Czy PKO BP będzie zawierał ugody z Frankowiczami, a może — czy Frankowicze będą zwierali ugody z PKO BP?

30 maja 2021

Bank PKO BP zapo­wia­da roz­po­czę­cie zawie­ra­nia ugód z Fran­ko­wi­cza­mi. Ma to nastą­pić po zakoń­cze­niu trwa­ją­ce­go jesz­cze pilo­ta­żu, na warun­kach któ­re w zeszłym tygo­dniu jed­no­gło­śnie zaak­cep­to­wa­ła Rada Nad­zor­cza PKO Ban­ku Pol­skie­go. Decy­zję o dacie roz­po­czę­cia zawie­ra­nia ugód podej­mie Zarząd Ban­ku. Warun­ki ugód mia­ły­by być ana­lo­gicz­ne do pomy­słu KNF z grud­nia 2020 r., a więc pole­gać na potrak­to­wa­niu fran­ko­wych kre­dy­tów miesz­ka­nio­wych w taki spo­sób, jak­by od momen­tu zawar­cia umo­wy były one kre­dy­ta­mi zło­to­wy­mi. Ozna­cza to, że kwo­ta kre­dy­tu w PLN zosta­ła­by opro­cen­to­wa­na sto­pą pro­cen­to­wą opar­tą na wskaź­ni­ku refe­ren­cyj­nym WIBOR 3M powięk­szo­nym o sta­łą mar­żę ban­ku, a spła­ta kre­dy­tu nastę­po­wa­ła­by w pol­skich zło­tych. Jak już pisa­li­śmy w jed­nym z wpi­sów na blo­gu, pro­po­zy­cja KNF jest naj­mniej korzyst­nym dla Fran­ko­wi­czów roz­wią­za­niem – usu­nię­cie z umo­wy klau­zul nie­do­zwo­lo­nych, czy­li tzw. „odfran­ko­wie­nie” może być znacz­nie korzyst­niej­sze finan­so­wo, a unie­waż­nie­nie umo­wy w cało­ści może przy­nieść nawet wie­lo­krot­nie więk­szy zysk.

Nie­mniej jed­nak na wnio­sek jed­ne­go z klien­tów kan­ce­la­rii, przed zaini­cjo­wa­niem spra­wy w sądzie, skie­ro­wa­li­śmy do ban­ku rekla­ma­cję z wezwa­niem do zapła­ty. Rekla­ma­cję uza­sad­ni­li­śmy nie tyl­ko umiesz­cze­niem w umo­wie klau­zul prze­li­cze­nio­wych, któ­rych abu­zyw­ność nie powin­na już budzić żad­nych wąt­pli­wo­ści, ale wska­za­li­śmy tak­że na sze­ro­ką argu­men­ta­cję skie­ro­wa­ną na nie­waż­ność umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go. W odpo­wie­dzi bank wska­zał, że w jego opi­nii umo­wa „reali­zo­wa­na jest w spo­sób pra­wi­dło­wy, a bank nie widzi postaw do uzna­nia rosz­czeń”. Zgod­nie ze sta­no­wi­skiem ban­ku, posta­no­wie­nia przed­mio­to­wej umo­wy nie tyl­ko nie naru­sza­ją prze­pi­sów obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa, ale tak­że nie mają cha­rak­te­ru klau­zul nie­do­zwo­lo­nych – to napraw­dę bar­dzo cie­ka­we stwier­dze­nie, zwa­żyw­szy na zapa­da­ją­ce tak licz­nie wyro­ki usta­la­ją­ce nie­waż­ność umów kre­dy­tów indek­so­wa­nych i deno­mi­no­wa­nych zawar­tych z PKO BP, a tak­że sam plan zawie­ra­nia ugód, z uwa­gi na wła­śnie wadli­wość kre­dy­tów pseudofrankowych.

Na zakoń­cze­nie bank w ramach wspar­cia kre­dy­to­bior­ców zapro­po­no­wał prze­wa­lu­to­wa­nie kre­dy­tu przy zasto­so­wa­niu śred­nie­go kur­su NBP, obni­że­nie spre­adu dla kre­dy­to­bior­ców spła­ca­ją­cych kre­dy­ty w PLN, korzyst­niej­sze warun­ki wcze­śniej­szej spła­ty kre­dy­tu bądź waka­cje kre­dy­to­we czy wydłu­że­nie okre­su kre­dy­to­wa­nia. Pro­po­zy­cje te pomi­nie­my milczeniem.

Nie od dziś wia­do­mo, że ugo­dy są korzyst­niej­sze dla ban­ków niż pro­wa­dze­nie spo­rów z Fran­ko­wi­cza­mi, stąd jakie­kol­wiek ugo­dy będą ofe­ro­wa­ne oso­bom, któ­re wybra­ły już kan­ce­la­rię i za jej pośred­nic­twem skie­ro­wa­ły do sądu pozew zawie­ra­ją­cy sto­sow­ną argu­men­ta­cję. Zysk z ugo­dy to jed­nak tyl­ko ok. 15–30 % tego, co kre­dy­to­bior­ca może uzy­skać w sądzie. Bio­rąc pod uwa­gę powyż­sze i fakt, że uzy­ska­nie korzyst­ne­go wyro­ku prze­ciw­ko ban­ko­wi nie jest obar­czo­ne dużym ryzy­kiem, kre­dy­to­bior­cy zawsze bar­dziej będzie opła­ca­ło się pozwać bank, niż przy­stać się na ugo­dę, któ­ra jedy­nie w nie­wiel­kim stop­niu popra­wi jego sytuację.

Czy więc Fran­ko­wi­cze będą zwie­ra­li ugo­dy z PKO BP?

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa