Fundusz inwestycyjny pozywa i prawomocnie przegrywa, pomimo wygranej w I instancji!

24 stycznia 2021

Fun­dusz inwe­sty­cyj­ny pozy­wa i przegrywa!

Pod­sta­wą rosz­cze­nia nie była w tym przy­pad­ku umo­wa kre­dy­tu „fran­ko­we­go”, lecz prze­zna­czo­ne­go na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej limi­tu. Bank nie doko­nał wszyst­kich cią­żą­cych na nim zgod­nie z umo­wą obo­wiąz­ków, przez co nie doszło do sku­tecz­ne­go wypo­wie­dze­nia umo­wy. W efek­cie rosz­cze­nie nie sta­ło się wyma­gal­ne, a pozew był przedwczesny.

Sąd I instan­cji myl­nie uznał, że rosz­cze­nie było wyma­gal­ne i zasą­dził pra­wie całe (200 tys. zł) docho­dzo­ne pozwem — począt­ko­wo przez bank, a następ­nie przez fun­dusz inwe­sty­cyj­ny, któ­ry nabył wie­rzy­tel­ność — roszczenie.

Sąd Ape­la­cyj­ny na sku­tek ape­la­cji wnie­sio­nej przez Kan­ce­la­rię, wyro­kiem z dnia 23 czerw­ca 2020 r. zmie­nił wyrok Sądu I instan­cji i odda­lił powództwo.

Powyż­szy wyrok Sądu Ape­la­cyj­ne­go w War­sza­wie z dnia 23 czerw­ca 2020 r. wyda­ny w spra­wie o sygna­tu­rze akt VI ACa 743/18 jest prawomocny.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa