Czy mediacja sprawdza się w sprawach “kredytów frankowych”?

29 sierpnia 2021

Czy media­cja spraw­dza się w spra­wach “kre­dy­tów frankowych”?

Media­cja jest postę­po­wa­niem pole­ga­ją­cym na poszu­ki­wa­niu roz­wią­za­nia kon­flik­tu pomię­dzy stro­na­mi, któ­re w obec­no­ści nie­za­leż­ne­go i bez­stron­ne­go media­to­ra dążą do zawar­cia ugo­dy akcep­to­wa­nej przez obie stro­ny spo­ru. Sądy pró­bu­ją kie­ro­wać stro­ny postę­po­wań do media­cji, jed­nak­że w pro­wa­dzo­nych przez nas spra­wach ani kre­dy­to­bior­cy, ani ban­ki nie wyra­ża­ją na nie zgody.

KNF w grud­niu 2020 r. zachę­cał ban­ki do roz­wią­zy­wa­nia kwe­stii kre­dy­tów CHF poprzez zawie­ra­nie ugód, zgod­nie z któ­ry­mi kre­dyt od począt­ku był­by zło­to­wy, opro­cen­to­wa­ny staw­ką WIBOR powięk­szo­ną o sta­łą mar­żę ban­ku. Jak dotąd tyl­ko PKO BP skła­da spo­ra­dycz­nie tego typu pro­po­zy­cje ugo­do­we, jed­nak­że nie spo­ty­ka­ją się one z akcep­ta­cją kre­dy­to­bior­ców. Media­cja bez wąt­pie­nia ma wie­le zalet, jed­nak w spra­wach kre­dy­tów fran­ko­wych wydłu­ży­ła­by ona tyl­ko czas trwa­nia postę­po­wa­nia i z pew­no­ścią nie poskut­ko­wa­ła­by nie­waż­no­ścią umo­wy, o któ­rej naj­czę­ściej orze­ka­ją sądy, wyda­jąc korzyst­ne dla Fran­ko­wi­czów wyroki.

Pro­po­zy­cje ugo­do­we­go zakoń­cze­nia licz­nych spo­rów z ban­ka­mi są nie­ko­rzyst­ne dla kre­dy­to­bior­ców oraz nie pro­wa­dzą do szyb­sze­go ich zakoń­cze­nia, stąd media­cje w spra­wach CHF nale­żą do wyjątków.

✖️ Nie reko­men­du­je­my podej­mo­wa­nia samo­dziel­nych prób zawar­cia ugo­dy z ban­kiem oraz zale­ca­my kon­sul­ta­cję z wyspe­cja­li­zo­wa­nym w spra­wach CHF praw­ni­kiem wszel­kich decy­zji przez zaini­cjo­wa­niem pro­ce­su, jak i oczy­wi­ście w trak­cie jego trwania.
✔️ Postę­po­wa­nia sądo­we choć trwa­ją dłu­żej, to przy­no­szą Fran­ko­wi­czom wymier­ne korzy­ści finansowe.

O tym jakie korzy­ści pły­ną z unie­waż­nie­nia lub odfran­ko­wie­nia kre­dy­tu oraz jakie są kosz­ty spra­wy sądo­wej poin­for­mu­je­my Pań­stwa po ana­li­zie umo­wy kre­dy­tu do któ­rej ser­decz­nie zachęcamy.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa