Czy opłaca się zawrzeć z bankiem ugodę?

22 stycznia 2021

Wystar­czy zawnio­sko­wać do ban­ku o wyda­nie zaświad­cze­nia zawie­ra­ją­ce­go infor­ma­cje finan­so­we, aby otrzy­mać pro­po­zy­cję prze­wa­lu­to­wa­nia posia­da­ne­go „kre­dy­tu frankowego”.

Czy jest to dla Fran­ko­wi­czów pro­po­zy­cja nie do odrzucenia?

Odpo­wie­my wprost – nie jest.

W kil­ka dni po wystą­pie­niu przez nasze­go klien­ta o wyda­nie zaświad­cze­nia nie­zbęd­ne­go do zaini­cjo­wa­nia postę­po­wa­nia sądo­we­go o usta­le­nie, że zawar­ta z Ban­kiem Mil­len­nium umo­wa kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do CHF jest nie­waż­na, bank prze­ka­zał pro­po­zy­cję prze­wa­lu­to­wa­nia kre­dy­tu, po atrak­cyj­nym wg ban­ku kur­sie 3,26 zł, obni­że­nie mar­ży oraz zmia­nę opro­cen­to­wa­nia na WIBOR plus mar­ża. Takie dzia­ła­nie w opi­nii ban­ku spra­wi, że klient zaosz­czę­dzi ok. 75 tys. oraz wyeli­mi­nu­je z umo­wy ryzy­ko kur­so­we na przyszłość.

Jed­nak z przy­go­to­wa­nych na zle­ce­nie kan­ce­la­rii przez ana­li­ty­ka finan­so­we­go wyli­czeń wyni­ka, że w przy­pad­ku odfran­ko­wie­nia klient zyska ok. 90 tys. zł tytu­łem nad­płat powsta­łych na sku­tek dotych­cza­so­wych spłat rat kre­dy­tu powią­za­ne­go z walu­tą obcą, jak też sal­do zadłu­że­nia na przy­szłość zmniej­szy się o ok. 100 tys. zł, w związ­ku z czym łącz­na korzyść wynie­sie ok. 190 tys. zł.

Nato­miast na sku­tek usta­le­nia, że zawar­ta umo­wa kre­dy­tu jest nie­waż­na — co jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej praw­do­po­dob­ne, gdyż 90% spraw sądo­wych w 2020 r. zakoń­czy­ło się wła­śnie stwier­dze­niem nie­waż­no­ści umo­wy CHF — do spła­ty klien­to­wi pozo­sta­nie kwo­ta 25 tys. zł, pod­czas gdy wyso­kość zadłu­że­nia wg ban­ku wyno­si obec­nie 300 tys. zł, a więc klient zyska min. 275 tys. zł.

Oczy­wi­ście, że „ugo­do­wa” pro­po­zy­cja KNF, któ­rą skła­da­ją ban­ki, gdy wie­dzą już, że kre­dy­to­bior­ca przy­go­to­wu­je się do pro­ce­su sądo­we­go, daje korzy­ści kon­su­men­to­wi, ale w porów­na­niu z tym co moż­na uzy­skać w sądzie, jest to o wie­le za mało, aby się zde­cy­do­wać na jej przyjęcie.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa