Ekspresowy wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie – rozstrzygnięcie zaledwie po miesiącu!

22 września 2023

Z wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my o korzyst­nym, bar­dzo szyb­kim roz­strzy­gnię­ciu spra­wy dla Klient­ki naszej Kan­ce­la­rii, dla któ­rej uzy­ska­li­śmy wyrok unie­waż­nia­ją­cy umo­wę kre­dy­tu mBank w 46 dni!

Dnia 29 sierp­nia 2023 r. Sąd Okrę­go­wy w Kra­ko­wie, w skła­dzie SSR del. Anna Baran, wydał wyrok w spra­wie o sygn. akt. I C 3147/23 , w któ­rym uznał rosz­cze­nia Klient­ki Kan­ce­la­rii zgło­szo­ne w pozwie za uza­sad­nio­ne w całości.

W powyż­szym wyro­ku Sąd usta­lił, że:

- umo­wa o kre­dyt hipo­tecz­ny dla osób fizycz­nych „MULTIPLAN” walo­ry­zo­wa­ny kur­sem CHF z 27 czerw­ca 2006 r. zawar­ta pomię­dzy powód­ką oraz pozwa­nym mBank SA w War­sza­wie jako następ­cą praw­nym BRE Bank S.A. w War­sza­wie – jest nie­waż­na;

- zasą­dził od pozwa­ne­go mBank SA w War­sza­wie na rzecz powód­ki 152 010,79 zł oraz 46 711,54 CHF wraz z odset­ka­mi usta­wo­wy­mi za opóź­nie­nie w speł­nie­niu świad­cze­nia liczo­ny­mi od 21 sierp­nia 2023 r. do dnia zapłaty;

- zasą­dził od pozwa­ne­go mBank SA w War­sza­wie na rzecz powód­ki kwo­tę 11 817,00 zł tytu­łem kosz­tów pro­ce­su wraz z usta­wo­wy­mi odset­ka­mi za opóź­nie­nie w speł­nie­niu świad­cze­nia liczo­ny­mi od dnia upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku do dnia zapłaty.

wyrok_frankowy_niewaznosc_p_niejawne_SO w Krakowie

Pozew wraz z wnio­sek o udzie­le­nie zabez­pie­cza­nia w powyż­szej spra­wie wpły­nął do kra­kow­skie­go sądu dnia 14 lip­ca 2023 r. W pozwie zgło­si­li­śmy rosz­cze­nie o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy i zgod­nie z teo­rią dwóch kon­dyk­cji w imie­niu Klient­ki Kan­ce­la­rii wno­si­li­śmy tak­że o zasą­dze­nie na jej rzecz zwro­tu wszyst­kich wpła­co­nych na rzecz Ban­ku w wyko­na­niu nie­waż­nej umo­wy kwot wraz z odset­ka­mi. Już po 4 dniach od wnie­sie­nia pozwu, tj. 18 lip­ca, Sąd wydał posta­no­wie­nie o udzie­le­niu Powód­ce zabez­pie­cze­nia w posta­ci wstrzy­ma­nia obo­wiąz­ku spła­ty rat kre­dy­tu na czas trwa­nia pro­ce­su. W odpo­wie­dzi na pozew z 24 sierp­ni br. Bank zakwe­stio­no­wał zarów­no umiesz­cze­nie w umo­wie nie­do­zwo­lo­nych klau­zul prze­li­cze­nio­wych, jak też wska­zy­wał na brak inte­re­su praw­ne­go po stro­nie Kre­dy­to­bior­cy w doma­ga­niu się unie­waż­nie­nia umo­wy kredytu.

Dnia 29 sierp­nia 2023 r. SSR (del.) Anna Baran na posie­dze­niu nie­jaw­nym posta­no­wi­ła pomi­nąć dowód z opi­nii bie­głych oraz prze­słu­cha­nia powód­ki w cha­rak­te­rze stro­ny, jako nie­istot­ne dla roz­strzy­gnię­cia spra­wy, zaś w odnie­sie­niu do dowo­du z opi­nii bie­głych jako zmie­rza­ją­ce jedy­ne do prze­dłu­że­nia postę­po­wa­nia. Na tym samym posie­dze­niu zapa­dał wyrok usta­la­ją­cy, że umo­wa kre­dy­tu CHF naszej Klient­ki jest nie­waż­na. War­to zazna­czyć, że na roz­strzy­gnię­cie w tej spra­wie Powód­ka cze­ka­ła nie­wie­le ponad miesiąc!

Cie­ka­wost­ki procesowe:

✅ wyrok zapadł po 46 dniach od dnia wnie­sie­nia pozwu,

✅ wyrok zapadł bez prze­pro­wa­dze­nia rozprawy,

✅ Sąd posta­no­wił pomi­nąć dowód z prze­słu­cha­nia Klient­ki Kancelarii,

✅ Sąd posta­no­wił pomi­nąć wnio­ski stron o prze­pro­wa­dze­nie dowo­du z opi­nii bie­głe­go sądowego,

✅ w spra­wie odby­ło się tyl­ko jed­no posie­dze­nie nie­jaw­ne, na któ­rym Sąd wydał korzyst­ny dla Kre­dy­to­bior­cy wyrok.

 

Wyrok nie jest pra­wo­moc­ny, mBank zapew­ne zło­ży wnio­sek o uza­sad­nie­nie i wnie­sie ape­la­cję, ale tem­po dzia­ła­nia kra­kow­skie­go sądu jest imponujące.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa