Jak wyglądają obecnie sprawy sądowe toczące się z upadłym Getinem?

29 września 2023

Po zamie­sza­niu, któ­re wybu­chło 20 lip­ca 2023 r., kie­dy to sąd opu­bli­ko­wał posta­no­wie­nie o ogło­sze­niu upa­dło­ści Getin Noble Ban­ku, poja­wi­ło się mnó­stwo dys­ku­sji doty­czą­cych dal­sze­go postę­po­wa­nia we fran­ko­wych spo­rach sądo­wych z Geti­nem. Od tej pory Kre­dy­to­bior­cy chcą­cy zakwe­stio­no­wać swo­ją umo­wę kre­dy­to­wą zawar­tą z upa­dłym pod­mio­tem, stra­ci­li moż­li­wość skła­da­nia pozwu do sądu o zapła­tę, na rzecz zgło­sze­nia swo­ich wie­rzy­tel­ność do masy upa­dło­ścio­wej ban­ku, zarzą­dza­nej przez syn­dy­ka — Mar­ci­na Kubicz­ka. Jed­no­cze­śnie Fran­ko­wi­cze wciąż mogą skła­dać do sądu pozwy o usta­le­nie, że umo­wa kre­dy­tu fran­ko­we­go jest nieważna.

Jak nato­miast wyglą­da obec­nie sytu­acja Fran­ko­wi­czów Getin, któ­rzy mają już swo­je spra­wy w sądach? Minę­ło wystar­cza­ją­co cza­su, aby wycią­gnąć jakieś wnio­ski i zauwa­żyć pierw­sze decy­zje doty­czą­ce spraw pro­wa­dzo­nych prze­ciw­ko Getin Bank, a wła­ści­wie tego co po nim pozo­sta­ło, czy­li masy upadłościowej.

Po ogło­sze­niu upa­dło­ści Getin Noble Ban­ku zauwa­żal­ne jest, że wie­lu sędziów podej­mu­je decy­zje o zawie­sze­niu postę­po­wa­nia na pod­sta­wie art. 174 par. 1 pkt. 4 k.p.c., a syn­dyk masy upa­dło­ści zosta­je wezwa­ny do udzia­łu w spra­wie. Postę­po­wa­nie zosta­je zawie­szo­ne do cza­su roz­strzy­gnię­cia kwe­stii wpi­su wie­rzy­tel­no­ści na listę wie­rzy­tel­no­ści w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym. W sytu­acji, gdy rosz­cze­nie kre­dy­to­bior­cy zosta­nie uwzględ­nio­ne na liście wie­rzy­tel­no­ści — postę­po­wa­nie o zapła­tę zosta­nie po zawie­sze­niu umo­rzo­ne. Nato­miast, gdy rosz­cze­nie nie zosta­nie uwzględ­nio­ne na liście wie­rzy­tel­no­ści, moż­li­we będzie wzno­wie­nie zawie­szo­ne­go postę­po­wa­nia o zapłatę.

War­to jed­nak zazna­czyć, że nie wszyst­kie spra­wy spo­ty­ka ten sam los! Postę­po­wa­nia doty­czą­ce umów kre­dy­tów lub poży­czek powią­za­nych z walu­ta­mi obcy­mi zawar­tych z Getin Noble Ban­kiem lub jego poprzed­ni­ka­mi praw­ny­mi, w któ­rych wystę­pu­je żąda­nie usta­le­nia nie­waż­no­ści umo­wy lub nie­ist­nie­nia sto­sun­ku praw­ne­go wyni­ka­ją­ce­go z nie­waż­nej umo­wy, mogą się nadal toczyć. Uzy­ska­nie pra­wo­moc­ne­go wyro­ku w zakre­sie nie­waż­no­ści umo­wy pozwo­li kre­dy­to­bior­com na usu­nię­cie hipo­te­ki w księ­dze wie­czy­stej i wpi­sów w BIK.

Nasu­wa się jesz­cze jed­no pyta­nie, co w przy­pad­ku spo­rów z jed­no­cze­snym żąda­niem usta­le­nia i zapła­ty? Postę­po­wa­nia takie powin­no być czę­ścio­wo zawie­szo­ne co do zapła­ty, nato­miast pro­wa­dzo­ne dalej co do usta­le­nia. Zda­niem Kan­ce­la­rii naj­roz­sąd­niej­szym dzia­ła­niem, było­by dal­sze pro­wa­dze­nie przez Sądy tych postę­po­wań i wyda­wa­nie przy­naj­mniej wyro­ków czę­ścio­wych prze­są­dza­ją­cych o tym, że umo­wa kre­dy­tu fran­ko­we­go jest nieważna.

Część kre­dy­to­bior­ców Geti­nu posia­da w swo­ich rękach jesz­cze jed­no, alter­na­tyw­ne roz­wią­za­nie. Kre­dy­to­bior­ca posia­da­ją­cy nie­ru­cho­mość obcią­żo­ną hipo­te­ką, może wystą­pić z powódz­twem o usta­le­nie tre­ści księ­gi wie­czy­stej z rze­czy­wi­stym sta­nem praw­nym. W takich spra­wach Sąd ma kom­pe­ten­cje do zba­da­nia czy pod­sta­wa wpi­su hipo­te­ki, czy­li zawar­ta umo­wa kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do fran­ka szwaj­car­skie­go, jest waż­na. Korzyst­ny dla kre­dy­to­bior­ców wynik Sądu dopro­wa­dzi do wykre­śle­nia hipo­te­ki z tre­ści księ­gi wieczystej.

Zgod­nie z infor­ma­cja­mi prze­ka­za­ny­mi przez syn­dy­ka – Mar­ci­na Kubicz­ka, do 22 sierp­nia zosta­ło zgło­szo­nych 27 tys. wie­rzy­tel­no­ści, a więk­szość z nich przez Fran­ko­wi­czóe. Przy­po­mnij­my, do 21 sierp­nia 2023 r. moż­na było doko­nać bez­płat­ne­go zgło­sze­nia swo­ich wie­rzy­tel­no­ści. Prze­kro­cze­nie ter­mi­nu nie prze­kre­śla jed­nak waż­no­ści zgło­sze­nia. Chęt­ni wciąż mogą zgło­sić swo­je wie­rzy­tel­no­ści, jed­nak już za dodat­ko­wą, obo­wiąz­ko­wą opła­tą w wyso­ko­ści 1 010,49 zł. Nale­ży mieć rów­nież na uwa­dze, że czyn­no­ści pod­ję­te przez syn­dy­ka przed zgło­sze­niem przez spóź­nial­skie­go kre­dy­to­bior­cę wie­rzy­tel­no­ści będą uzna­ne za skuteczne.

Zda­niem wie­lu eks­per­tów klien­ci Getin wciąż mają o co wal­czyć. Więk­szość umów zosta­ła zwar­ta w 2008 r., zazwy­czaj na okres 30 lat, a zatem dla wie­lu Fran­ko­wi­czów jest to dopie­ro poło­wa dro­gi do cał­ko­wi­tej spła­ty kre­dy­tu. Bio­rąc pod uwa­gę per­spek­ty­wę dal­szej spła­ty np. przez kolej­ne 15 lat, kosz­ty pro­wa­dze­nia spra­wy sądo­wej nie sta­no­wią tak znacz­ne­go wydatku.

Ponad­to przy­po­mnij­my, że Fran­ko­wi­cze z Getin Ban­ku wciąż mogą ubie­gać się o zawie­sze­nie spła­ca­nia rat na czas trwa­nia postę­po­wa­nia. Kan­ce­la­ria rów­nież uzy­sku­je pierw­sze posta­no­wie­nia o zabez­pie­cze­niu ws. prze­ciw­ko Syn­dy­ko­wi Masy Upa­dło­ści Getin Noble Ban­ku, wyda­ne już po ogło­sze­niu upa­dło­ści ban­ku, o czym wię­cej powie­my już wkrótce.

War­to zazna­czyć, że szan­se na odzy­ska­nie wszyst­kich nad­pła­co­nych do ban­ku kwot są mini­mal­ne, bo w pierw­szej kolej­no­ści z masy upa­dło­ścio­wej zaspo­ka­ja­ne będą rosz­cze­nia pod­mio­tów uprzy­wi­le­jo­wa­nych. Na cze­le kolej­ki jest Ban­ko­wy Fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny, któ­ry wraz z kil­ko­ma ban­ka­mi prze­zna­czył na restruk­tu­ry­za­cję Getin Ban­ku oko­ło 10 mld zł. Każ­da kolej­na rata spła­ca­na do Getin Ban­ku w upa­dło­ści nie­po­trzeb­nie powięk­sza kwo­tę, któ­rej już nie da się odzyskać.

Zgod­nie z czerw­co­wym wyro­kiem TSUE więk­szość sądów uzna­je, że kre­dy­to­bior­com przy­słu­gu­je for­ma zabez­pie­cze­nia na czas trwa­nia pro­ce­su fran­ko­we­go. Szcze­gól­nie doty­czy to sytu­acji, w któ­rej kapi­tał kre­dy­tu został już nad­pła­co­ny, a o zwrot nad­pła­ty z masy upa­dło­ścio­wej będzie trudno.

Patrząc przez pry­zmat pierw­szych wyda­wa­nych ws. upa­dłe­go Geti­nu posta­no­wień o zabez­pie­cze­niu oraz czerw­co­we­go wyro­ku TSUE, moż­na mieć duże nadzie­je na pozy­tyw­ne podej­ście sądów odwo­ław­czych do kwe­stii zabez­pie­cze­nia rosz­czeń kre­dy­to­bior­ców frankowych.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa