Frankowicze znowu musza uzbroić się w cierpliwość!

26 marca 2021

Uchwa­ła Izby Cywil­nej SN mają­ca ujed­no­li­cić orzecz­nic­two w spra­wach tzw. kre­dy­tów fran­ko­wych oraz przy­spie­szyć roz­po­zna­wa­nie ich przez sądy zapla­no­wa­na na 25 mar­ca zosta­ła odwo­ła­na, a nowym ter­mi­nem posie­dze­nia jest 13 kwiet­nia 2021 r. Ofi­cjal­nym powo­dem zmia­ny ter­mi­nu jest zacho­ro­wa­nie pierw­szej pre­zes SN Mał­go­rza­ty Manow­skiej na COVID-19. Według donie­sień DGP sędzio­wie ze „sta­re­go roz­da­nia” oba­wia­ją się wspól­ne­go orze­ka­nia z oso­ba­mi powo­ła­ny­mi według nowych zasad. Nie jest tajem­ni­cą, że zmia­ny w SN spo­wo­do­wa­ły bez­pre­ce­den­so­wy spór, któ­ry jesz­cze dłu­go będzie kładł się cie­niem na pol­skich sądow­nic­twie. Czy jed­nak oby­wa­te­le – w tym przy­pad­ku Fran­ko­wi­cze – powin­ni cier­pieć z powo­du bra­ku jed­no­li­te­go orzecz­nic­twa ich spra­wach? Czy do roz­strzy­gnię­cia w spra­wach kre­dy­tów fran­ko­wych w ogó­le dojdzie?

Oprócz posie­dze­nia na któ­re zapla­no­wa­no roz­pa­trze­nie zesta­wu pytań w spra­wach kre­dy­tów fran­ko­wych, na dzień 15 kwiet­nia zapla­no­wa­na jest „sió­dem­ko­wa” uchwa­ła SN. Roz­pa­try­wa­ne będzie wów­czas pyta­nie Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go (III CZP 6/21) doty­czą­ce tego, od kie­dy bie­gnie ter­min przedaw­nie­nia rosz­czeń ban­ku w sto­sun­ku do kre­dy­to­bior­ców, w przy­pad­ku pra­wo­moc­ne­go usta­le­nia przez sąd nie­waż­no­ści umo­wy. O ile kwe­stie zamiesz­czo­ne w pyta­niach nr 1–5 zna­la­zły już swo­je odzwier­cie­dle­nie w wyro­kach sądów powszech­nych, o tyle kwe­stia korzy­sta­nia z kapi­ta­łu budzi wie­le wąt­pli­wo­ści, a tak­że sta­no­wi swo­isty „stra­szak” dla kre­dy­to­bior­ców, powstrzy­mu­ją­cy ich przed skie­ro­wa­niem swo­ich rosz­czeń w sto­sun­ku do ban­ku na dro­gę postę­po­wa­nia sądowego.

Nato­miast na 29 kwiet­nia wyzna­czo­no ter­min na wyda­nie orze­cze­nia TSUE (C‑19/20) w spra­wie pytań Sądu Okrę­go­we­go w Gdań­sku. Naj­istot­niej­sze będą odpo­wie­dzi na pyta­nia nr 4 i 5, któ­re doty­czą zagad­nień poru­szo­nych w pyta­niach do SN, o któ­rych ma on roz­strzy­gać w peł­nym skła­dzie Izby Cywil­nej 13 kwiet­nia, a tak­że w pyta­niu zada­nym przez RF. Orze­cze­nie TSUE będzie roz­strzy­ga­ją­ce i może zmie­nić dotych­cza­so­we zapa­try­wa­nia SN czy też poszcze­gól­nych sędziów odno­śnie kwe­stii przedaw­nie­nia. Czy więc SN wstrzy­ma się z wyda­niem swo­jej uchwa­ły frankowej?

Ocze­ku­jąc na zapla­no­wa­ne uchwa­ły SN oraz orze­cze­nia TSUE w kolej­nych wpi­sach przy­bli­ży­my Pań­stwu pyta­nia i zagad­nie­nia, na któ­re mają one udzie­lić odpo­wie­dzi. Z pew­no­ścią opóź­nie­nia w wyda­niu uchwa­ły przez Izbę Cywil­ną SN są na rękę ban­kom, war­to więc wyko­rzy­stać ten czas do solid­ne­go przy­go­to­wa­nia się do pro­ce­su z ban­kiem, bo jak już wie­my, zapo­wia­da­ne ugo­dy z Fran­ko­wi­cza­mi się wciąż nie zmaterializowały.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa