BLOG

21 maja 2024

Sąd Naj­wyż­szy roz­strzy­gnął zagad­nie­nia praw­ne doty­czą­ce kre­dy­tów „fran­ko­wych”. 25 kwiet­nia 2024 r. III CZP 25/22 (wcze­śniej III CZP 11/21).

15 maja 2024

Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal zno­wu prze­gry­wa — umo­wa kre­dy­tu CHF zosta­ła w cało­ści uzna­na za nie­waż­ną, a bank musi zwró­cić Kre­dy­to­bior­com pra­wie 120 tys. zł z odsetkami.

29 kwietnia 2024

Fran­ko­wi­cze będą wygry­wać z ban­ka­mi przez inter­net – czy powsta­nie e‑sąd dla spraw tzw. kre­dy­tów frankowych?

22 kwietnia 2024

Umo­wa kre­dy­tu CHF zawar­ta przez rad­cę praw­ne­go z Ban­kiem Mil­len­nium nie­waż­na — Sąd zasą­dził na rzecz Klient­ki Kan­ce­la­rii pra­wie 123 tys. zł oraz 31 tys. CHF!

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa