Co zrobić z kredytem frankowym w Getin Noble Bank? Jak przejść przez upadłość banku i nie upaść?

18 czerwca 2023

Dnia 28 kwiet­nia 2023 r. do sądu tra­fił wnio­sek Ban­ko­we­go Fun­du­szu Gwa­ran­cyj­ne­go o ogło­sze­nie upa­dło­ści Getin Noble Ban­ku. To kolej­ny etap stan­dar­do­wej pro­ce­du­ry, któ­ry póki co nie­wie­le zmie­nia w sytu­acji posia­da­czy kre­dy­tów walu­to­wych w tym ban­ku. Tym nie mniej Fran­ko­wi­cze Getin Noble Ban­ku powin­ni być czuj­ni i zadbać o swo­je inte­re­sy, podej­mu­jąc wszyst­kie nie­zbęd­ne w toku postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go i upa­dło­ścio­we­go czyn­no­ści. Powyż­sze doty­czy nie tyl­ko kre­dy­to­bior­ców, któ­rzy już są w spo­rze sądo­wym z Getin Noble Ban­kiem, ale tak­że tych, któ­rzy jesz­cze takiej spra­wy nie zaini­cjo­wa­li. A zatem jakie to czyn­no­ści i jakie są ter­mi­ny na ich pod­ję­cie wska­że­my Pań­stwu w poniż­szym wpisie.

Do roz­po­czę­cia wła­ści­we­go postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go może dojść w cią­gu kil­ku mie­się­cy, a zda­niem nie­któ­rych eks­per­tów nawet kil­ku tygo­dni. Sytu­acja kre­dy­to­bior­ców zna­czą­co się skom­pli­ku­je, gdy zosta­nie ogło­szo­na upa­dłość ban­ku, a masą upa­dło­ścio­wą zacznie zarzą­dzać syn­dyk. Fran­ko­wi­czom z Getin Noble Ban­ku nie pozo­sta­ło zatem zbyt dużo cza­su, aby odpo­wied­nio się przy­go­to­wać i zadbać o swo­ją przyszłość.

  1. Po pierw­sze skon­tak­tuj się z adwo­ka­tem. Aktu­al­nie Getin Noble Bank pozo­sta­je w restruk­tu­ry­za­cji, co spra­wia, że nie mogą się wobec nie­go toczyć postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne, ale postę­po­wa­nia sądo­we o zapła­tę wciąż jesz­cze tak. Nato­miast po ogło­sze­niu upa­dło­ści nie­moż­li­we będzie pro­wa­dze­nie tak­że postę­po­wań sądo­wych o zapła­tę, jeśli wie­rzy­ciel nie doko­na zgło­sze­nia swo­jej wie­rzy­tel­no­ści wobec ban­ku w ter­mi­nie mak­sy­mal­nie 30 dni od dnia obwiesz­cze­nia o upa­dło­ści w Reje­strze. Każ­dy więc kre­dy­to­bior­ca powia­da­ją­cy czyn­ny kre­dyt fran­ko­wy w Getin Noble Bank, posia­da jak naj­bar­dziej inte­res eko­no­micz­ny w doma­ga­niu się unie­waż­nie­nia nie­uczci­wej umo­wy kre­dy­tu – jedy­nie bowiem wyrok usta­la­ją­cy nie­waż­ność umo­wy pozwo­li na uwol­nie­nie się od kre­dy­tu, a przede wszyst­kim na wykre­śle­nie hipo­te­ki ban­ku z księ­gi wie­czy­stej. W związ­ku z tym nie nale­ży cze­kać na infor­ma­cje o upa­dło­ści spół­ki, tyl­ko nie­zwłocz­nie zacząć DZIAŁAĆ! Jeśli jesz­cze tego nie zro­bi­łeś to skon­tak­tuj się z doświad­czo­ną w kan­ce­la­rią w spra­wach fran­ko­wych, wyślij umo­wę kre­dy­to­wą w celu doko­na­nia ana­li­zy pod kątem jej abu­zyw­no­ści i uzy­skaj sku­tecz­ną pomoc praw­ną, któ­ra pomo­że zabez­pie­czyć Two­je interesy.
  2. Złóż do ban­ku wnio­sek o wyda­nie zaświad­cze­nia o histo­rii spłat kre­dy­tu lub zbierz inne dowo­dy potwier­dza­ją­ce doko­ny­wa­nie wpłat (np. potwier­dze­nia prze­le­wów, wyciąg z histo­rii rachun­ku ban­ko­we­go), co pozwo­li osza­co­wać sumę poten­cjal­nych rosz­czeń. Zgło­sze­nie wie­rzy­tel­no­ści powin­no doty­czyć CAŁEJ wie­rzy­tel­no­ści – wszyst­kich wpła­co­nych do ban­ku kwot tytu­łem rat kre­dy­tu, opłat oko­ło­kre­dy­to­wych (pro­wi­zji, skła­dek, opłat), ale tak­że odse­tek oraz kosz­tów pro­ce­su, w tym kosz­tów zastęp­stwa pro­ce­so­we­go. Kan­ce­la­ria może pomóc Ci w przy­go­to­wa­niu odpo­wied­nie­go wniosku.
  3. Następ­nie koniecz­ne będzie wysto­so­wa­nie do ban­ku wezwa­nia do zapła­ty wszyst­kich usta­lo­nych we wska­za­ny powy­żej spo­sób kwot wraz z oświad­cze­niem o świa­do­mo­ści skut­ków unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu. Nasza Kan­ce­la­ria udzie­la kom­plek­so­wej pomo­cy w przy­go­to­wa­niu takie­go doku­men­tu. Oświad­cze­nie nale­ży wysłać do ban­ku wraz z wezwa­niem do zapła­ty. Według Sądu Naj­wyż­sze­go rosz­cze­nie Fran­ko­wi­cza doma­ga­ją­ce­go się usta­le­nia nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu, sta­je się wyma­gal­ne, gdy zosta­nie on poin­for­mo­wa­ny o skut­kach unie­waż­nie­nia umo­wy, a następ­nie zaak­cep­tu­je te skut­ki. W tym wła­śnie celu koniecz­ne jest poin­for­mo­wa­nie ban­ku już na tak wcze­snym eta­pie o zna­jo­mo­ści skut­ków unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu. Powyż­sze wezwa­nie wraz z oświad­cze­niem win­ny być oczy­wi­ście wysła­ne do ban­ku listem pole­co­nym ze zwrot­nym potwier­dze­niem odbio­ru, co pozwo­li usta­lić kie­dy bank otrzy­mał doku­men­ty, a tak­że umoż­li­wi wyli­cze­nie daty wyma­gal­no­ści roszczenia.
  4. Po upły­wie ter­mi­nu wska­za­ne­go w wezwa­niu do zapła­ty, nale­ży prze­słać do ban­ku oświad­cze­nie o potrą­ce­niu wie­rzy­tel­no­ści. Jest to bar­dzo waż­ny krok, ponie­waż Fran­ko­wicz dążą­cy do sądo­we­go usta­le­nia nie­ist­nie­nia sto­sun­ku praw­ne­go w rela­cji z przy­mu­so­wo restruk­tu­ry­zo­wa­nym ban­kiem jest w spe­cy­ficz­nej sytu­acji. Trud­no liczyć na zwrot środ­ków nad­pła­co­nych ponad poży­czo­ny kapi­tał kre­dy­tu, z uwa­gi na wspo­mnia­ny już zakaz obję­cia pod­mio­tu w restruk­tu­ry­za­cji poste­po­wa­niem egze­ku­cyj­nym, nato­miast moż­na, a nawet trze­ba wysto­so­wać do sądu rosz­cze­nie o UNIEWAŻNIENIE umo­wy kre­dy­tu, co pozwo­li uwol­nić się od obo­wiąz­ku dal­szej spła­ty kre­dy­tu oraz wykre­ślić hipo­te­kę ban­ku z księ­gi wie­czy­stej swo­jej nieruchomości.
  5. W kolej­nym kro­ku trze­ba zało­żyć Pro­fil Zaufa­ny, któ­ry umoż­li­wi nie tyl­ko poświad­cze­nia prze­sy­ła­nych doku­men­tów, ale rów­nież reje­stra­cję w Kra­jo­wym Reje­strze Zadłu­żo­nych, celem przy­szłe­go zgło­sze­nia rosz­czeń do masy upa­dło­ścio­wej banku.
  6. Gdy w Kra­jo­wym Reje­strze Zadłu­żo­nych poja­wi się obwiesz­cze­nie posta­no­wie­nia o ogło­sze­niu upa­dło­ści Getin Noble Ban­ku nale­ży zgło­sić swo­je wie­rzy­tel­no­ści wobec Ban­ku w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym. Zgło­sze­nie wie­rzy­tel­no­ści powin­no doty­czyć całej wie­rzy­tel­no­ści, na wypa­dek, gdy­by oświad­cze­nie o potrą­ce­niu było z jakie­goś powo­du nie­sku­tecz­ne. Uwa­ga – czas na zgło­sze­nie wie­rzy­tel­no­ści to zale­d­wie 30 dni od dnia opu­bli­ko­wa­nia obwiesz­cze­nia o ogło­sze­niu upa­dło­ści ban­ku. Zgło­sze­nie wie­rzy­tel­no­ści nastę­pu­je wyłącz­nie on-line. Zgła­sza­jąc wie­rzy­tel­ność nale­ży znać jej dokład­ną kwo­tę, dla­te­go tak waż­ne jest zebra­nie dowo­dów i uzy­ska­nie od ban­ku zaświad­cze­nia o histo­rii spłat kre­dy­tu. Wraz z ogło­sze­niem upa­dło­ści, postę­po­wa­nia o zapła­tę, w tym doty­czą­ce stwier­dze­nia nie­waż­no­ści, wobec Getin Noble Bank zosta­ną zawie­szo­ne, ale po wyzna­cze­niu syn­dy­ka spra­wy sądo­we zosta­ną wzno­wio­ne z jego udzia­łem. Postę­po­wa­nia doty­czą­ce usta­le­nia nie­waż­no­ści umo­wy powin­ny nadal się toczyć, jed­nak­że powódz­twa o zapła­tę będą uma­rza­ne, jeśli syn­dyk uzna wie­rzy­tel­ność. Uwzględ­nie­nie wie­rzy­tel­no­ści przez syn­dy­ka na liście wie­rzy­tel­no­ści ozna­czać będzie, że wie­rzy­tel­ność będzie zaspo­ka­ja­na w toku postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go w takim stop­niu, w jakim pozwo­li na to masa upadłościowa.
  7. Bar­dziej jed­nak praw­do­po­dob­ne jest, że syn­dyk masy wie­rzy­tel­no­ści nie będzie uwzględ­niał na liście wie­rzy­tel­no­ści zgła­sza­nych przez Fran­ko­wi­czów, ponie­waż takie uzna­nie ozna­cza­ło­by przy­zna­nie, że umo­wa kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do walu­ty CHF jest nie­waż­na. Wobec powyż­sze­go koniecz­ne będzie zgło­sze­nie sprze­ci­wu od decy­zji syn­dy­ka w ter­mi­nie 14 dni. Sprze­ciw taki będzie roz­po­zna­wał sędzia, od któ­re­go decy­zji przy­słu­gu­je zaża­le­nie. Kon­ty­nu­owa­nie postę­po­wa­nia sądo­we­go o zapła­tę będzie moż­li­we tyl­ko wte­dy, gdy syn­dyk odmó­wi wpi­su wie­rzy­tel­no­ści na listę wie­rzy­tel­no­ści, a sąd odda­li zaża­le­nie. Celem dal­sze­go pro­wa­dze­nia spra­wy o zapła­tę jest więc wyczer­pa­nie opi­sa­nej powy­żej ścież­ki odwoławczej.

Jesz­cze nie jest za póź­no na pod­ję­cie kro­ków praw­nych w związ­ku z kre­dy­tem fran­ko­wym w Getin Noble Ban­ku, ale z decy­zją trze­ba się pospie­szyć. Zachę­ca­my więc do dzia­ła­nia już teraz!

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa