Brak decyzji SN ws. sporów frankowych — i co dalej?

07 września 2021

Sąd Naj­wyż­szy dnia 2 wrze­śnia br. miał wydać uchwa­łę (III CZP 11/21) zmie­rza­ją­cą do ujed­no­li­ce­nia orzecz­nic­twa w spra­wach tzw. kre­dy­tów fran­ko­wych. Na uchwa­łę tę ocze­ki­wa­ły sądy orze­ka­ją­ce w spra­wach CHF, peł­no­moc­ni­cy je pro­wa­dzą­cy, ale głów­nie sami Fran­ko­wi­cze. Uchwa­ła jed­nak nie zapa­dła i zwa­żyw­szy na obrót spraw, w bli­żej okre­ślo­nej prze­szło­ści z całą pew­no­ścią nie zapadnie.

Pomi­mo, że SN nie roz­strzy­gnął zagad­nień praw­nych zwią­za­nych z tema­ty­ką kre­dy­tów pseu­do­fran­ko­wych, to istot­ne jest, że odpo­wie­dzi na zada­ne przez Pierw­szą Pre­zes SN pyta­nia są już zna­ne i nie ma potrze­by wstrzy­my­wa­nia się z ini­cjo­wa­niem spraw w sądach, nato­miast sędzio­wie nie powin­ni blo­ko­wać wyda­wa­nia w tych spra­wach orze­czeń poprzez zawie­sza­nie postępowań.

Ocze­ki­wa­nie na udzie­le­nie odpo­wie­dzi przez TSUE na pyta­nia pre­ju­dy­cjal­ne to okres min. kil­ku­na­stu mie­się­cy, więc zawie­sza­nie na ten czas zaini­cjo­wa­nych spraw sądo­wych dopro­wa­dzi­ło­by do nie­po­trzeb­nej prze­wle­kło­ści postę­po­wań. Co istot­ne zagad­nie­nia, któ­re miał ugrun­to­wać SN, zosta­ły już wie­lo­krot­nie omó­wio­ne w wyro­kach wyda­wa­nych przez sądy powszech­ne, ale wyni­ka­ją też z boga­te­go dorob­ku orzecz­nic­twa euro­pej­skie­go, a przede wszyst­kim uchwał pod­ję­tych już w mniej­szych skła­dach przez sam Sąd Najwyższy.

Mając na uwa­dze powyż­sze, liczy­my, że spra­wy zawie­szo­ne pod pre­tek­stem pla­no­wa­nej uchwa­ły całej Izby Cywil­nej SN, zosta­ną pod­ję­te i będą kon­ty­nu­owa­ne. Co wię­cej obser­wu­je­my, że kolej­ni sędzio­wie przy­spie­sza­ją tem­po roz­po­zna­wa­nia wpły­wa­ją­cych lawi­no­wo do sądów spraw fran­ko­wych i wyda­ją orze­cze­nia po prze­pro­wa­dze­niu tyl­ko jed­nej roz­pra­wy, odda­la­jąc wydłu­ża­ją­ce i nic nie wno­szą­ce wnio­ski pozwa­nych ban­ków o prze­słu­cha­nie ich pra­cow­ni­ków, jak też zmie­rza­ją do wyda­wa­nia wyro­ków bez prze­pro­wa­dze­nia roz­pra­wy, czy­li na posie­dze­niu niejawnym.

W naszej opi­nii, brak uchwa­ły wbrew pozo­rom więc przy­spie­szy wyda­wa­nie wyro­ków i to nie tyl­ko w spra­wach, któ­re zosta­ły zawie­szo­ne, a teraz win­ny zostać pod­ję­te, ale tak­że w pozo­sta­łych. Stąd kre­dy­to­bior­com waha­ją­cym się wciąż, czy zaini­cjo­wać spra­wę w sądzie, nie reko­men­du­je­my dal­szej zwło­ki i zapra­sza­my do współpracy.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa