Czy można nie płacić rat kredytu przez czas trwania procesu? Zdecydowanie TAK

27 października 2022

Pro­wa­dząc licz­ne spra­wy prze­ciw­ko ban­kom uzy­ska­li­śmy już wie­le posta­no­wień o zabez­pie­cze­niu postę­po­wań kre­dy­to­bior­ców na cały czas trwa­nia pro­ce­su. Dzię­ki takim posta­no­wie­niom Klien­ci Kan­ce­la­rii nie muszą uisz­czać rat kre­dy­tu, co jest szcze­gól­nie korzyst­ne w sytu­acji, gdy kurs fran­ka szwaj­car­skie­go oscy­lu­je w gra­ni­cy 5 zł. Spła­ta comie­sięcz­nych rat wyra­żo­nych w CHF, po prze­li­cze­niu na PLN sta­no­wi bowiem duże obcią­że­nie dla budże­tów domo­wych Fran­ko­wi­czów, któ­rzy po kil­ku­na­stu latach spła­ty zwró­ci­li już ban­kom czę­sto udo­stęp­nio­ny im kapi­tał kre­dy­tu. Rów­nież w spra­wach Klien­tów będą­cych kre­dy­to­bior­ca­mi w Getin Noble Bank, z uwa­gi na nikłe szan­se na odzy­ska­nie nad­wyż­ki nad spła­co­nym kapi­ta­łem, wystę­pu­je­my z wnio­ska­mi o zabez­pie­cze­nie i zabez­pie­cze­nia te w sądach uzyskujemy.

Poni­żej przed­sta­wia­my kil­ka uzy­ska­nych ostat­nio korzyst­nych posta­no­wień o zabez­pie­cze­niu, dzię­ki któ­rym Kre­dy­to­bior­cy mogą ze spo­ko­jem ocze­ki­wać na roz­po­zna­nie ich spraw przez sądy, co — zwa­żyw­szy na obło­że­nie sądów spra­wa­mi tzw. kre­dy­tów CHF – może potrwać nawet kil­ka lat.

XXVIII 13268.22 — posta­no­wie­nie o zabezpieczeniu

XXVIII 11018.22 — posta­no­wie­nie o zabezpieczeniu

XXVIII 15757.22 — posta­no­wie­nie o zabezpieczeniu

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa