ZAKRES USŁUG

Adwokat Dominika Peżyńska stworzyła Kancelarię Adwokacką z myślą o świadczeniu eksperckich usług głównie w dziedzinie prawa bankowego, ubezpieczeniowego, konsumenckiego oraz procesowego.

Oprócz doświadczenia, zrozumienia potrzeb Klienta i wyczucia prawa, Kancelaria oferuje wysoki standard usług polegający na szybkim czasie reakcji, responsywności, przewidywalności kosztów oraz zwięzłej i czytelnej komunikacji.

Obecnie prowadzimy szereg sporów sądowych, które skupiają się głównie wokół dwóch kluczowych segmentów, jakimi są sprawy frankowe i odszkodowawcze.

Doświadczenie zdobyte w ramach praktyki adwokackiej, w Biurze Rzecznika Finansowego oraz współpracy z renomowanymi kancelariami adw. Dominika Peżyńska postanowiła wykorzystać stając w obronie interesów konsumentów, głównie Frankowiczów w sporach z dużymi podmiotami z sektora bankowego, a także ubezpieczeniowego.

czytaj dalej

DOŚWIADCZENIE
I SPECJALIZACJA
KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA
JASNE ZASADY
WYNAGRADZANIA

Sprawdź jak odwa­lu­to­wać lub
unie­waż­nić swój kre­dyt frankowy

SPRAWY FRANKOWE

Kancelaria przyjmuje sprawy sądowe konsumentów, którzy spłacają lub spłacili kredyt powiązany z walutą CHF. Celem podejmowanych działań jest unieważnienie lub "odfrankowienie" kredytu oraz odzyskanie nadpłaconych środków. Pomagamy Frankowiczom w całej Polsce w ich sporach z bankami, których źródłem są kredyty frankowe.

 

Prowadzimy sprawy w których:

  • umowa kredytu jest spłacana, ale Kredytobiorca nie godzi się na bankowe bezprawie
  • bank wypowiedział umowę kredytu, ale nie podjął jeszcze żadnych kroków sądowych
  • bank wypowiedział umowę i skierował sprawę do sądu/ewentualnie toczy się już egzekucja komornicza

Pomo­że­my na każ­dy etapie

  1. INFORMACJA — bez zobo­wią­zań doko­na­my ana­li­zy umo­wy oraz poda­my infor­ma­cję o
    orien­ta­cyj­nych zyskach po pro­ce­sie, a tak­że wska­że­my wszyst­kie kosz­ty pro­wa­dze­nia sprawy;
  2. PRZYGOTOWANIE — wska­że­my, jak uzy­skać wszyst­kie nie­zbęd­ne do pro­wa­dze­nia pro­ce­su doku­men­ty oraz zle­ci­my ana­li­ty­ko­wi spo­rzą­dze­nia kal­ku­la­cji kwot, jakich będziemy
    docho­dzi­li w procesie;
  3. REPREZENTACJA — popro­wa­dzi­my spra­wę sądo­wą prze­ciw­ko ban­ko­wi, na któ­rą skła­dać się będzie przy­go­to­wa­nie wszel­kich pism pro­ce­so­wych oraz zastęp­stwo pro­fe­sjo­nal­ne­go peł­no­moc­ni­ka na roz­pra­wach sądowych.
21 maja 2024

Sąd Naj­wyż­szy roz­strzy­gnął zagad­nie­nia praw­ne doty­czą­ce kre­dy­tów „fran­ko­wych”. 25 kwiet­nia 2024 r. III CZP 25/22 (wcze­śniej III CZP 11/21).

15 maja 2024

Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal zno­wu prze­gry­wa — umo­wa kre­dy­tu CHF zosta­ła w cało­ści uzna­na za nie­waż­ną, a bank musi zwró­cić Kre­dy­to­bior­com pra­wie 120 tys. zł z odsetkami.

KANCELARIA ADWOKACKA
DOMINIKA PEŻYŃSKA

Adres:
ul. Giełdowa 4D/4
Adres
01–211 Warszawa