Po jakim czasie sąd wyznaczy rozprawę?

20 stycznia 2021

Jaki jest czas ocze­ki­wa­nia na wyzna­cze­nie przez sąd ter­mi­nu rozprawy?

To jed­no z naj­czę­ściej zada­wa­nych przez naszych klien­tów pytań, dla­te­go odpo­wia­da­my -> nale­ży uzbro­ić się w cierpliwość.

Sądy war­szaw­skie to naj­bar­dziej obło­żo­ne sądy w Pol­sce. Czas ocze­ki­wa­nia na pierw­szy ter­min roz­pra­wy w Sądzie przy Al. Soli­dar­no­ści wyno­si obec­nie ok. 2 lat. Do przy­spie­sze­nia postę­po­wa­nia nie przy­czy­nia się tak­że panu­ją­ca aktu­al­nie sytu­acja zwią­za­na z COVID-19. Jeśli w spra­wie nie są podej­mo­wa­ne przez sąd żad­ne czyn­no­ści przez okres 4–6 mie­się­cy, to nie jest to zupeł­nie sytu­acja nie­ty­po­wa. Nie mniej jed­nak, nale­ży pamię­tać, że nie wszyst­ko co istot­ne w spra­wie dzie­je się na roz­pra­wie, bowiem przed wyzna­cze­niem pierw­sze­go ter­mi­nu roz­pra­wy peł­no­moc­ni­cy repre­zen­tu­ją­cy stro­ny wymie­nia­ją się pisma­mi pro­ce­so­wy­mi, w któ­rych pod­no­szą całą – w spra­wach CHF nie­zwy­kle obszer­ną – argu­men­ta­cję, for­mu­łu­ją swo­je żąda­nia i wnio­ski dowo­do­we. Zapa­da­ją­ce coraz czę­ściej na pierw­szym ter­mi­nie roz­pra­wy wyro­ki pozwa­la­ją mieć nadzie­ję, że sędzio­wie będą skłon­ni do pomi­ja­nia dowo­dów z prze­słu­cha­nia licz­nych świad­ków wnio­sko­wa­nych przez ban­ki. Dowo­dy te bowiem nie wno­szą nicze­go do roz­pa­try­wa­nych spraw, a znacz­nie wydłu­ża­ją czas procesowania.

Po ostat­niej zmia­nie pro­ce­du­ry cywil­nej, spra­wy zwią­za­ne z CHF może roz­pa­try­wać tak­że Sąd Okrę­go­wy War­sza­wa-Pra­ga w War­sza­wie przy ul. Poli­go­no­wej. Jest to sąd wła­ści­wy dla miesz­kań­ców pra­wo­brzeż­nej czę­ści War­sza­wy oraz miast ościen­nych. Czas ocze­ki­wa­nia na roz­pra­wę w tym sądzie jest zde­cy­do­wa­nie krót­szy i wyno­si „zale­d­wie” kil­ka mie­się­cy. Na począt­ku listo­pa­da odbę­dzie się tam tak­że roz­pra­wa w jed­nej z pro­wa­dzo­nych przez kan­ce­la­rię spraw prze­ciw­ko Ban­ko­wi BPH, o jej prze­bie­gu z pew­no­ścią Pań­stwa poinformujemy.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa