­ne dla kre­dy­to­bior­ców fran­ko­wych, stąd nie spo­ty­ka się z zain­te­re­so­wa­niem konsumentów.

✔️ Spła­cać kre­dyt bez­po­śred­nio we fran­kach. Korzyst­niej­sze od wpła­ca­nia PLN, któ­re następ­nie bank prze­li­cza na CHF po usta­lo­nym przez sie­bie kur­sie, może oka­zać się samo­dziel­ne sku­po­wa­nie fran­ka szwaj­car­skie­go np. za pośred­nic­twem kan­to­rów inter­ne­to­wych. Dzię­ki temu moż­na zaosz­czę­dzić na tzw. spre­adzie walu­to­wym i np. aku­mu­lo­wać walu­tę w okre­sach, kie­dy kurs będzie atrakcyjniejszy.

✔️ Sko­rzy­stać ze wspar­cia BGK: nie­któ­rzy kre­dy­to­bior­cy mogą rów­nież wnio­sko­wać o wspar­cie BGK na pokry­cie rat z tytu­łu kre­dy­tu we fran­kach. Fun­dusz wspar­cia kre­dy­to­bior­ców jest pomo­cą dla osób, któ­re zna­la­zły się w trud­nej sytu­acji finan­so­wej, a muszą spła­cać raty kre­dy­tu miesz­ka­nio­we­go. Ze wspar­cia mogą sko­rzy­stać rów­nież oso­by, któ­re sprze­da­ły dom lub mie­sza­nie, na któ­re wcze­śniej wzię­ły kre­dyt, ale z uzy­ska­nej kwo­ty nie spła­ci­ły go w cało­ści. W ten spo­sób moż­na uzy­skać pożycz­kę na mak­sy­mal­nie 72 tysią­ce złotych.

✔️ Zakwe­stio­no­wać umo­wę w sądzie, doma­ga­jąc się odfran­ko­wie­nia, a nawet unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go, co pozwo­li w pierw­szym przy­pad­ku odzy­skać nad­pła­tę, jaka powsta­ła na sku­tek spła­ty rat prze­li­cza­nych po kur­sie usta­la­nym jed­no­stron­nie przez bank, a tak­że obni­żyć sal­do koniecz­ne do spła­ty na przy­szłość nawet o 1/3, a w dru­gim — po wza­jem­nym zwro­cie świad­czeń i wykre­śle­niu zabez­pie­cze­nia hipo­tecz­ne­go, zakoń­czyć rela­cję z ban­kiem. Roz­po­czę­cie pro­ce­su sądo­we­go z ban­kiem, to aktu­al­nie jedy­na moż­li­wość na pozby­cie się wadli­we­go i wyso­ce ryzy­kow­ne­go pro­duk­tu, jakim jest kre­dyt indeksowany/ deno­mi­no­wa­ny w walu­cie obcej.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa