Jak wygląda rozliczenie z bankiem po prawomocnym stwierdzeniu nieważności umowy kredytu CHF?

20 lutego 2023

Roz­li­cze­nie pomię­dzy kre­dy­to­bior­cą i ban­kiem po unie­waż­nie­niu umo­wy CHF to obec­nie jed­na z naj­istot­niej­szych do roz­strzy­gnię­cia kwe­stii w spo­rach fran­ko­wych. Pra­wo­moc­ny wyrok stwier­dza­ją­cy nie­waż­ność umo­wy fran­ko­wej ozna­cza, że umo­wa jest trak­to­wa­na w ten spo­sób, jak­by od począt­ku nie ist­nia­ła, czy­li jak­by w ogó­le nie doszło do jej zawar­cia. Efek­tem zwy­cię­stwa jest tak­że zasą­dze­nie przez sąd zwro­tu wszyst­kich świad­czeń, jakie Fran­ko­wicz speł­nił na rzecz ban­ku w trak­cie trwa­nia okre­su kre­dy­to­wa­nia. Taki wyrok sta­no­wi więc pod­sta­wę do roz­li­cze­nia stron z nie­na­leż­nych świad­czeń doko­na­nych w wyko­na­niu nie­waż­nej umo­wy. Wygra­na z ban­kiem jest pożą­da­na przez wszyst­kich Fran­ko­wi­czów, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się pozwać bank, dla­te­go war­to szcze­gó­ło­wo wyja­śnić, co dzie­je się po uzy­ska­niu pozy­tyw­ne­go dla kre­dy­to­bior­cy orze­cze­nia sądu. Po wygra­nej spra­wie sądo­wej nie­zbęd­ne jest pod­ję­cie jesz­cze kil­ku czyn­no­ści, któ­re w rezul­ta­cie dopro­wa­dzą do fina­łu, w posta­ci roz­li­cze­nia się z ban­kiem, a tak­że wykre­śle­nia hipo­te­ki usta­no­wio­nej celem zabez­pie­cze­nia rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z nie­waż­nej umo­wy kredytu.

W jaki spo­sób Kre­dy­to­bior­ca — Fran­ko­wicz powi­nien roz­li­czyć się z bankiem?

Nie­waż­ność umo­wy kre­dy­to­wej rodzi kon­se­kwen­cje po obu stro­nach, któ­re ją zawar­ły. Sądy powszech­ne roz­po­zna­ją­ce licz­ne obec­nie spra­wy zwią­za­ne z tzw. kre­dy­ta­mi fran­ko­wy­mi, pre­fe­ru­ją aktu­al­nie wyda­wa­nie wyro­ków unie­waż­nia­ją­cych umo­wy fran­ko­we i zasą­dza­ją­ce zwrot wszyst­kich uisz­czo­nych w ich wyko­na­niu kwot, w opar­ciu o tzw. teo­rię dwóch kon­dyk­cji. Jest to roz­wią­za­nie naj­ko­rzyst­niej­sze dla Fran­ko­wi­czów, ponie­waż zobli­go­wa­nym do zwro­tu sumy rat jest bank, któ­ry musi prze­lać je na kon­to kre­dy­to­bior­cy nie­za­leż­nie od tego, czy całość poży­czo­ne­go kapi­ta­łu zosta­ła już spła­co­na. Tę meto­dę zare­ko­men­do­wał sądom Sąd Naj­wyż­szy w dwóch uchwa­łach wyda­nych w spra­wach o sygna­tu­rach III CZP 11/20 z dnia 16 lute­go 2021 r. oraz III CZP 6/21 z 7 maja 2021 r. Zgod­nie z teo­rią dwóch kon­dyk­cji, na sku­tek nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­to­wej powsta­ją dwa odręb­ne rosz­cze­nia – po stro­nie kre­dy­to­bior­cy żąda­nie zwro­tu doko­na­nych wpłat oraz po stro­nie kre­dy­to­daw­cy żąda­nie zwro­tu wypła­co­ne­go kapi­ta­łu. Przy unie­waż­nie­niu umo­wy kre­dy­to­wej w opar­ciu o teo­rię dwóch kon­dyk­cji, rosz­cze­nia nie pod­le­ga­ją auto­ma­tycz­nie wza­jem­nej kompensacji.

War­to jed­nak pamię­tać, że kon­se­kwen­cją unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu jest tak­że powsta­nie po stro­nie ban­ku rosz­cze­nia o zwrot kwo­ty udo­stęp­nio­ne­go przez bank kapi­ta­łu kre­dy­tu, stąd prak­tycz­nym i bez­piecz­nym dla kre­dy­to­bior­cy spo­so­bem roz­li­cze­nia może być zło­że­nie pozwa­ne­mu ban­ko­wi oświad­cze­nia o potrą­ce­niu.

Prak­tycz­nym skut­kiem takie­go oświad­cze­nia jest wza­jem­ne umo­rze­nie się rosz­czeń kre­dy­to­bior­cy i ban­ku do wyso­ko­ści rosz­cze­nia o niż­szej wyso­ko­ści. Oświad­cze­nie o potrą­ce­niu ma cha­rak­ter mate­rial­no­praw­ny, a jego sku­tecz­ne zło­że­nie wyma­ga dorę­cze­nia kre­dy­to­bior­cy oświad­cze­nia zło­żo­ne­go przez upraw­nio­ną do repre­zen­ta­cji ban­ku oso­bę. Dla przy­kła­du, jeśli otrzy­ma­li­śmy od ban­ku kapi­tał kre­dy­tu w kwo­cie 300 000 zł, a w toku spła­ty kre­dy­tu doko­na­li­śmy na rzecz ban­ku zwro­tu rat kre­dy­tu i opłat oko­ło­kre­dy­to­wych w kwo­cie 325 000 zł, to zło­że­nie oświad­cze­nia o potrą­ce­niu poskut­ku­je wza­jem­nym roz­li­cze­niem zobo­wią­zań do kwo­ty 300 tys. zł i koniecz­no­ścią prze­la­nia przez bank na rachu­nek kre­dy­to­bior­cy nad­wyż­ki w kwo­cie 25 tys. zł. Taki spo­sób roz­li­cze­nia z ban­kiem jest bar­dzo bez­piecz­ny i prak­tycz­ny, gdyż pozwa­la unik­nąć doko­ny­wa­nia prze­le­wów na set­ki tysię­cy złotych.

Roz­li­cze­nie się z ban­kiem poprzez potrą­ce­nie roz­wią­zu­je też pro­blem tego, kto pierw­szy miał­by zwró­cić otrzy­ma­ne środ­ki – bank kre­dy­to­bior­cy, czy kre­dy­to­bior­ca ban­ko­wi, a ponie­waż obie kwo­ty zazwy­czaj są znacz­ne, kre­dy­to­bior­cy czę­sto oba­wia­ją się sytu­acji, w któ­rej jako pierw­si musie­li­by doko­nać na rzecz ban­ku zwro­tu udo­stęp­nio­ne­go kapi­ta­łu kre­dy­tu. Rów­nież ban­ki prze­le­wa­jąc całą kwo­tę na kon­to Fran­ko­wi­cza, mogą mieć oba­wy co do tego, czy zosta­nie mu następ­nie zwró­co­na róż­ni­ca. Na sku­tek potrą­ce­nia bank zobo­wią­za­ny jest zwró­cić tyl­ko nad­wyż­kę, a cały pro­ces zre­du­ko­wa­ny zosta­je do jed­ne­go prze­le­wu na mniej­szą kwo­tę. Opi­sa­ny spo­sób roz­li­cze­nia z ban­kiem eli­mi­nu­je powyż­sze ryzy­ka, a fak­tycz­nie nastę­pu­je roz­li­cze­nie wyłącz­nie róż­ni­cy pomię­dzy wza­jem­ny­mi wierzytelnościami.

Oprócz roz­li­cze­nia z ban­kiem pozo­sta­je jesz­cze kwe­stia wykre­śle­nia z księ­gi wie­czy­stej hipo­te­ki, jaka zosta­ła usta­no­wio­na celem zabez­pie­cze­nia spła­ty kre­dy­tu – po suk­ce­sie w postę­po­wa­niu sądo­wym, nie­ru­cho­mość kre­dy­to­bior­cy nadal jest obcią­żo­na hipo­te­ką na rzecz ban­ku. Wykre­śle­nie hipo­te­ki moż­li­we jest po uzy­ska­niu od ban­ku zgo­dy na jej wykre­śle­nie tzw. listu mazal­ne­go, ale tak­że dzię­ki uchwa­le SN z dnia 8 wrze­śnia 2021 r. wyda­nej w spra­wie o sygna­tu­rze akt III CZP 28/21, rów­nież bez takiej pisem­nej zgo­dy ban­ku, a wyłącz­nie na pod­sta­wie pra­wo­moc­ne­go wyro­ku sądu stwier­dza­ją­ce­go nie­waż­ność umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go. O tym, czy moż­li­we jest wykre­śle­nie hipo­te­ki bez listu mazal­ne­go pisa­li­śmy we wpisie

Czy moż­li­we jest wykre­śle­nie hipo­te­ki po uzy­ska­niu pra­wo­moc­ne­go wyro­ku usta­la­ją­ce­go nie­waż­ność kre­dy­tu fran­ko­we­go, bez uzy­ska­nia zgo­dy banku?

Dopie­ro roz­li­cze­nie się z ban­kiem oraz wykre­śle­nie hipo­te­ki ozna­cza rze­czy­wi­ste i peł­ne uwol­nie­nie się kre­dy­to­bior­cy od kre­dy­tu frankowego.

Spe­cja­li­zu­je­my się w spra­wach kre­dy­tów fran­ko­wych — aktu­al­nie pro­wa­dzi­my licz­ne spra­wy CHF, a o cie­kaw­szych uzy­ska­nych wyro­kach infor­mu­je­my na blo­gu Kan­ce­la­rii. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią lub sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nej ana­li­zy umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go, obej­mu­ją­cej zarów­no ana­li­zę praw­ną, jak i wyli­cze­nie poten­cjal­nych zysków z nie­waż­no­ści umo­wy oraz moż­li­wych sce­na­riu­szy pozwu frankowego.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa